ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1321 — по­мер Дан­те Аліг’єрі, ге­ні­аль­ний іта­лій­ський по­ет, фун­да­тор єв­ро­пей­ської лі­те­ра­ту­ри Но­во­го Ча­су, ав­тор зна­ме­ни­тої «Бо­же­ствен­ної ко­ме­дії». На­ро­див­ся 1265 р.

1598 — по­мер Фі­ліп ІІ, ко­роль Іспа­нії ( 1556— 1598) та Пор­ту­га­лії (1580—1598), один із най­мо­гу­тні­ших мо­нар­хів Єв­ро­пи, жор­сто­кий, фа­на­ти­чний ка­то­лик. На­ро­див­ся 1527 р.

1693 — по­мер Ла­зар Ба­ра­но­вич, ви­да­тний укра­їн­ський цер­ков­ний, по­лі­ти­чний і лі­те­ра­тур­ний ді­яч, ар­хі­єпис­коп Чер­ні­гів­ської ру­ської пра­во­слав­ної цер­кви. На­ро­див­ся 1620 р.

1788 — Нью-Йорк про­го­ло­ше­но сто­ли­цею США. За де­кіль­ка ро­ків цей ста­тус пе­ре­йшов до но­во­за­сно­ва­но­го мі­ста Ва­шинг­тон.

1848 — у Львів­сько­му уні­вер­си­те­ті впер­ше ство­ре­но ка­фе­дру укра­їн­ської мо­ви.

1853 — на­ро­ди­ла­ся Со­фія Пе­ров­ська, зна­ме­ни­та ре­во­лю­ціо­нер­ка- на­ро­дни­ця, ор­га­ні­за­тор вбив­ства ца­ря Оле­ксан­дра ІІ, до­чка вій­сько­во­го гу­бер­на­то­ра Пе­тер­бур­га. Стра­че­на у 1881 р.

1860 — на­ро­див­ся Джон Джо­зеф Пер­шинг, аме­ри­кан­ський воє­на­чаль­ник, Вер­хов­ний Го­лов­но­ко­ман­ду­вач об’єд­на­них сил США під час Пер­шої сві­то­вої вій­ни в Єв­ро­пі. Єди­ний вій­сько­вий у США, хто за жи­т­тя отри­мав най­ви­ще вій­сько­ве зва­н­ня «ге­не­рал ар­мії». По­мер 1948 р.

1902 — у Ве­ли­ко­бри­та­нії впер­ше як до­каз про­ви­ни обви­ну­ва­че­но­го бу­ло ви­ко­ри­ста­но від­би­тки йо­го паль­ців з мі­сця зло­чи­ну.

1960 — пре­зи­дент США Ду­айт Ей­зен­ха­у­ер під­пи­сав указ про вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка Та­ра­со­ві Шев­чен­ку у Ва­шинг­то­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.