Ро­сія: ви­бо­ри без змін

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Бо­рис СОКОЛОВ, пу­блі­цист, Мо­сква

УРо­сії до­сить мля­во фі­ні­шує пе­ред­ви­бор­ча кам­па­нія. Пе­ре­ва­жна біль­шість ро­сі­ян, на­пев­но, на­віть не пам’ятає, що мен­ше ніж за ти­ждень їй на­ле­жить ви­би­ра­ти де­пу­та­тів Дер­жав­ної Ду­ми. Що­прав­да, під за­ві­су кам­па­нії ма­ло не від­бу­ло­ся по­жвав­ле­н­ня і скан­дал. Пар­тія «Гра­ж­дан­ская пла­тфор­ма» (не плу­та­ти з пар­ті­єю «Гра­ж­дан­ская ини­ци­а­ти­ва»), одна з дрі­бних крем­лів­ських ма­ріо­не­ток, по­да­ла по­зов про зня­т­тя з ви­бо­рів пар­тії ПАРНАС Ми­хай­ла Ка­сья­но­ва — єди­но­го пред­став­ни­ка не­си­стем­ної опо­зи­ції. У по­зо­ві ствер­джу­ва­ло­ся, що окре­мі ви­слов­лю­ва­н­ня Ка­сья­но­ва і йо­го со­ра­тни­ків в хо­ді де­ба­тів на цен­траль­но­му те­ле­ба­чен­ні і під час ін­ших пу­блі­чних ви­сту­пів но­си­ли екс­тре­міст­ський ха­ра­ктер, збу­джу­ю­чи не­на­висть до пред­став­ни­ків пев­них со­ці­аль­них і про­фе­сій­них груп. А Ка­сья­но­ву ще ін­кри­мі­ну­ва­ли за­ві­до­мо не­прав­ди­ве обви­ну­ва­че­н­ня пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на в спри­ян­ні пре­зи­ден­ту Си­рії Ба­ша­ру Аса­ду в за­сто­су­ван­ні ним хі­мі­чної зброї про­ти ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня. Мов­ляв, ви­ко­ри­ста­н­ня си­рій­ськи­ми уря­до­ви­ми вій­ська­ми хі­мі­чної зброї в су­ді не до­ве­де­но, а то­му зви­ну­ва­че­н­ня — за­ві­до­мо не­прав­ди­ве.

Як­би по­зов, як це спо­ча­тку пла­ну­ва­ло­ся, роз­гля­дав­ся Вер­хов­ним Су­дом 12 ве­ре­сня, у ПАРНАСу був би ве­ли­кий шанс зле­ті­ти з ви­бо­рів. Су­ди в Ро­сії, як ві­до­мо, є не­за­ле­жни­ми від усьо­го, крім вла­ди, і осо­бли­во Крем­ля. Однак на­пе­ре­до­дні за­сі­да­н­ня «Гра­ж­дан­ская пла­тфор­ма» не­спо­ді­ва­но від­кли­ка­ла свій по­зов. Тут мо­жли­ві дві вер­сії. Згі­дно з пер­шою, вся ця істо­рія з по­зо­вом бу­ла осо­би­стою іні­ці­а­ти­вою лі­де­ра пар­тії Рі­фа­та Шай­хут­ді­но­ва з ме­тою по­пі­а­ри­тись на фі­ні­ші пе­ред­ви­бор­ної гон­ки і на­га­да­ти ви­бор­цям про існу­ва­н­ня сво­єї пар­тії, про яку вже всти­гли по­ряд­ком при­за­бу­ти. Але в Крем­лі роз­су­ди­ли, що зні­ма­ти з ви­бо­рів ПАРНАС не ду­же зру­чно, перш за все з то­чки зо­ру мо­жли­вої не­га­тив­ної між­на­ро­дної ре­а­кції. Якщо пар­тію Ка­сья­но­ва в остан­ній мо­мент дій­сно зні­муть з ви­бо­рів, на­віть най­більш на­їв­ні лю­ди в Єв­ро­пі і Аме­ри­ці не по­ві­рять, що ро­сій­ські ви­бо­ри ма­ють хоч якесь від­но­ше­н­ня до де­мо­кра­тії. Але. з ін­шо­го бо­ку, да­ти ПАРНАСу ви­гра­ти слу­ха­н­ня в су­ді Крем­лю, зви­чай­но ж, не хо­ті­ло­ся, щоб не да­ва­ти опо­зи­ції не­хай ма­лень­кий, але ко­зир. Це — одна вер­сія, і во­на має пра­во на існу­ва­н­ня. Однак ме­ні більш імо­вір­ною зда­є­ться дру­га вер­сія. У крем­лів­ській адмі­ні­стра­ції ів най­ближ­чо­му ото­чен­ні Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на до­сі то­ча­ться су­пе­ре­чки на те­му: до­пу­ска­ти в Ду­му «для ме­блів» пред­став­ни­ків ре­аль­ної опо­зи­ції чи все-та­ки не вар­то да­ва­ти їм дум­ську три­бу­ну. Ціл­ком мо­жли­во, що ті пред­став­ни­ки Крем­ля, які ви­сту­па­ють про­ти до­пу­ску опо­зи­ціо­не­рів в Ду­му, іні­ці­ю­ва­ли всю цю ком­бі­на­цію з по­зо­вом «Гра­ж­дан­ской пла­тфор­мы».

Зро­зумі­ло, ні­хто не сум­ні­ва­є­ться, що спи­сок ПАРНАСу в Ду­му не прой­де і на­бе­ре ма­кси­мум 2%. Це за на­йопти­мі­сти­чні­ши­ми про­гно­за­ми. А ось згі­дно з опи­ту­ва­н­ням ВЦВГД від 4 ве­ре­сня, пар­тія Ка­сья­но­ва отри­має всьо­го 0,4% го­ло­сів, втри­чі по­сту­па­ю­чись «Ябло­ку» (1,1%). Згі­дно з да­ни­ми то­го ж опи­ту­ва­н­ня, за пе­рі­од з 14 сер­пня по 4 ве­ре­сня під­трим­ка «Еди­ной Рос­сии» змен­ши­ла­ся до­сить зна­чно — з 44,0 до 39,3%. Що, втім, не ста­вить під сум­нів її пе­ре­мо­гу на ви­бо­рах. Ста­ном на 4 ве­ре­сня 14,7% ро­сі­ян не зби­ра­ли­ся бра­ти участь у ви­бо­рах, 1,0% зби­рав­ся зі­псу­ва­ти бю­ле­тень, а ще 14,6% не змо­гли від­по­ві­сти про свої пар­тій­ні упо­до­ба­н­ня.

Якщо від­ня­ти всі ці ка­те­го­рії, то «Еди­ная Рос­сия» ма­ти­ме біль­шість се­ред ви­бор­ців, що ви­зна­чи­ли­ся, в 56,7%. І на­віть якщо тих, хто не ви­зна­чив­ся, але зби­ра­ю­ться го­ло­су­ва­ти, роз­по­ді­ли­ти в тій же про­пор­ції, що й тих, хто ви­зна­чи­ли­ся, пе­ре­ва­га прав­ля­чої пар­тії за­ли­ши­ться со­лі­дною — 53,4%. По­ки в Ду­му, крім неї, згі­дно з ВЦВГД, га­ран­то­ва­но про­хо­дять КПРФ (8,7%), ЛДПР (10,4) і «Спра­ве­дли­вая Рос­сия» (5,3%). Лі­дер се­ред ін­ших пар­тій, Ро­сій­ська пар­тія пен­сіо­не­рів «За спра­ве­дли­вость» має 1,6% і, від­по­від­но, ні­яких шан­сів прой­ти в пар­ла­мент за пар­тій­ни­ми спи­ска­ми.

Оче­ви­дно, в Крем­лі вже ви­рі­ши­ли ре­во­лю­цій­них змін в но­вій Ду­мі не до­пу­ска­ти і збе­рег­ти всі чо­ти­ри вже на­яв­ні фра­кції, ні­ко­го біль­ше до них не до­да­ю­чи, при­найм­ні за пар­тій­ни­ми спи­ска­ми. Якщо 4—5 опо­зи­ціо­не­рів у Ду­му й пу­стять, фра­кції або гру­пи во­ни все одно ство­ри­ти не змо­жуть, а зна­чить, їхній го­лос пра­кти­чно не бу­де чу­ти. За­те ко­трась із дрі­бних прокрем­лів­ських пар­тій, мо­жли­во, ство­рить якщо не фра­кцію, то гру­пу. Не ви­клю­че­но, що свою фра­кцію з одно­ман­да­тни­ків ство­рить і Об’єд­на­ний на­ро­дний фронт, хо­ча та­кож імо­вір­но, що в Ду­мі він об’єд­на­є­ться з пар­ті­єю «Еди­ная Рос­сия».

Але ось окре­мі кан­ди­да­ти пар­тії Ка­сья­но­ва в ма­жо­ри­тар­них окру­гах якісь шан­си на пе­ре­мо­гу те­о­ре­ти­чно збе­рі­га­ють. У ра­зі ж зня­т­тя ПАРНАСу з ви­бо­рів бу­ли б зня­ті і йо­го кан­ди­да­ти по ма­жо­ри­тар­них окру­гах. Це б зна­чно по­лег­ши­ло зав­да­н­ня не допу­сти­ти пе­ре­мо­ги в окру­гах не­уго­дних Крем­лю кан­ди­да­тів. Зня­т­тя ПАРНАСу, до ре­чі, під­ви­щи­ло б шан­си пар­тії «Ябло­ко», в ці­ло­му ло­яль­ної Крем­лю, хо­ча і та­кої, що ви­ста­ви­ла в окру­гах де­яких не­зру­чних для вла­ди кан­ди­да­тів. Ні, що сто­су­є­ться го­ло­су­ва­н­ня за пар­тій­ни­ми спи­ска­ми, то у «Ябло­ка» на­віть під час від­су­тно­сті ПАРНАСу шан­сів на по­до­ла­н­ня 5-від­со­тко­во­го бар’єру не бу­ло б. Однак при та­ко­му роз­кла­ді у пар­тії Гри­го­рія Яв­лін­сько­го під­ви­щу­ю­ться шан­си на­бра­ти 3% го­ло­сів, що га­ран­ту­ва­ло б пар­тії збе­ре­же­н­ня дер­жав­ної фі­нан­со­вої під­трим­ки. А це мо­гло б роз­гля­да­ти­ся як хо­ро­ша пла­та за ло­яль­ність.

Однак, су­дя­чи з усьо­го, при­хиль­ни­ки про­ти­ле­жної то­чки зо­ру пе­ре­ко­на­ли Пу­ті­на, що по­зов «Гра­ж­дан­ской пла­тфор­мы» тре­ба від­кли­ка­ти і ПАРНАС у ви­бор­чих бю­ле­те­нях за­ли­ши­ти. Це рі­ше­н­ня са­ме по со­бі не озна­чає, що та­кож бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня допу­сти­ти в Ду­му ко­гось із не­си­стем­них опо­зи­ціо­не­рів у ма­жо­ри­тар­них окру­гах. Нав­па­ки, ціл­ком мо­жли­во, що вже прийня­то про­ти­ле­жне рі­ше­н­ня — опо­зи­ціо­не­рів у Ду­му не пу­ска­ти. А ПАРНАС за­ли­ши­ли тіль­ки для то­го, щоб зай­вий раз не дра­ту­ва­ти За­хід і не да­ва­ти зай­во­го при­во­ду за­кор­дон­ним кри­ти­кам. Але не ви­клю­че­ний і тре­тій ва­рі­ант — оста­то­чне ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня, чи пу­ска­ти опо­зи­ціо­не­рів в Ду­му, від­кла­дуть до са­мо­го мо­мен­ту під­би­т­тя під­сум­ків го­ло­су­ва­н­ня. Тож у опо­зи­цій­но на­ла­што­ва­них ро­сі­ян все ще збе­рі­га­є­ться пев­на мо­ти­ва­ція бра­ти участь у пар­ла­мент­ських ви­бо­рах, при­найм­ні в тих окру­гах, де пред­став­ле­ні де­мо­кра­ти­чні кан­ди­да­ти, які ма­ють шан­си на пе­ре­мо­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.