Ан­дрій СЕНЧЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

на­ро­дний де­пу­тат V, VI, VII скли­кань, го­ло­ва Все­укра­їн­сько­го ру­ху «Си­ла пра­ва»:

— За остан­ні 20 ро­ків в кра­ї­ні бу­ло де­валь­во­ва­но ба­га­то ре­чей. По­лі­ти­ка ста­ла те­а­траль­но-по­ка­зу­шною ви­ста­вою. Га­зе­та «День» — це не про­сто ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чне ви­да­н­ня. «День» ви­хо­вує, за­дає тон. Не се­крет, що сьо­го­дні Укра­ї­на має ве­ли­кі про­бле­ми в осві­тній сфе­рі. І це — за на­яв­но­сті ша­ле­но­го ін­те­ле­кту­аль­но­го по­тен­ці­а­лу, ко­ли Укра­ї­на ма­ла чи не най­ви­щий рі­вень осві­тньої га­лу­зі се­ред ре­спу­блік ко­ли­шньо­го СРСР. За­раз, вна­слі­док ті­єї по­лі­ти­ки, яку про­во­дить дер­жа­ва, ми стра­те­гі­чно втра­ча­є­мо свої по­зи­ції. Га­зе­та ж «День» на цьо­му тлі, нав­па­ки, до­три­му­є­ться на­ле­жних про­фе­сіо­наль­них стан­дар­тів не­за­ле­жно від істо­ри­чних «се­зон­них ко­ли­вань». І для пре­си, і для су­спіль­ства, і для по­лі­ти­ків по­трі­бні орі­єн­ти­ри. Зре­штою, хтось має для них до­но­си­ти дум­ки фун­да­мен­таль­но­го ха­ра­кте­ру, а не ли­ше по­вер­хо­ву, не­зрід­ка ма­ні­пу­ля­тив­ну ін­фор­ма­цію про те, хто ко­му на­сту­пив на но­гу. Цю мі­сію «День» на се­бе взяв і всі ці 20 ро­ків успі­шно ви­ко­нує.

За ці ро­ки від справ­жньої жур­на­лі­сти­ки за­ли­ши­ло­ся не­ба­га­то. Біль­шість ви­дань сьо­го­дні утри­му­ю­ться на або­не­мен­ті у вла­ди та олі­гар­хів. Це ду­же ци­ні­чно, але ни­ні­шній вла­ді ви­гі­дно, щоб на­род був яко­мо­га бі­дні­шим і не ду­мав ні про що ін­ше, крім як ви­жи­ти. Зу­бо­жі­лий на­род лег­ко ку­пу­ва­ти на ви­бо­рах, а не­за­ле­жної пре­си май­же не­має, то­му що не­має ре­кла­ми, яка ро­би­ла б ви­да­н­ня са­мо­стій­ни­ми.

У га­зе­ті «День» є са­мо­цен­зу­ра, але во­на ін­шо­го ґа­тун­ку, ніж в ін­ших. Це са­мо­цен­зу­ра, яка не до­пу­скає по­вер­хо­во­сті. Я за та­ку са­мо­цен­зу­ру і за те, щоб «День» і надалі задавав стандарти жур­на­лі­сти­ки.

«Я ЗА ТЕ, ЩОБ «День» І ДА­ЛІ ЗАДАВАВ СТАНДАРТИ ЖУР­НА­ЛІ­СТИ­КИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.