Ка­зах­стан­ський тран­зит вла­ди

На­зар­ба­єв не хо­че по­вто­рю­ва­ти по­ми­лок Ка­рі­мо­ва і го­тує май­бу­тнє за­зда­ле­гідь

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

Ві­дно­сно ра­пто­ва смерть пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­ну Ісла­ма Ка­рі­мо­ва за­го­стри­ла про­бле­му тран­зи­ту вла­ди в дер­жа­вах Цен­траль­ної Азії. На­чеб­то ви­рі­ши­ли пі­ти кон­сти­ту­цій­ним шля­хом і пе­ре­да­ти тим­ча­со­ву вла­ду го­ло­ві се­на­ту Ні­гма­тіл­лі Юл­да­ше­ву, як той від та­кої но­ші від­мо­вив­ся че­рез її не­по­силь­ність для ньо­го. Ні­чо­го не за­ли­ша­ло­ся ро­би­ти, як при­зна­ча­ти ви­ко­ну­ва­чем обов’яз­ки пре­зи­ден­та прем’єра Шав­ка­та Мір­зі­я­є­ва.

Йо­дра­зу все пі­шло дав­но на­їждже­ною ко­лі­єю. Як пи­ше ін­тер­нет-ви­да­н­ня «Фер­га­на.Ру», роз­по­чав­ся роз­по­діл бі­зне­су сім’ї ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та. За ін­фор­ма­ці­єю, що цир­ку­лює в ді­ло­вих ко­лах, від­бу­ва­ю­ться пе­ре­вір­ки фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті най­біль­шо­го в Узбе­ки­ста­ні опто­во­го рин­ку ім­порт­них то­ва­рів Абу Са­хій та одно­ймен­ної ком­па­нії. Як го­во­рять у Та­шкен­ті, во­на на­ле­жить чо­ло­ві­ко­ві мо­лод­шої до­чки Ка­рі­мо­ва — Ти­му­ру Ті­л­ля­є­ву. «Да­хом» слу­гу­ва­ла дру­жи­на ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Те­тя­на Ка­рі­мо­ва. Во­на кон­тро­лю­ва­ла ми­тни­цю і вве­зе­н­ня ім­порт­них то­ва­рів. Пе­ре­вір­ки, що роз­по­ча­ли­ся, озна­ча­ють, що цей бі­знес те­пер пе­ре­йде під кон­троль кла­ну ймо­вір­но­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­ну Мір­зі­я­є­ва, і цим віджи­ма­н­ням спра­ва не обме­жи­ться.

У по­лі­ти­чно­му сен­сі та­кий роз­ви­ток по­дій озна­чає, що вплив Те­тя­ни Ка­рі­мо­вої не­стрим­но змен­шу­є­ться.

У Ка­зах­ста­ні не ли­ше ува­жно сте­жать за по­ді­я­ми у су­сі­дів, але й при­мі­ря­ють їх на се­бе. Адже про­бле­ма тран­зи­ту вла­ди в Аста­ні не менш­го­стра, ніж у Та­шкен­ті.

Тут ми ма­є­мо кіль­ка пло­щин як вну­трі­шньо­по­лі­ти­чно­го, так і мі­жна­ро­дно­го ха­ра­кте­ру.

По-пер­ше. Зов­ні­шня схо­жість ре­жи­мів у Ка­зах­ста­ні й Узбе­ки­ста­ні ба­зу­є­ться не ли­ше на де­спо­ти­чно­сті ви­бу­ду­ва­ної вла­ди. Для обох кра­їн ха­ра­ктер­на на­яв­ність до­во­лі силь­них кла­нів, у ка­зах­сько­му ва­рі­ан­ті — жу­зів. Їхнє про­ти­сто­я­н­ня зда­тне сер­йо­зно по­ру­ши­ти з та­ки­ми зу­си­л­ля­ми ви­бу­ду­ва­ну ста­біль­ність. У та­ке про­ти­сто­я­н­ня мо­жуть втру­ти­ти­ся іслам­ські ра­ди­ка­ли, що ще біль­ше за­го­стрить си­ту­а­цію.

Ця не­без­пе­ка ті­єю чи ін­шою мі­рою усві­дом­лю­є­ться прав­ля­чи­ми елі­та­ми, але при­клад Ка­зах­ста­ну вка­зує на мо­жли­ву де­ста­бі­лі­за­цію. До­сить при­га­да­ти по­дії Жа­на­о­зе­не, ви­кли­ка­ні мі­сце­ви­ми елі­та­ми, не­вдо­во­ле­ни­ми по­лі­ти­кою Аста­ни що­до за­хі­дної ча­сти­ни Ка­зах­ста­ну. Подаль­ші ви­лаз­ки ісла­мі­зму та­кож не обі­йшли­ся без під­трим­ки мі­сце­вих. За та­ких умов швид­кість тран­зи­ту вла­ди і зда­тність основ­них грав­ців швид­ко до­мо­ви­ти­ся про ка­дро­ві пе­ре­ста­нов­ки на­бу­ває якнай­ва­жли­ві­шо­го зна­че­н­ня.

По-дру­ге. Не­зва­жа­ю­чи на оче­ви­дні схо­жі ри­си, між ре­жи­ма­ми є зна­чна рі­зни­ця. Еко­но­мі­чна ситуація в Ка­зах­ста­ні не­зрів­нян­но кра­ща. Не­зва­жа­ю­чи на де­валь­ва­цію тен­ге, все-та­ки не­має чор­но­го ва­лю­тно­го рин­ку у ве­ли­ких роз­мі­рах. Пра­кти­чно від­су­тня тру­до­ва мі­гра­ція до Ро­сії. Все це не озна­чає, що все до­бре, але го­стро­ти, ха­ра­ктер­ної для су­сі­дів, не­має.

Си­сте­ма вла­ди в Ка­зах­ста­ні зна­чно від­рі­зня­є­ться від су­сі­дів. Як вва­жає ро­сій­ський ек­сперт із Цен­траль­ної Азії Ар­ка­дій Ду­бнов, «у Ка­зах­ста­ні вста­но­ви­лась на­пів­осві­че­на ав­то­кра­тія. Хо­ча лі­дер не­змін­но ке­рує кра­ї­ною і все від­бу­ва­є­ться за йо­го во­лею, але він зу­мів за­без­пе­чи­ти при­хід у вла­ду ви­да­тних ме­не­дже­рів, ор­га­ні­за­то­рів ви­ро­бни­цтва і мо­ло­дих те­хно­кра­тів. Він го­ту­вав їх та­ки­ми про­гра­ма­ми, як «Бо­ла­шак» (каз. — «май­бу­тнє»), ко­ли мо­ло­ді лю­ди пря­му­ва­ли на на­вча­н­ня за кор­дон і по­тім по­вер­та­ли­ся на ба­тьків­щи­ну. У кра­ї­ні ви­ник зна­чний шар еко­но­мі­чно і те­хні­чно під­го­тов­ле­них ме­не­дже­рів та ін­же­не­рів, го­то­вих узя­ти управ­лі­н­ня кра­ї­ною. До пев­ної мі­ри це згла­джує по­діл на жу­зи і змен­шує кла­но­вий вплив.

По-тре­тє. При всій ва­жли­во­сті Узбе­ки­ста­ну як най­більш на­се­ле­ної дер­жа­ви ре­гіо­ну для Ро­сії са­ме Ка­зах­стан має пер­шо­чер­го­ве зна­че­н­ня. Перш за все че­рез про­тя­жний і пра­кти­чно не кон­тро­льо­ва­ний кор­дон. Зро­зумі­ло, що про­бле­ми тран­зи­ту вла­ди в Аста­ні у Мо­скві спри­йма­ють як свої. До то­го ж Кремль теж не за­стра­хо­ва­ний від по­ді­бно­го. Адже всі хо­ди­мо під Мі­ся­цем, і в жит­ті все мо­же бу­ти.

Мо­жли­во, що це про­стий збіг у ча­сі, оскіль­ки про май­бу­тні ка­дро­ві змі­ни в уря­ді Ка­зах­ста­ну го­во­ри­ли до­сить дав­но, але звіль­не­н­ня прем’єра при­па­ло са­ме на пе­рі­од пі­сля смер­ті Ка­рі­мо­ва.

Гла­ва уря­ду Ка­рім Ма­си­мов ке­ру­вав ка­бі­не­том з 2007-го до 2012 ро­ку, по­тім пра­цю­вав гла­вою пре­зи­дент­ської адмі­ні­стра­ції, а 2014 ро­ку по­вер­нув­ся на прем’єр­ський пост. На­віть йо­го су­про­тив­ни­ки за­зна­ча­ють, що йо­му ба­га­то що вда­ло­ся на по­сту. Зокре­ма, Ка­зах­стан ві­дно­сно лег­ко про­йшов кри­зу 2007—2008 рр. До кра­ї­ни бу­ло при­тя­гне­но ба­га­то ки­тай­ських ін­ве­сти­цій. Ни­ні­шня кри­за до­сить силь­но вда­ри­ла по еко­но­мі­ці, і На­зар­ба­єв ви­рі­шив ка­дро­вою пе­ре­ста­нов­кою ски­ну­ти на­ко­пи­че­ний не­га­тив­ний ма­те­рі­ал.

Ма­си­мо­ва при­зна­че­но на пост ке­рів­ни­ка Ко­мі­те­ту на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Фор­маль­но це по­ни­же­н­ня, але оче­ви­дно, що да­ле­ко та­ко­го до­свід­че­но­го ме­не­дже­ра На­зар­ба­єв не від­пу­скає. Ма­си­мов бли­ску­че во­ло­діє ан­глій­ською, ки­тай­ською та араб­ською мо­ва­ми. Мо­жли­во, пре­зи­дент хо­че да­ти йо­му мо­жли­вість на­бра­ти­ся до­сві­ду і спе­ци­фі­чних знань у сфе­рі на­ціо­наль­ної без­пе­ки. В ра­зі не­пе­ре­дба­че­но­го тран­зи­ту вла­ди та­ка лю­ди­на на та­ко­му ва­жли­во­му мі­сці ду­же бу­де по­трі­бна. Во­дно­час ди­ре­ктор Гру­пи оцін­ки ри­зи­ків До­сим Са­тпа­єв вва­жає, що Ма­си­мов втра­тив ста­тус фа­во­ри­та.

Прем’єром при­зна­че­но Ба­кіт­джа­на Са­гін­та­є­ва, який пра­цю­вав пер­шим за­сту­пни­ком у Ма­си­мо­ва. Мо­жли­во, На­зар­ба­єв хо­че при­ди­ви­ти­ся до ньо­го на но­во­му по­сту і ви­зна­чи­ти йо­го мо­жли­ву подаль­шу кар’єру.

Є ще один учасник но­вих пе­ре­ста­но­вок. Га­зе­та The Financial Times на­во­дить дум­ку фа­хів­ця між­на­ро­дної кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії GPW Лі­вії Паг­гі, що до­чка ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та і ві­це-прем’єр Да­ри­га На­зар­ба­є­ва є го­лов­ним бе­не­фі­ці­а­ром від­сто­ро­не­н­ня прем’єра. «Зсу­не­н­ня Ма­си­мо­ва, зда­є­ться, дає зро­зу­мі­ти, що Да­ри­га все ще у грі в ро­лі по­тен­цій­ної спад­ко­є­ми­ці».

У Ка­зах­ста­ні по­сту­по­во про­во­дя­ться кон­сти­ту­цій­ні змі­ни в бік пе­ре­хо­ду до пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ської фор­ми прав­лі­н­ня. У цьо­му сен­сі пост прем’єр-мі­ні­стра стає клю­чо­вим. З то­чки зо­ру без­бо­лі­сно­го тран­зи­ту і збе­ре­же­н­ня ни­ні­шньої стру­кту­ри вла­ди й мі­сця в ній чле­нів Сім’ї мо­жли­вий у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му при­хід Да­ри­ги на пост прем’єра.

У будь-яко­му ра­зі ве­ли­ко­до­свід­че­ний На­зар­ба­єв не хо­че по­вто­рю­ва­ти по­ми­лок Ка­рі­мо­ва і го­тує май­бу­тнє за­зда­ле­гідь. Одна про­бле­ма. Щоб не ви­йшло, як у ві­до­мій при­тчі. Якщо хо­чеш роз­смі­ши­ти Бо­га — роз­ка­жи йо­му про свої пла­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.