«Пі­сні, на­ро­дже­ні в АТО»

Під та­кою на­звою 22 ве­ре­сня у Ки­є­ві в Жов­тне­во­му па­ла­ці пред­став­лять но­вий диск

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Про це по­ві­до­мив у Facebook го­ло­ва Дні­пров­ської обл­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­тин Рє­зни­чен­ко: «Пра­цю­ва­ти над ди­ском по­ча­ли одра­зу пі­сля га­ла-кон­цер­ту фе­сти­ва­лю «Пі­сні, на­ро­дже­ні в АТО». Де­ся­тки го­дин, про­ве­де­них бій­ця­ми в про­фе­сій­ній сту­дії, три мі­ся­ці ро­бо­ти зву­ко­ре­жи­се­рів, юри­стів та ди­зай­не­рів — і аль­бом го­то­вий. З на­го­ди йо­го пред­став­ле­н­ня збе­ре­мо на одній сце­ні всіх ла­у­ре­а­тів фе­сти­ва­лю. Ра­зом з ни­ми ви­сту­па­ти­муть укра­їн­ські зір­ки».

Всьо­го аль­бом мі­стить май­же 30 му­зи­чних ком­по­зи­цій, які вже зву­ча­ли ра­ні­ше на те­ма­ти­чно­му фе­сти­ва­лі з уча­стю бій­ців АТО. По­ча­тко­вий ти­раж ди­ску «Пі­сні, на­ро­джен­ні в АТО» на­лі­чу­ва­ти­ме три ти­ся­чі ко­пій.

На­при­клад, бо­єць 93-ї бри­га­ди, лі­дер гур­ту SilverTown із Кам’ян­сько­го Ан­дрій Ка­се­нюк не роз­ста­вав- ся з гі­та­рою на вій­ні. Там, в око­пах, і на­ро­ди­ла­ся пі­сня «Укра­ї­на — це ми», з якої все по­ча­ло­ся... Ав­тор та ви­ко­на­вець В’яче­слав Ку­прі­єн­ко свою пі­сню « Пче­лы » при­свя­тив укра­їн­ським во­лон­те­рам.

На кон­цер­ті ви­сту­па­ти­муть й укра­їн­ські зір­ки, зокре­ма Оле­ксій Гор­бу­нов, Ві­ктор Пав­лик, гур­ти — «Скря­бін», OT VINTA, «Дру­га рі­ка» та ін­ші. Вхід на кон­церт — за спе­ці­аль­ни­ми за­про­ше­н­ня­ми. Як ка­же Іван На­чов­ний, стар­ший лей­те­нант, «кі­борг», який та­кож є ра­дни­ком го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської ОДА та ке­рів­ни­ком Дні­про­пе­тров­ської асо­ці­а­ції во­ї­нів АТО, «будь-хто мо­же на­пи­са­ти ор­га­ні­за­то­рам у Facebook, і всі охо­чі отри­ма­ють за­про­ше­н­ня. Диск «Пі­сні, на­ро­дже­ні в АТО» не бу­де про­да­ва­ти­ся. Ми по­да­ру­є­мо йо­го бій­цям на пе­ре­до­вій, а та­кож роз­по­всю­джу­ва­ти­ме­мо се­ред АТОшних та во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій».

До ре­чі, па­ра­лель­но з кон­цер­том у Ки­є­ві ви­йде ще диск пі­сень із дон­ба­ських око­пів.

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ «ПІ­СНІ, НА­РО­ДЖЕ­НІ В АТО» У FACEBOOK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.