По­ка­за­ти Укра­ї­ну як ве­ли­кий те­хно­ло­гі­чний хаб

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са, фото автора

Бі­о­те­хно­ло­гії, iн­тер­нет ре­чей, ІТ-рі­ше­н­ня для агро­се­кто­ру... Ці та ін­ші пи­та­н­ня обго­во­рю­ва­ли в Оде­сі 9—10 ве­ре­сня під час кон­фе­рен­ції «Black Sea Summit 2016». Фо­рум три­ває в Оде­сі вже дру­гий рік по­спіль. На за­хід з’їха­ло­ся біль­ше ти­ся­чі ін­но­ва­то­рів, під­при­єм­ців та ін­ве­сто­рів з Укра­ї­ни, Єв­ро­пи та США. На трьох сце­нах кон­фе­рен­ції ви­сту­пи­ло близь­ко 30 до­по­від­а­чів з рі­зних кра­їн. Се­ред них — пред­став­ни­ки Tesla Motors, StartupAmsterdam, FANUC Robotics, DroneUA.

«Усі зна­ють Укра­ї­ну як ве­ли­кий те­хно­ло­гі­чний хаб, пер­спе­ктив­ну кра­ї­ну з та­ла­но­ви­ти­ми ін­же­не­ра­ми. Усі чу­ли, але ні­хто не ба­чив. Са­ме для цьо­го по­трі­бно про­во­ди­ти та­кі за­хо­ди. Нам вда­ло­ся при­вез­ти спі­ке­рів, які є лі­де­ра­ми ду­мок у сво­їх спіль­но­тах: в Ам­стер­да­мі, Гам­бур­зі, Сток­голь­мі. Їм ду­же спо­до­ба­лось, во­ни у за­хва­ті від рів­ня на­ших стар­та­пів, актив­но з усі­ма спіл­ку­ва­ли­ся. Ми ви­хо­ди­мо на рі­вень єв­ро­пей­ської кон­фе­рен­ції, а Оде­са — на рі­вень єв­ро­пей­сько­го сві­то­во­го мі­ста й ІТ-сто­ли­ці», — вва­жає ор­га­ні­за­тор за­хо­ду Ана­ста­сія Слє­пцо­ва.

ЯК СТА­ТИ КІБОРГОМ

«Я по­чу­ва­ю­ся так са­мо, як і ра­ні­ше, але те­пер знаю, що я кі­борг», — ді­ли­ться вра­же­н­ням учасник кон­фе­рен­ції Єв­ген Лу­кья­нов. За до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го шпри­ца у йо­го ру­ку щой­но вжи­ви­ли чип-ім­план­тат. Опе­ра­ція три­ва­ла лі­че­ні хви­ли­ни. Її про­сто на сце­ні про­вів за­снов­ник ні­ме­цько­го стар­та­пу «Digiwell» Па­трік Кра­мер. Він на­ле­жить до біо­ха­ке­рів — лю­дей, що пра­гнуть вдо­ско­на­ли­ти своє ті­ло за до­по­мо­гою ін­но­ва­цій у біо­ло­гії та те­хно­ло­гі­ях. Кра­мер та­кож кі­борг — між ве­ли­ким і вка­зів­ним паль­ця­ми йо­го лі­вої ру­ки роз­та­шо­ва­ний чип-ім­план­тат, роз­ро­бле­ний йо­го ком­па­ні­єю.

«Те­хно­ло­гії ста­ють усе мен­ши­ми та ближ­чи­ми до ті­ла й на­віть про­ни­ка­ють під шкі­ру. Я ви­ко­ри­сто­вую свій ім­план­тат, щоб від­кри­ва­ти две­рі мо­го бу­дин­ку, і я ща­сли­вий, що ме­ні біль­ше не по­трі­бні клю­чі», — го­во­рить Кра­мер. За йо­го сло­ва­ми, чип пра­цює за те­хно­ло­гі­я­ми NFC (Near Field Communication) i RFID (Radio Frequency Identification). При­стрій не має ба­та­реї, і за­ря­джа­ти йо­го не по­трі­бно. За по­тре­би чип мо­жна швид­ко і без­пе­чно ви­да­ли­ти. Кра­мер за­пев­няє, що та­ка те­хно­ло­гія не шко­дить здо­ров’ю.

За до­по­мо­гою NFC чи­па мо­жна збе­рі­га­ти па­ро­лі й ме­ди­чні да­ні, від­кри­ва­ти две­рі без клю­чів, за­во­ди­ти ав­то, роз­си­ла­ти по­ві­дом­ле­н­ня у со­цме­ре­жах, роз­пла­чу­ва­ти­ся без кре­ди­тної кар­тки та про­хо­ди­ти че­рез тур­ні­ке­ти у ме­тро. Чип мо­же вза­є­мо­ді­я­ти зі спе­ці­аль­ни­ми про­гра­ма­ми на смар­тфо­ні. На­при­клад, ко­ли Кра­мер під­но­сить ру­ку до сво­го те­ле­фо­ну, на екра­ні з’яв­ля­ю­ться да­ні з йо­го ві­зи­тів­ки.

За сло­ва­ми Кра­ме­ра, уже близь­ко 50 ти­сяч лю­дей у сві­ті вжи­ви­ли у своє ті­ло чи­пи-ім­план­та­ти. Най­біль­ше охо­чих ста­ти кі­бор­га­ми ме­шкає у Ве­ли­кій Бри­та­нії, Ні­меч­чи­ні, Іта­лії та Фран­ції. NFC чип, який де­мон­стру­ва­ли на кон­фе­рен­ції, ко­штує 89 єв­ро.

ДІАГНОСТИКА ПРОДУКТІВ — ЗА 15 ХВИЛИН

По­ки за­кор­дон­ні під­при­єм­ці роз­по­від­а­ли про но­ві­тні те­хно­ло­гії, мо­ло­ді укра­їн­ські ко­ман­ди пред­став­ля­ли свої стар­та­пи. У кон­кур­сі Seedstars Оде­са взя­ли участь 10 про­е­ктів. З них жу­рі обра­ло шість най­кра­щих стар­та­пів, які ві­зьмуть участь у Seedstars Укра­ї­на, що прой­де в Ки­є­ві 8 жов­тня. Зго­дом ві­ді­бра­ні укра­їн­ські про­е­кти зма­га­ти­му­ться у між­на­ро­дно­му кон­кур­сі за ін­ве­сти­ції у роз­мі­рі міль­йон до­ла­рів. Се­ред пе­ре­мож­ців оде­сько­го ета­пу — про­гра­ма для ав­то­ма­ти­чно­го ство­ре­н­ня ві­део Viosk, сер­віс для за­мов­ле­н­ня їжі з рі­зних ре­сто­ра­нів Gorilla, при­стрій для збо­ру да­них з тор­го­вель­них апа­ра­тів DeviceVoice, до­да­ток для ство­ре­н­ня екс­трим-ві­део Glash та сер­віс для роз­ши­фров­ки усно­го мов­ле­н­ня Protokol.

Та­кож пе­ре­мож­цем кон­кур­су стар­та­пів став Biosens — пор­та­тив­ний при­стрій для екс­прес-ді­а­гно­сти­ки продуктів хар­чу­ва­н­ня. На кон­фе­рен­цію роз­ро­бни­ки при­ве­зли пер­ший про­то­тип при­строю. Ко­ри­сту­ва­ти­ся но­вин­кою про­сто: по­трі­бно на­не­сти кра­плю про­ду­кту, на­при­клад, мо­ло­ка або со­ку, на спе­ці­аль­ний біо­сен­сор. Уже за 15 хвилин на смар­тфон ко­ри­сту­ва­ча на­ді­йде ін­фор­ма­ція про рі­вень кон­цен­тра­ції ба­кте­рій та мі­ко­то­кси­нів у про­ду­кті. Те­сту­ва­ти мо­жна й твер­ді про­ду­кти, на­при­клад, пше­ни­цю. Але для цьо­го її по­трі­бно по­дрі­бни­ти. Пе­ре­ва­гою но­вої те­хно­ло­гії є швид­кість, адже ана­ліз продуктів у зви­чай­них ла­бо­ра­то­рі­ях три­ває від трьох до 14 днів. За сло­ва­ми за­снов­ни­ка про­е­кту Ан­дрія Карп’юка, ко­ман­да по­ча­ла за­йма­ти­ся стар­та­пом пів­ро­ку то­му і вже отри­ма­ла ін­ве­сти­ції.

ВІД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВА ДО ЦЕН­ТРУ ІН­НО­ВА­ЦІЙ

Про те, як пе­ре­тво­ри­ти зби­тко­ве дер­жав­не під­при­єм­ство на ін­но­ва­цій­ний центр, уча­сни­кам кон­фе­рен­ції роз­по­вів ге­не­раль­ний ди- ре­ктор На­ціо­наль­но­го ком­пле­ксу «Ек­спо­центр Укра­ї­ни» (ВДНГ) Ма­ксим Ба­хма­тов. Разом з но­вою ко­ман­дою він очо­лив ВДНГ влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку. На той час під­при­єм­ство ма­ло бор­ги, а йо­го бан­ків­ські ра­хун­ки бу­ли за­бло­ко­ва­ні. Однак, за сло­ва­ми Ба­хма­то­ва, з черв­ня 2015 до трав­ня 2016 ро­ку до­хо­ди ВДНГ по­дво­ї­ли­ся, а зар­пла­ти спів­ро­бі­тни­ків вда­ло­ся під­ня­ти на 40%. При цьо­му під­при­єм­ство спла­ти­ло до дер­жав­но­го бю­дже­ту дев’ять міль­йо­нів гри­вень по­да­тків.

Та­кож за ми­ну­лий рік на ВДНГ за­по­ча­тку­ва­ли кіль­ка но­вих про­е­ктів: зо­ну роз­ваг «Зи­мо­ва кра­ї­на», від­кри­тий ба­сейн, ве­ло­про­кат. За­раз ство­рю­є­ться су­спіль­ний центр Smart City Hub.

На ВДНГ та кож знай ш ло ся мі­сце для ін­но­ва­цій зав­дя­ки те­хно­ло гіч но му клас те ру ВДНГ- tech. «Ми ство­ри­ли ВДНГ-tech для то­го, щоб роз­бу­до­ву­ва­ти й змі­цню­ва­ти зв’яз­ки між ве­ли­ки­ми кор­по­ра­ці­я­ми і стар­та­па­ми. Ма­лі ком­па­нії не мо­жуть на­пря­му спіл­ку­ва­ти­ся з ве­ли­ки­ми, то­му ми ство­ри­ли для них спіль­ний аксе­ле­ра­тор. Твор­ці стар­та­пів хо­чуть бу­ти успі­шни­ми, але во­ни не ба­чать пер­спе­ктив в Укра­ї­ні й на­ма­га­ю­ться ви­їха­ти за кор­дон. На­то­мість кор­по­ра­ції хо­чуть під­три­ма­ти стар­та­пи, але во­ни не ма­ють від­по­від­них ме­ха­ні­змів че­рез бю­ро­кра­тію, брак ін­но­ва­цій, ча­су й енер­гії. Те­хно­ло­гі­чний кла­стер пра­цює за мо­де­л­лю вза­єм­ної ви­го­ди. У стар­та­пів з’яв­ля­є­ться шанс по­пра­цю­ва­ти разом з про­від­ни­ми грав­ця­ми на рин­ку. На­то­мість ве­ли­кі кор­по­ра­ції отри­му­ють ін­но­ва­цій­ній ідеї, які до­по­мо­жуть по­кра­щи­ти їх по­слу­ги. Ми хо­че­мо, щоб разом зі стар­та­па­ми гро­ші за­ли­ша­ли­ся в Укра­ї­ні. Те­хно­ло­гі­чний кла­стер зі­брав про­від­них грав­ців з рі­зних га­лу­зей: те­ле­ко­му­ні­ка­цій, ме­ди­ци­ни, ло­гі­сти­ки, сіль­сько­го го­спо­дар­ства», — роз­по­від­ає Ба­хма­тов.

Крім то­го, у кві­тні ко­ман­да ВДНГ за­пу­сти­ла те­ле­ком-аксе­ле­ра­тор спіль­но з ком­па­ні­єю «Ки­їв­стар». Ор­га­ні­за­то­ри обра­ли 11 стар­та­пів, які про­хо­дять 11-ти­жне­ву на­вчаль­ну про­гра­му за під­трим­ки мен­то­рів та екс­пер­тів. Ре­зуль­та­ти сво­єї ро­бо­ти ко­ман­ди пред­став­лять 5 жов­тня на фі­наль­но­му Де­мо дні.

В ЕКСПО-ЗОНІ ПРЕДСТАВЛЕНО ОДЕСЬКИЙ СТАРТАП LOOKSERY, ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ ЯКО­ГО МО­ЖНА РЕДАГУВАТИ СВОЄ ОБЛИЧ­ЧЯ НА ВІ­ДЕО В РЕ­ЖИ­МІ РЕАЛЬНОГО ЧА­СУ. МИ­НУ­ЛОЇ ОСЕ­НІ SNAPCHAT ПРИДБАЛА ДО­ДА­ТОК ЗА 150 МІЛЬ­ЙО­НІВ ДО­ЛА­РІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.