Сті­вен БЛАНК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

екс­перт Аме­ри­кан­ської ра­ди із зов­ні­шньої по­лі­ти­ки:

Ро­сія ви­ко­ри­стає всі мо­жли­ві ін­стру­мен­ти, вклю­чно з по­стій­ни­ми за­ля­ку­ва­н­ня­ми про по­нов­ле­н­ня вій­ни, аби пі­ді­рва­ти по­лі­ти­чний по­ря­док в Укра­ї­ні, Фран­ції та Ні­меч­чи­ні, а то й в ін­ших єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. У час, ко­ли за­хі­дні лі­де­ри шу­ка­ють діа­ло­гу з Ро­сі­єю, ва­жли­во пам’ята­ти, що Пу­тін уже дав­но ого­ло­сив вій­ну (або при­найм­ні стан обло­ги) з Єв­ро­пою, і він не змо­же прийня­ти мен­ше, ніж пов­на ле­гі­ти­мі­за­ція йо­го за­во­ю­вань

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.