Вря­ту­ва­ти ма­льов­ни­че При­о­рі­л­ля

На Дні­про­пе­тров­щи­ні з’яви­ться най­біль­ший в обла­сті на­ціо­наль­ний при­ро­дний парк

Den (Ukrainian) - - День України -

«Орель­ський» бу­де одним із кра­щих за­по­від­них об’єктів Укра­ї­ни, який за зна­чи­мі­стю при­ро­дної і істо­ри­ко-куль­тур­ної спад­щи­ни за­слу­го­вує на охо­рон­ний ста­тус, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба обл­ра­ди. При­ро­дний парк охо­пить п’ять ра­йо­нів на пів­но­чі обла­сті — Пе­три­ків­ський, Ца­ри­чан­ський, Но­во­мо­сков­ський, Ма­гда­ли­нів­ський і Юр’їв­ський, за­галь­ною пло­щею близь­ко 55 ти­сяч ге­кта­рів. На те­ри­то­рії цих ра­йо­нів ви­яв­ле­но ці­лий ряд ви­дів рід­кі­сних ро­слин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Дні­про­пе­тров­щи­ни, Все­сві­тньо­го і Єв­ро­пей­сько­го Чер­во­но­го спи­ску.

До­ли­на рі­чки Оріль є для ре­лі­кто­вих ро­слин остан­нім при­тул­ком в ін­ду­стрі­аль­но­му При­дні­пров’ї. Осо­бли­ву цін­ність на цій те­ри­то­рії пред­став­ля­ють при­ро­дні ді­бро­ви, які не ли­ше ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у фор­му­ван­ні рос- лин­но­го по­кро­ву, але і по­зи­тив­но впли­ва­ють на дов­кі­л­ля. По­трі­бні рі­ше­н­ня для ство­ре­н­ня та­ко­го пар­ку на те­ри­то­рії Юр’їв­сько­го ра­йо­ну пло­щею 3,5 тис. га пла­ну­є­ться ви­не­сти вже на най­ближ­чу се­сію Дні­про­пе­тров­ської обл­ра­ди. Як роз­по­від­ає гла­ва по­стій­ної де­пу­тат­ської ко­мі­сії з пи­тань еко­ло­гії і енер­го­збе­ре­же­н­ня Ана­то­лій Іва­хно, за­раз те­ри­то­рія за­по­від­но­го фон­ду Дні­про­пе­тров­ської обла­сті ста­но­вить всьо­го 2,9%. Одно­ча­сно за за­галь­но­дер­жав­ни­ми нор­ма­ми ці по­ка­зни­ки ма­ють бу­ти на рів­ні 5—9%. То­му одне із зав­дань — збіль­ши­ти пло­щі за­по­від­но­го фон­ду. Це має по­зи­тив­но по­зна­чи­ти­ся на за­галь­но­му ста­ні дов­кі­л­ля, ствер­джу­ють еко­ло­ги.

По­ві­дом­ля­є­ться, що де­пу­та­ти Дні­про­пе­тров­ської обла­сної ра­ди зби­ра­ю­ться до­да­тко­во спря­му­ва­ти ко­шти на по­лі­пше­н­ня еко­ло­гі­чно­го ста­ну ма­лих рі­чок Мо­кра Су­ра, Ши­ян­ка і Са­мар­чук, а та­кож ка­на­лі­за­цій­них ме­реж Крив­ба­су.

Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.