Дми­тро СТЕПОВИК,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

до­ктор фі­ло­со­фії, до­ктор ми­сте­цтво­знав­ства, про­фе­сор, ака­де­мік:

— Я по­ва­жаю га­зе­ту «День» і чи­таю її. Га­зе­та «День» то­чно від­по­від­ає сво­їй на­зві. Зви­чай­но, у нас не­має газети, яка б на­зи­ва­ла­ся « Ніч » , але ба­га­то ор­га­нів дру­ку мо­жна, без сум­ні­ву, са­ме так і на­зва­ти. То­му що во­ни по­да­ють «тем­ну» ін­фор­ма­цію, яка ли­ше при­гні­чує укра­їн­ців у цей не­лег­кий для на­шої дер­жа­ви час. «День» — сер­йо­зна га­зе­та, мо­жу її по­рів­ня­ти з та­ки­ми ви­да­н­ня­ми, як New York Times або Washington Post. Це не на­тяж­ка, то­му що «День» дає гли­бо­кі ана­лі­ти­чні стат­ті. Я б на­віть ска­зав, що це стат­ті на­у­ко­ві. І во­дно­час мо­ва газети — зра­зок для всіх ін­ших ви­дань. «День» дру­кує ді­ло­ві, ана­лі­ти­чні і над­зви­чай­но цін­ні акту­аль­ні стат­ті, і за сво­їм сти­лем та які­стю ді­ло­вої мо­ви, во­че­видь, по­сі­дає одне з пер­ших місць. «Дню» з тих га­зет, які ви- ни­кли за ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, ана­ло­гу не­має. А от із за­хі­дної пре­си, а я від­ві­дав не одну за­хі­дну кра­ї­ну, «День» мо­жна по­рів­ня­ти з про­від­ни­ми аме­ри­кан­ськи­ми га­зе­та­ми або Le Figaro у Фран­ції. Ще одна ха­ра­ктер­на осо­бли­вість « Дня » — фор­мат. Де­хто на ньо­го на­рі­кає, а я вва­жаю, що він то­чно від­по­від­ає тим ста­т­тям, їхньо­му об­ся­гу, ґрун­тов­но­сті і про­бле­мам, які во­ни ви­сві­тлю­ють. Та­кі стат­ті дій­сно вар­то чи­та­ти за сто­лом. але їх до­бре чи­та­ти й у ме­тро. То­ді лю­ди­на за­кри­ва­є­ться ці­єю га­зе­тою і не від­во­лі­ка­є­ться на сто­рон­ні ре­чі. Я пов­ні­стю схва­люю і цей фор­мат, і зміст, і мо- ву. Це три го­лов­них пун­кти, які ви­рі­зня­ють га­зе­ту « День » з- по­між ін­ших ви­дань. Во­на має своє облич­чя, і це облич­чя тре­ба збе­рі­га­ти. Та­кож хо­чу ска­за­ти свою дум­ку про штат пра­ців­ни­ків: від­чу­ва­є­ться, що це одна ко­ман­да, яка до­бре знає свою ме­ту і яка пра­цює на Укра­ї­ну, на її пов­но­цін­ну не­за­ле­жність, яку ми сьо­го­дні ви­бо­рю­є­мо. Сла­ва Бо­гу, що в Укра­ї­ні сьо­го­дні є та­ка га­зе­та.

«20 РО­КІВ ВІДКРИТОСТІ ДО УКРА­Ї­НИ І СВІ­ТУ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.