«День»: 1996–2016

Дру­зі газети ви­сло­ви­ли­ся про своє ви­да­н­ня

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Чи­та­чі «Дня» зна­ють, що 2016-й — осо­бли­вий рік у жит­ті їхньої газети, адже їй ви­пов­ню­є­ться уже 20 (на тлі 25-річ­чя від­нов­ле­н­ня укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті!). Основ­ні свя­тку­ва­н­ня ще по­пе­ре­ду: ре­да­кція свій День на­ро­дже­н­ня за­зви­чай від­зна­чає від­кри­т­тям но­вої фо­то­ви­став­ки най­кра­щих сві­тлин із жи­т­тя кра­ї­ни. Але да­та рі­чни­ці, 11 ве­ре­сня, теж ви­да­ла­ся осо­бли­вою. На­ші чи­та­чі вла­шту­ва­ли ін­тер­нет-фле­шмоб: за до­по­мо­гою пла­ка­тів, фото, ві­део та про­сто те­плих ряд­ків при­ві­тань пе­ред­пла­тни­ки, екс­пер­ти, ав­то­ри та «лі­тньо­шко­ля­рі» роз­по­ві­ли, чим для них є 20-річ­чя «Дня» (мо­же­те зна­йти ці до­пи­си на сай­ті газети або у Facebook за хе­ште­гом #МійДень). Ті ж дру­зі газети, хто не мав мо­жли­во­сті «по­фейс­бу­чи­ти» про улю­бле­ний хол­динг ін­те­ле­кту­аль­них іні­ці­а­тив, ви­сло­ви­ли­ся окре­мо, і ми про­по­ну­є­мо вам їхні дум­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.