Го­стям з дев’яти кра­їн

У Зар­ва­ни­ці пред­став­лять ду­хов­ні тра­ди­ції Укра­їн­ської Гре­ко-Ка­то­ли­цької Цер­кви

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

«По­чи­та­н­ня Бо­го­ро­ди­ці в тра­ди­ції Укра­їн­ської Цер­кви». Під та­кою на­звою 20—21 ве­ре­сня в Зар­ва­ни­ці, що на Тер­но­піль­щи­ні, від­бу­де­ться зу­стріч де­ле­га­тів двад­ця­ти най­біль­ших Ма­рій­ських Ду­хов­них цен­трів Єв­ро­пи — ХІV Кон­грес « European Marian Network». Про це йшло­ся 13 ве­ре­сня на прес-кон­фе­рен­ції в Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ській Ар­хі­є­пар­хії УГКЦ. Зар­ва­ни­ця, ко­тра на­ле­жить до двад­ця­ти най­біль­ших Ма­рій­ських від­пу­сто­вих місць Єв­ро­пи і є по­стій­ним чле­ном Асо­ці­а­ції « Єв­ро­пей­ський Ма­рій­ський Зв’язок», впер­ше прийме ви­со­ко­до­стой­них го­стей, — за­зна­ча­ли уча­сни­ки прес-кон­фе­рен­ції. Як на­го­ло­сив Ар­хі­єпис­коп і Ми­тро­по­лит Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ський Ва­си­лій Се­ме­нюк, що­ро­ку на­сто­я­те­лі Ма­рій­ських Ду­хов­них цен­трів, зби­ра­ю­ться в одній з дер­жав, аби пі­зна­ти її ре­лі­гій­ні тра­ди­ції, куль­ту­ру, цер­ков­не ми­сте­цтво і роз­по­ві­сти по­тім про це у сво­їй кра­ї­ні. До Зар­ва­ни­ці при­бу­дуть пред­став­ни­ки з Фран­ції, Поль­щі, Ір­лан­дії, Сло­вач­чи­ни, Угор­щи­ни, Ан­глії, Ру­му­нії, Швей­ца­рії, Ла­твії. ХІV Кон­грес «European Marian Network» від­бу­де­ться під га­слом «Бо­го­ро­ди­ця — две­рі Ми­ло­сер­дя для ко­жно­го ві­ру­ю­чо­го». «Ми че­рез Бо­го­ро­ди­цю до­сту­па­є­мо до Хри­ста. Ми че­рез Пре­свя­ту Ді­ву Ма­рію змо­же­мо по­ба­чи­ти, від­чу­ти кра­ще Бо­же Ми­ло­сер­дя до нас, а це є вла­сти­во за­сіб Спа­сі­н­ня. І ми ма­є­мо ста­ти но­сі­я­ми Ми­ло­сер­дя до на­ших бли­жніх » , — за­ува­жив отець-до­ктор Іван Сі­чка­рик. Він та­кож роз­по­вів, що в рам­ках зу­стрі­чі вла­ди­ка Те­о­дор Мар­ти­нюк ви­го­ло­сить до­по­відь про ду­хов­ність укра­їн­сько­го на­ро­ду в йо­го по­чи­тан­ні Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці. За­кор­дон­ні го­сті теж пред­став­лять свої на­пра­цю­ва­н­ня, аби обмі­ня­ти­ся до­сві­дом ро­бо­ти Ма­рій­ських Ду­хов­них цен­трів.

Ар­хі­єпис­коп і Ми­тро­по­лит Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ський вла­ди­ка Ва­си­лій Се­ме­нюк за­кли­кає укра­їн­ців до­лу­чи­ти­ся до спіль­ної мо­ли­тви в Зар­ва­ни­ці під час Ар­хі­єрей­ських Бо­же­ствен­них Лі­тур­гій у На­две­чір’ я Рі­здва Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці о 19.30 і в сам пра­зник — 21 ве­ре­сня о 9-й го­ди­ні.

ФОТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.