Но­ві ре­кор­ди по­го­ди

Den (Ukrainian) - - День України -

Сер­пень 2016 ро­ку став най­спе­ко­тні­шим за всю істо­рію ме­тео­спо­сте­ре­жень

У сер­пні цьо­го ро­ку тем­пе­ра­ту­ра бу­ла на 0,16° ви­ще, ніж у сер­пні 2014 ро­ку, а йо­му на­ле­жав по­пе­ре­дній тем­пе­ра­тур­ний ре­корд, і на 0,98° ви­ще се­ре­дньо­го по­ка­зни­ка, ін­фор­мує NASA

Вче­ні NASA від­зна­ча­ють, що для ро­зу­мі­н­ня клі­ма­ти­чних змін, які впли­ва­ють на пла­не­ту, най­більш ва­жли­ви­ми є дов­го­стро­ко­ві тен­ден­ції.

Зі сво­го бо­ку, сер­пень 2016 ро­ку став 11 мі­ся­цем по­спіль, який вста­нов­лює тем­пе­ра­тур­ні ре­кор­ди.

Тим ча­сом сто­ли­ця Укра­ї­ни теж від­зна­чи­ла­ся уже осін­нім ре­кор­дом. За да­ни­ми спо­сте­ре­жень ме­тео­стан­ції Цен­траль­ної гео­фі­зи­чної об­сер­ва­то­рії тем­пе­ра­ту­ра но­чі 12 ве­ре­сня у Ки­є­ві не опу­сти­лась ниж­че +18,4°С, що аж на 2,9°С ви­ще по­пе­ре­дньо­го ре­кор­дно­го зна­че­н­ня для ці­єї до­би 1927 та 1954 ро­ків. Це зна­че­н­ня тем­пе­ра­ту­ри пе­ре­ви­щує клі­ма­ти­чну нор­му на 7,3°С, по­ві­дом­ляє www.cgo.kiev.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.