Се­сія за зла­ма­ни­ми две­ри­ма

По­лі­ти­чна кри­за в Хер­сон­ській обл­ра­ді за­го­стрю­є­ться

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Як пи­сав «День» у ма­те­рі­а­лі « Фор­му­ва­н­ня но­вої біль­шо­сті — про­ва­лю­є­ться » (http://day.kyiv.ua/uk/article / podrobyci/ formuvannya-novoyibilshosti-provalyuyetsya), у Хер­сон­ській обла­сній ра­ді по­ча­ли­ся сер­йо­зні по­лі­ти­чні ба­та­лії, ор­га­ні­за­то­ри яких ма­ють на ме­ті від­пра­ви­ти го­ло­ву обл­ра­ди Андрія Пу­ті­ло­ва (БПП) у від­став­ку й від­сто­ро­ни­ти пре­зи­дент­ську пар­тію від впли­ву на ухва­ле­н­ня ва­жли­вих рі­шень. На­га­да­є­мо, спро­ба про­ве­сти по­за­чер­го­ву се­сію 30 сер­пня — про­ва­ли­ла­ся.

9 ве­ре­сня в обла­сній ра­ді від­бу­ло­ся чер­го­ве пле­нар­не за­сі­да­н­ня, як і обі­цяв Ан­дрій Пу­ті­лов. Ан­ти­пу­ті­лов­ська ко­а­лі­ція ви­ма­га­ла вне­се­н­ня до по­ряд­ку ден­но­го пи­та­н­ня про від­став­ку го­ло­ви обл­ра­ди. У за­лі три­ва­ли бур­хли­ві дис­ку­сії на під­ви­ще­них то­нах. Вре­шті- решт, Пу­ті­лов по­ки­нув за­лу, а де­пу­та­ти шля­хом та­єм­но­го го­ло­су­ва­н­ня від­пра­ви­ли Пу­ті­ло­ва у від­став­ку. « За » про­го­ло­су­ва­ли 38 де­пу­та­тів.

Сьо­го­дні, 13 ве­ре­сня, де­пу­та­ти від усіх фра­кцій, крім БПП, при­йшли до се­сій­ної за­ли на чер­го­ве за­сі­да­н­ня. Однак спо­ча­тку не змо­гли по­тра­пи­ти все­ре­ди­ну, адже две­рі бу­ли за­чи­не­ні. Ви­кли­ка­ли слю­са­ря, який на­ма­гав­ся зла­ма­ти за­мок, але не зміг. То­ді екс-де­пу­тат, а ни­ні нар­деп від «Ба­тьків­щи­ни» Юрій Одар­чен­ко та йо­го одно­пар­ті­єць, де­пу­тат обл­ра­ди Вла­ди­слав Ман­гер за­йшли в за­лу че­рез по­же­жний вхід і ви­ла­ма­ли две­рі із­се­ре­ди­ни. На за­сі­дан­ні го­ло­ву­вав очіль­ник фра­кції «Наш край» Ві­та­лій Бу­люк. Де­пу­та­ти ухва­ли­ли рі­ше­н­ня пе­ре­да­ти пра­во під­пи­су від іме­ні обла­сної ра­ди за­сту­пни­кам го­ло­ви: Ва­си­лю Зе­лен­чу­ку, Ві­та­лію Бу­лю­ку та Окса­ні Ру­ка­ві­шні­ко­вій (БПП). Та­кож ухва­ле­но рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня тим­ча­со­вої кон­троль­ної ко­мі­сії з ви­вче­н­ня ді­яль­но­сті Андрія Пу­ті­ло­ва на по­са­ді го­ло­ви обла­сної ра­ди. Очо­лив ко­мі­сію де­пу­тат від «УКРОПу» Оле­ксандр Шу­мей. Не­вдов­зі за­сі­да­н­ня за­кри­ли.

Го­ло­ви фра­кцій зі­бра­ли­ся на на­ра­ду з го­ло­вою ОДА Ан­дрі­єм Гор­дє­є­вим. Однак гу­бер­на­тор до них не при­йшов. Гор­дє­єв ви­сту­пає про­ти зня­т­тя Пу­ті­ло­ва, на­ма­га­є­ться від­но­ви­ти вплив БПП в обла­сній ра­ді, але по­ки що це не вда­є­ться.

Тим ча­сом Хер­сон­ський окру­жний адмін­суд ухва­лив рі­ше­н­ня про при­зу­пи­не­н­ня рі­ше­н­ня обла­сної ра­ди про від­став­ку Андрія Пу­ті­ло­ва від 9 ве­ре­сня. Суд про­дов­жує ви­вче­н­ня спра­ви по су­ті. Пу­ті­лов за­кли­кав де­пу­та­тів по­вер­ну­ти­ся в за­кон­не по­ле дис­ку­сії, але з ним ве­сти діа­лог не за­хо­ті­ли. В цей час при­хиль­ни­ки БПП і Пу­ті­ло­ва «роз­кру­чу­ють» ін­фор­ма­цію про мо­жли­вість вве­де­н­ня вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції на Хер­сон­щи­ні у ра­зі, якщо обл­ра­да не сха­ме­не­ться і не до­мо­ви­ться з Пу­ті­ло­вим. У мі­сце­вих ме­діа з’яви­ли­ся ля­кли­ві ма­те­рі­а­ли про за­гро­зу без­пе­ці ре­гіо­ну че­рез бунт в обла­сній ра­ді. Са­ме че­рез це, го­во­рять при­хиль­ни­ки Пу­ті­ло­ва, в обла­сті мо­жуть за­про­ва­ди­ти ВЦА. Для цьо­го нар­деп від БПП із Хер­сон­щи­ни Іван Він­ник за­ре­є­стру­вав у ВР про­ект за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до вій­сько­во­ци­віль­них адмі­ні­стра­цій» № 5111, яким про­по­нує ство­рю­ва­ти ВЦА не ли­ше в зо­нах про­ве­де­н­ня АТО, ай в ін­ших ре­гіо­нах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.