Лі­лія ШЕВЦОВА,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ва­лен­тин ТОРБА, Іван КАПСАМУН, «День»; Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

20 РО­КІВ ГА­ЗЕ­ТІ «День»: ПРИВІТАННЯ ІЗ МО­СКВИ

ро­сій­ський пу­блі­цист:

— Зві­сно, я не об’єктив­на. У га­зе­ті «День» пра­цю­ють мої дру­зі. Се­ред них — на­сам­пе­ред го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на, з якою вже не пер­ший рік ме­не пов’язу­ють дру­жні вза­є­ми­ни, ія — вір­ний чи­тач її кни­жок. Але для ме­не дру­жнє став­ле­н­ня зав­жди є на­слід­ком при­ва­бли­во­сті адре­са­та, ін­те­ре­су до йо­го по­зи­ції та по­гля­дів, до йо­го по­шу­ків сво­єї прав­ди і, на­ре­шті, збіг на­ших мо­раль­них цін­но­стей.

Так-от, для ме­не га­зе­та «День» ста­ла своє­рі­дним куль­тур­но-по­лі­ти­чним фе­но­ме­ном, який на най­рі­зно­ма­ні­тні­ших ко­му­ні­ка­тив­них «по­вер­хах» ство­рює мо­жли­вість для осми­сле­н­ня про­блем на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті, бо­лі­сних ви­ги­нів істо­рії, шля­хів бу­дів­ни­цтва но­вої дер­жа­ви в ко­ли­шньо­му пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі. Так, ко­ман­да «Дня» бу­дує май­дан­чи­ки для обго­во­ре­н­ня про­блем укра­їн­ської на­ції та дер­жа­ви. Але па­ра­докс у то­му, що ці про­бле­ми ра­но чи пі­зно обго­во­рю­ва­ти­ме­мо і ми в Ро­сії, й ін­ші су­спіль­ства в по­ки що за­сти­глих у пост­ко­му­ні­змі єв­ра­зій­ських ав­то­ри­тар­них дер­жа­вах.

Для ме­не осо­бли­во ці­ка­вий про­ект « Укра­ї­на Incognita » , який до­зво­ляє по­ба­чи­ти жи­т­тя укра­їн­ської на­ції на бо­лі­сних роз­вил­ках її істо­рії і зму­шує роз­мір­ко­ву­ва­ти і про дра­му істо­рії, і про дра­му про­стої лю­ди­ни. Так, «Сі­мей­ний порт­рет Укра­ї­ни» дав змо­гу і ме­ні по­вер­ну­ти­ся до сво­го ко­рі­н­ня і по­ча­ти зби­ра­ти ма­те­рі­ал про мою ро­ди­ну із се­ла Ми­гал­ки Бо­ро­дян­сько­го ра­йо­ну, яка зі стра­шни­ми втра­та­ми пе­ре­жи­ла Го­ло­до­мор і вій­ну.

Я хо­чу по­ба­жа­ти Ла­ри­сі Ів­ши­ній та її ко­ман­ді подаль­шо­го драй­ву й енер­гії. 20 ро­ків — це ще мо­ло­дість! А мо­ло­дість дає мо­жли­вість і для ку­ра­жу, і для но­вих екс­пе­ри­мен­тів!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.