До Дня на­ро­дже­н­ня – но­ва кни­га

Пер­ші при­мір­ни­ки ви­да­н­ня «Се­стра моя, Со­фія...» — уже в ре­да­кції!

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Якраз «до да­ти» 20-річ­чя «Дня» у ре­да­кцію на­ді­йшов оша­тний по­да­ру­нок, який на­справ­ді зро­би­ли... ми. Пер­ші, осо­бли­во па­ху­чі (а всі, хто ці­нує дру­ко­ва­не сло­во, зна­ють не­зрів­нян­ний аро­мат сві­жої книж­ки) і над­зви­чай­но при­єм­ні на ви­гляд (а ще й на до­тик — це вже штрих для «та­ктиль­ни­ків», по­ці­но­ву­ва­чів фа­кту­ри) при­мір­ни­ки ти­ра­жу істо­ри­чно­го ви­да­н­ня про укра­їн­сько-бол­гар­ські зв’яз­ки «Се­стра моя, Со­фія...» при­їха­ли з дру­кар­ні в по­не­ді­лок. І, як бу­ло обі­ця­но, три пер­ших пе­ре­дза­мов­ле­них при­мір­ни­ки з ав­то­гра­фом Ла­ри­си Оле­ксі­їв­ни Ів­ши­ної то­го ж дня ви­ру­ши­ли до сво­їх за­мов­ни­ків. А це — ки­я­ни Дми­тро Ві­зір та Ва­ле­рій Кур­няв­цев та до­цент ка­фе­дри сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри Дро­го­би­цько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту Ми­ро­сла­ва Іва­ни­шин.

І в Ми­ро­сла­ви, і у Ва­ле­рія ін­те­рес до кни­ги про­бу­ди­ло осо­би­сте зна­йом­ство з пів­ден­ною слов’ян­ською кра­ї­ною. У роз­мо­ві з «Днем» держ­слу­жбо­вець Ва­ле­рій та ви­кла­дач Ми­ро­сла­ва по­ді­ли­ли­ся, що цьо­го ро­ку по­бу­ва­ли в Бол­га­рії, от­же, свої лі­тні вра­же­н­ня хо­чуть по­си­ли­ти ін­те­ле­кту­аль­ною кни­гою во­се­ни. «Ко­ли бу­ла в Бол­га­рії, ду­же за­ці­ка­ви­ла­ся її куль­ту­рою, — го­во­рить Ми­ро­сла­ва Іва­ни­шин. — Адже я там спіл­ку­ва­ла­ся з бол­га­ра­ми, а не про­сто ва­ля­ла­ся на пля­жі. І ба­га­то з анон­со­ва­них у кни­зі ре­чей чу­ла від лю­дей. Тоб­то ін­те­рес до кни­ги «Дня» на­ро­див­ся че­рез осо­би­сті кон­та­кти і за­ці­кав­ле­н­ня Бол­га­рі­єю». «Я ці­кав­лю­ся істо­рі­єю, а по­бу­вав­ши в Бол­га­рії, те­пер хо­чу зна­ти біль­ше. На­віть маю ідею ку­пи­ти ще одну книгу для то­ва­ри­ша, то­му що він теж ці­ка­ви­ться істо­рі­єю та лін­гві­сти­кою», — роз­по­від­ає Ва­ле­рій Кур­няв­цев.

На­го­ду отри­ма­ти ви­да­н­ня «Се­стра моя, Со­фія...» за спе­ці­аль­ною ці­ною ще ма­є­те і ви, ша­нов­ні чи­та­чі. Адже по­пе­ре­днє за­мов­ле­н­ня на книгу діє до 15 ве­ре­сня, зро­би­ти йо­го мо­жна на сай­ті «Дня» http://day.kyiv.ua, або ж за­те­ле­фо­ну­вав­ши за но­ме­ром: (044) 303 96 23, або ж осо­би­сто при­йшов­ши до ре­да­кції. А вже 16 ве­ре­сня під час львів­сько­го Форуму ви­дав­ців змо­же­те при­дба­ти ви­да­н­ня одра­зу пі­сля йо­го пред­став­ле­н­ня з уча­стю Ла­ри­си Ів­ши­ної та спів­у­по­ря­дни­ків і ав­то­рів! Про це де­таль­ні­ше — у на­сту­пних чи­слах «Дня».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.