Пнев­мо­нія Клін­тон та про­пу­тін­ські сим­па­тії Трам­па

Екс­перт — про вплив за­яв кан­ди­да­тів Де­мо­кра­ти­чної та Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії на їхні шан­си бу­ти обра­ни­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США де­да­лі го­стрі­шою стає бо­роть­ба між дво­ма пре­тен­ден­та­ми на по­са­ду в Бі­ло­му до­мі: ре­спу­блі­кан­цем До­наль­дом Трам­пом і де­мо­кра­ткою Гіл­ла­рі Клін­тон. І від­так зро­стає ці­на за по­мил­ки в цих пе­ре­го­нах, і це при то­му, що роз­рив між кан­ди­да­та­ми остан­нім ча­сом змен­шив­ся до де­кіль­кох від­со­тків.

Ра­ні­ше в цен­трі ува­ги пе­ре­бу­вав До­нальд Трамп че­рез йо­го за­хо­пле­н­ня ро­сій­ським лі­де­ром Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним і че­рез скан­дал з йо­го вже ко­ли­шнім ке­рів­ни­ком ви­бор­чої кам­па­нії По­лом Ма­на­фор­том, яко­го пі­до­зрю­ють в отри­му­ван­ні гро­шей від Пар­тії ре­гіо­нів за пре­зи­дент­ства екс-пре­зи­ден­та Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча.

А те­пер центр ува­ги змі­стив­ся на Клін­тон, ко­тра не­що­дав­но на­зва­ла по­ло­ви­ну при­хиль­ни­ків Трам­па «жа­лю­гі­дним збо­ри­ськом», що, пев­на річ, ви­кли­ка­ло обу­ре­н­ня в ре­спу­блі­кан­сько­му та­бо­рі. Та не­за­ба­ром кан­ди­да­тка в пре­зи­ден­ти за­яви­ла, що шко­дує про свої сло­ва, але не при­пи­нить кри­ти­ку­ва­ти сво­го по­лі­ти­чно­го опо­нен­та.

Ще одна не­при­єм­ність спі­тка­ла Клін­тон під час це­ре­мо­нії вша­ну­ва­н­ня жертв те­ра­ктів 11 ве­ре­сня у Нью­Йор­ку. Їй ста­ло зле — на ві­део бу­ло ви­дно, як по­мі­чни­ки, під­три­му­ю­чи її, по­са­ди­ли в ав­то пі­сля то­го, як во­на пе­ред­ча­сно за­ли­ши­ла це­ре­мо­нію.

За сло­ва­ми лі­ка­ря Клін­тон Лі­зи Бер­дак, під час це­ре­мо­нії пам’яті жертв те­ра­ктів 11 ве­ре­сня Клін­тон прийня­ла ан­ти­біо­тик і бу­ла зне­во­дне­на, вна­слі­док чо­го їй ста­ло по­га­но. Бер­дак по­ві­до­ми­ла, що напередодні у Клін­тон бу­ло ді­а­гно­сто­ва­но пнев­мо­нію, про­цес від­нов­ле­н­ня по­лі­ти­ка йде до­бре.

Як ві­до­мо, її ре­спу­блі­кан­ські опо­нен­ти став­лять під сум­нів фі­зи­чну фор­му, не­об­хі­дну для май­бу­тньо­го пре­зи­ден­та, але лі­кар ска­за­ла, що ми­ну­ло­го мі­ся­ця во­на ма­ла «від­мін­ний стан здо­ров’я, при­да­тний для то­го, щоб слу­жи­ти як пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів». Пі­сля опе­ра­ції, зро­бле­ної 2012 ро­ку на су­ди­нах, во­на пов­ні­стю від­но­ви­ла­ся, ска­за­ла лі­кар. Штаб Клін­тон зви­ну­ва­тив опо­нен­тів у про­штов­ху­ван­ні «не­здо­ро­вої змо­ви нав­ко­ло ста­ну здо­ров’ я на­шо­го кан­ди­да­та». Гіл­ла­ри Клін­тон — 68. Її ре­спу­блі­кан­сько­му опо­нен­то­ві До­наль­ду Трам­пу — 70.

Обрі­ДЖЮЕТТ, про­фе­сор, фа­куль­тет по­лі­ти­чних на­ук Уні­вер­си­те­ту Цен­траль­ної Фло­ри­ди:

— За­я­ва Гіл­ла­рі Клін­тон про те, що по­ло­ви­на при­хиль­ни­ків До­наль­да Трам­па є «жа­лю­гі­дни­ми», справ­ді бу­ла по­мил­кою, яка ко­шту­ва­ти­ме їй кіль­кох пун­ктів в опи­ту­ва­н­нях гро­мад­ської дум­ки. Одна річ, ко­ли один кан­ди­дат кри­ти­кує ін­шо­го (лю­ди очі­ку­ють цьо­го), але зов­сім ін­ша — при­ни­зи­ти та­ку ве­ли­ку гру­пу ви­бор­ців. Це на­га­дує ме­ні те, ко­ли кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти Мітт Ром­ні за­явив, що 47% кра­ї­ни ні­ко­ли не го­ло­су­ва­ти­муть за ньо­го, то­му що во­ни отри­му­ють уря­до­ві че­ки. Це вда­ри­ло по Ром­ні, по­за­як та­ка за­я­ва ро­би­ла йо­го не­чу­тли­вим і по­ка­за­ла йо­го сте­ре­о­ти­пне уяв­ле­н­ня про ве­ли­ку гру­пу лю­дей. Хво­ро­ба Гіл­ла­рі (пнев­мо­нія) та не­що­дав­ня не­при­том­ність під час за­хо­ду з уша­ну­ва­н­ня жертв те­ра­кту 11 ве­ре­сня 2001 ро­ку та­кож, імо­вір­но, бу­дуть їй не на ко­ристь. Уже бу­ли чу­тки, що щось не­га­разд з її здо­ров’ям — не­що­дав­ні ме­ди­чні про­бле­ми, які на­бу­ли ши­ро­ко­го роз­го­ло­су, змі­цнять дум­ку, що во­на не є фі­зи­чно силь­ною і до­сить здо­ро­вою для то­го, щоб бу­ти ефе­ктив­ним пре­зи­ден­том.

Не­що­дав­ні за­яви До­наль­да Трам­па, в яких він за­хо­плю­вав­ся Пу­ті­ним, і осо­бли­во, якщо по­рів­ня­ти по­зи­тив­не став­ле­н­ня Трам­па до Пу­ті­на за йо­го не­га­тив­но­го став­ле­н­ня до пре­зи­ден­та Оба­ми, ймо­вір­но, не за­шко­дять йо­го ви­бор­чим шан­сам. Біль­шість йо­го при­хиль­ни­ків дій­сно не­на­ви­дить пре­зи­ден­та Оба­му — тож будь-яке по­рів­ня­н­ня, вна­слі­док яко­го Оба­ма ви­гля­дає по­га­но, во­ни ли­ше під­три­му­ва­ти­муть (во­ни про­сто ігно­ру­ють той факт, що Пу­тін де-фа­кто є ди­кта­то­ром і що Трамп до­бре ви­слов­лю­є­ться про аме­ри­кан­сько­го про­тив­ни­ка). Та­ким чи­ном, йо­го за­я­ва про те, що Пу­тін є силь­ним лі­де­ром, який вдав­ся до дій у Кри­му че­рез слаб­кість Оба­ми, ймо­вір­но, не за­шко­дить Трам­по­ві в опи­ту­ва­н­нях гро­мад­ської дум­ки. Ба­га­то ви­бор­ців у США вва­жа­ють, що Аме­ри­ка не та­ка силь­на і за кор­до­ном її не по­ва­жа­ють, як це бу­ло ра­ні­ше.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.