«Де­пу­та­ти Дер­жду­ми від Кри­му бу­дуть по­двій­но не­ле­гі­тим­ним»

Екс­пер­ти — про го­тов­ність Укра­ї­ни при­зу­пи­ни­ти член­ство в ПАРЄ у ра­зі ви­зна­н­ня пов­но­ва­жень де­ле­га­ції РФ

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Цьо­го ти­жня між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю на до­да­чу до три­ва­ю­чої гі­бри­дної вій­ни роз­гор­ну­лось « ви­бор­че» про­ти­сто­я­н­ня. Спра­ва в то­му, що 18 ве­ре­сня в Ро­сії від­бу­ду­ться ви­бо­ри до Дер­жав­ної Ду­ми, зокре­ма пла­ну­є­ться го­ло­су­ва­н­ня в Кри­му і Се­ва­сто­по­лі, які не­за­кон­но ане­ксо­ва­но у лю­то­му 2014 ро­ку. Від­по­від­но, Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни за­яви­ло про не­мо­жли­вість го­ло­су­ва­н­ня на ви­бо­рах до Дер­жду­ми в при­мі­ще­н­нях ди­пло­ма­ти­чних і кон­суль­ських служб Ро­сії на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, по­ясню­ю­чи це тим, що Мо­сква по­ру­шує між­на­ро­дне пра­во у зв’ яз­ку з про­ве­де­н­ням ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях Укра­ї­ни.

Ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту по­лі­ти­ки та ко­му­ні­ка­ції МЗС Оле­ксій Ма­ке­єв за­явив, що на­мі­ри Ро­сії про­ве­сти го­ло­су­ва­н­ня в Кри­му і Се­ва­сто­по­лі є по­ру­ше­н­ням Мо­сквою між­на­ро­дних зо­бов’ язань. « У зв’ яз­ку з цим, про­ве­де­н­ня Ро­сі­єю ви­бо­рів у при­мі­ще­н­нях ди­пло­ма­ти­чних і кон­суль­ських служб РФ є не­мо­жли­вим», — на­го­ло­сив Ма­ке­єв.

По­за­вчо­ра мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін за­явив в ефі­рі Сво­бо­ди сло­ва», що укра­їн­ська сто­ро­на мо­же при­зу­пи­ни­ти член­ство в ПАРЄ, якщо пов­но­ва­же­н­ня де­ле­га­ції РФ бу­дуть ви­зна­ні, не­зва­жа­ю­чи на не­ле­гі­тим­ний ха­ра­ктер ви­бо­рів в Дер­жду­му Ро­сії на те­ри­то­рії ане­ксо­ва­но­го Кри­му.

«Ми бу­де­мо роз­гля­да­ти рі­зні ва­рі­ан­ти, аж до то­го, щоб не бра­ти участь у ро­бо­ті ПАРЄ. Зви­чай­но, я не мо­жу ска­за­ти це на­ро­дним де­пу­та­там Укра­ї­ни, це їх су­ве­рен­не рі­ше­н­ня, але я бу­ду ра­ди­ти ро­би­ти ду­же ра­ди­каль­ні кро­ки » , — від­зна­чив Клім­кін. Го­ло­ва По­стій­ної де­ле­га­ції укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту у ПАРЄ Во­ло­ди­мир Ар’ єв під­твер­див го­тов­ність де­ле­га­ції до та­ких дій.

Зі сво­го бо­ку го­ло­ва ме­джлі­су крим­ських та­тар Ре­фат Чу­ба­ров та­кож на­го­ло­сив на не­об­хі­дно­сті ви­зна­н­ня но­во­го скла­ду Ду­ми не­ле­гі­тим­ною. « Я знаю то­чно, що біль­шість крим­ських та­тар не при­йдуть, щоб прийня­ти участь в так зва­них ви­бо­рах. Знаю, що і зна­чна ча­сти­на ін­ших лю­дей не при­йде. Але проблема не в то­му, як по­ве­дуть се­бе лю­ди, які є там, в оку­по­ва­но­му Кри­му, бо там страх, по­стій­на дис­кри­мі­на­ція і тиск. Проблема зов­сім в ін­шо­му — як по­ве­де­мо се­бе ми як укра­їн­ська дер­жа­ва, і як по­ве­дуть се­бе пар­тне­ри, за­хі­дні кра­ї­ни, їхні лі­де­ри. Тут ми б ма­ли бу­ти одно­стай­ни­ми — но- во­обра­ний склад Дер­жав­ної ду­ми, які бу­дуть роз­по­всю­дже­ні на укра­їн­ські те­ри­то­рії, в яких при­ймуть участь укра­їн­ські гро­ма­дя­ни, ма­ють бу­ти всім сві­том ви­зна­ні не­за­кон­ни­ми і но­вий склад ви­зна­ний не­ле­гі­тим­ним » , — ска­зав він в ефі­рі ток-шоу «Сво­бо­да сло­ва».

На­га­да­є­мо, 8 ве­ре­сня Вер­хов­на Ра­да за­кли­ка­ла між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції та пар­ла­мен­ти іно­зем­них дер­жав не ви­зна­ва­ти ре­зуль­та­тів ви­бо­рів до Дер­жду­ми РФ в тим­ча­со­во оку­по­ва­но­му Кри­му. За від­по­від­не звер­не­н­ня про­го­ло­су­ва­ли 269 на­ро­дних де­пу­та­тів.

Як ві­до­мо, ро­сій­ська де­ле­га­ція пе­ре­бу­ває під сан­кці­я­ми ПАРЄ, ко­трі бу­ли вве­де­ні у кві­тні 2014 ро­ку че­рез ане­ксію Кри­му. Ро­сі­я­ни по­збав­ле­ні пра­ва при­йма­ти участь у мі­сі­ях зі спо­сте­ре­же­н­ня за ви­бо­ра­ми, бу­ти до­по­від­а­ча­ми, а та­кож бу­ти при­зна­че­ни­ми у яко­сті пред­став­ни­ків ПАРЄ в ін­ших ор­га­нах.

Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

— На мою дум­ку, ЄС по­ви­нен під­три­ма­ти Укра­ї­ну в ПАРЄ. Я та­кож ду­маю, що чо­ти­ри чле­ни Дер­жав­ної Ду­ми від Кри­му по­вин­ні бу­ти до­да­ні в спи­сок сан­кцій. Але пер­со­наль­ні сан­кції тіль­ки що бу­ли про­дов­же­ні, і я не ду­маю, що в да­ний час мо­же бу­ти до­ся­гну­то кон­сен­сус що­до до­да­ва­н­ня імен у спи­сок. Це бу­де ви­ма­га­ти но­во­го кон­сен­су­сно­го рі­ше­н­ня. Але я мо­жу з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що в ПАРЄ бу­де бой­кот цих чле­нів Ду­ми з бо­ку Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту і біль­шо­сті йо­го груп.

Ан­дре­ас УМЛАНД, ні­ме­цький по­лі­то­лог:

— Оче­ви­дно, що ве­ли­кі за­хі­дні ін­сти­ту­ти бу­дуть не­охо­че йти на­віть на кон­такт з ро­сій­ськи­ми де­пу­та­та­ми Дер­жав­ної Ду­ми або ін­ши­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, які ствер­джу­ють, що во­ни пред­став­ля­ють оку­по­ва­ний Крим. Крім то­го, що існу­ють між­на­ро­дно-пра­во­ві пи­та­н­ня що­до оку­по­ва­но­го Кримського пів­остро­ва, пі­сля ви­бор­чо­го ци­клу 2003/2004 ро­ків ро­сій­ські на­ціо­наль­ні ви­бо­ри по­стій­но оці­ню­ю­ться як не­спра­ве­дли­ві (хо­ча по­ді­бні не­до­лі­ки ма­ли мі­сце і ра­ні­ше). Біль­ше то­го, по­лі­ти­чна си­ту­а­ція на оку­по­ва­но­му Кри­му з 2014 ро­ку чі­тко ха­ра­кте­ри­зу­є­ться як ре­пре­сив­на (осо­бли­во що­до ко­рін­них крим­ських та­тар), що ро­бить еле­кто­раль­ну кон­ку­рен­цію ще менш де­мо­кра­ти­чною на ане­ксо­ва­но­му пів­остро­ві, ніж у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. Та­ким чи­ном, де­пу­та­ти Дер­жду­ми від Кри­му бу­дуть по­двій­но не­ле­гі­тим­ним: во­ни не ма­ти­муть ні юри­ди­чних, ні по­лі­ти­чних прав пред­став­ля­ти на­се­ле­н­ня Кри­му.

Якщо член­ство Ро­сії в ПАРЄ бу­де від­нов­ле­но, то це мо­же при­ве­сти до не­гай­ної про­бле­ми в ро­бо­ті но­вої ро­сій­ської де­ле­га­ції в Ра­ді Єв­ро­пи. Швид­ше за все, ПАРЄ не бу­де при­йма­ти жо­дних де­ле­га­тів з Ро­сії, які ствер­джу­ють, що пред­став­ля­ють Крим. Всі дер­жа­ви-чле­ни ПАРЄ, за ви­ня­тком Ро­сії та Вір­ме­нії, а та­кож Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни та Сер­бії (які бу­ли від­су­тні­ми) за­су­ди­ли ане­ксію Кри­му в Ре­зо­лю­ції Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН 68/262 від 27 бе­ре­зня 2014 ро­ку під на­звою «Те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність Укра­ї­на».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.