Ро­ман ЯЦIВ,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

про­фе­сор, істо­рик ми­сте­цтва:

— «День» при­йшов до ме­не май­же одра­зу пі­сля від­хо­ду у Ві­чність мо­го ба­тька, мис­тця Ми­ро­на Яці­ва, то­го ж та­ки 1996 ро­ку. Са­ме від ба­тька я пе­ре­йняв зви­чку зу­пи­ня­ти­ся бі­ля ко­жно­го га­зе­тно­го кі­о­ску або ж ві­три­ни книж­ко­вої крам­ни­ці, що­би по­ба­чи­ти якийсь но­вий ін­те­ле­кту­аль­ний про­дукт — для ми­сле­н­ня чи для ду­ші. Крім «Дзво­на», «Лі­те­ра­тур­ної Укра­ї­ни» і ще де­яких пе­рі­о­ди­чних ви­дань, в укра­їн­ських кі­о­сках уже то­ді важ­ко бу­ло що-не­будь ще під­шу­ка­ти. На­пе­ред за­зна­чу, що двад­цять ро­ків по то­му, 2016 ро­ку, ста­но­ви­ще тіль­ки по­гір­ши­ло­ся: су­спіль­ний ди­скурс до­во­лі актив­ний, на­то­мість ефе­ктив­них пу­блі­ка­тив­них пла­тформ обмаль. По­ли­ці кі­о­сків ря­сні­ють ма­скуль­тур­ни­ми «про­ду­кта­ми», в яких текст і гля­нець ста­нов­лять єди­ний ґа­ту­нок не­сма­ку і ке­ро­ва­ної агре­сії су­про­ти ду­ші та ін­те­ле­кту. Енер­гія ж ін­те­ле­кту пі­шла до еле­ктрон­них но­сі­їв, роз­по­ро­шу­ю­чись у чи­слен­них си­ту­а­тив­них фор­ма­тах мас-ме­діа чи «Фейс­бу­ку». Рі­зно­ма­ні­тні сум­нів­ні, гі­бри­дні фор­ми роз­хи­ту­ють куль­тур­но-цін­ні­сну ци­та­дель на­ціо­наль­но­го ду­ху на­шої дер­жа­ви.

Хто по­ка­зав укра­їн­сько­му су­спіль­ству ін­ший — кон­стру­ктив­ний — шлях до за­галь­но­на­ціо­наль­ної кон­со­лі­да­ції на осно­ві ду­хо­вих, мо­раль­них цін­но­стей: по­лі­ти­ки, на­у­ко­ві ін­сти­ту­ції? На жаль, ду­же в ма­лій про­пор­ції від то­го, аніж по­тре­бує су­ча­сне укра­їн­ство. На­то­мість цю мі­сію ось уже два де­ся­ти­лі­т­тя ви­ко­нує «День» — най­кра­щий і по-справ­жньо­му кон­це­пту­аль­ний ви­дав­ни­чий про­ект су­спіль­но-куль­тур­но­го та по­лі­ти­чно­го про­фі­лю. Із пер­ших чи­сел ча­со­пис ціл­ко­ви­то по­гли­нув мою ува­гу, спо­ну­ка­ю­чи ін­тен­си­фі­ку­ва­ти і свою про­фе­сій­ну пра­цю з орі­єн­та­ці­єю на на­ці­є­твор­чу іде­о­ло­гію, яка ге­не­ру­ва­ла­ся й ге­не­ру­є­ться ре­да­кці­єю.

Двад­цять ро­ків у ста­ту­сі на­ціо­наль­но­го Про­від­ни­ка бу­ли рі­зни­ми за спе­ци­фі­кою акту­аль­них зав­дань до ви­ко­на­н­ня. Те­ма­ми «Дня» ста­ва­ли ви­кли­ки істо­ри­чної до­би, ло­каль­ні пи­та­н­ня бу­ли час­ткою го­лов­ної, фун­да­мен­таль­ної про­бле­ми: як з ін­сти­ту­цій­ни­ми змі­на­ми в дер­жа­ві змі­ню­ва­ла­ся лю­ди­на, її вну­трі­шній світ, як по­єд­ну­ва­ли­ся в ній су­ча­сне ми­сле­н­ня, во­ля до но­во­го, не­пі­зна­но­го, з на­ціо­наль­ною іден­ти­чні­стю. «День» у 2000-х ро­ках став про­ві­сни­ком за­го­стре­н­ня про­ти­сто­я­н­ня між мен­таль­ні­стю вчо­ра­шніх, со­вєт­ських, ціл­ком упо­ко­ре­них у бре­хні та ци­ні­змі мо­сков­сько-біль­шо­ви­цької іде­о­ло­гії, та но­вих, осві­че­них укра­їн­ців, які пра­гну­ли які­сних пе­ре­тво­рень в усіх сфе­рах жи­т­тя. У 2010-х ро­ках «День» ді­а­гно­сту­вав си­стем­ні роз­ла­ди в стру­кту­рах укра­їн­ської вла­ди, а на­пе­ре­до­дні Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті й уже в но­вих істо­ри­чних ре­а­лі­ях — ане­ксії Кри­му та ро­сій­ської агре­сії на схо­ді Укра­ї­ни — став го­лов­ним ін­те­ле­кту­аль­ним ру­по­ром гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, спіль­но­ти яскра­вих осо­би­сто­стей, єв­ро­пей­ських укра­їн­ців, на­ції з гли­бо­ким та мі­цним істо­ри­чним ко­рі­н­ням.

Сьо­го­дні при­клад газети «День» по­ка­зує, як по­трі­бно будувати дер­жав­не ми­сле­н­ня і скрі­плю­ва­ти роз­бу­дов­чий чин. Фун­кціо­наль­не по­ле впли­ву «Дня» на сві­до­мість укра­їн­ців за двад­цять ро­ків не­змір­но роз­ши­ри­ло­ся. «День» пле­кає се­ред сво­їх гро­ма­дян по­чу­т­тя гор­до­сті за рі­дну істо­рію та куль­ту­ру, «День» ко­жно­го дня по­си­лює на­ціо­наль­ний опти­мізм і за­сте­рі­гає від по­ми­лок, від по­сла­бле­н­ня на­шої куль­тур­ної при­том­но­сті. «День» об’єд­нав рі­зні по­ко­лі­н­ня укра­їн­ців, лю­дей з рі­зни­ми ге­не­ти­чни­ми ви­то­ка­ми, нав­ко­ло спіль­них цін­ні­сних орі­єн­ти­рів, за до­по­мо­гою яких до­ла­ю­ться будь-які пе­ре­шко­ди в істо­ри­чній хо­ді Укра­їн­ської на­ції.

«День» ПРА­ЦЮЄ НА ПОВ­НО­ЦІН­НУ НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНІСТЬ УКРА­Ї­НИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.