ВІД РЕДАКЦІЇ

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

День» звер­тає ува­гу на два мо­мен­ти в текс­ті поль­сько­го мі­ні­стра за­кор­дон­них справ, які не збі­га­ю­ться з дум­кою редакції. Пер­ший. Ци­ту­є­мо: «Хо­ча ці оцін­ки й ви­кли­ка­ють ба­га­то емо­цій, про­те ми спіль­но на­ма­га­є­мо­ся від­по­ві­сти на скла­дні за­пи­та­н­ня, що бу­ло при­чи­ною зло­чи­нів, за­пла­но­ва­них і здій­сню­ва­них із над­зви­чай­ною жор­сто­кі­стю лю­дьми, які бу­ли на­ши­ми су­сі­да­ми, з яки­ми ми не ве­ли жо­дної гро­ма­дян­ської вій­ни». Якщо в цьо­му кон­текс­ті йде­ться про су­сі­дів, тоб­то Укра­їн­ську Пов­стан­ську ар­мію, то слід за­зна­чи­ти, що під час укра­їн­сько-поль­сько­го кон­флі­кту в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни зло­чи­ни чи­ни­ли­ся з обох бо­ків. Са­ме про це йшло­ся впро­довж ми­ну­лих де­ся­ти­літь, ко­ли Укра­ї­на та Поль­ща зро­би­ли ба­га­то для вза­єм­но­го про­ще­н­ня та при­ми­ре­н­ня і вша­ну­ва­н­ня пам’яті не­вин­но убі­єн­них укра­їн­ців та по­ля­ків, уже дав­ши спіль­ну оцін­ку цим істо- ри­чним по­ді­ям у по­го­дже­них обо­ма сто­ро­на­ми до­ку­мен­тах. Тоб­то це тра­ге­дія обох на­ро­дів, яка не по­вин­на тра­кту­ва­ти­ся одно­бо­ко і ма­ти обви­ну­валь­ний ха­ра­ктер. А са­ме та­кою є не­що­дав­ня по­ста­но­ва Се­на­ту і Се­йму Поль­щі під на­звою «Що­до вша­ну­ва­н­ня пам’яті жертв ге­но­ци­ду, вчи­не­но­го укра­їн­ськи­ми на­ціо­на­лі­ста­ми про­ти гро­ма­дян ІІ Ре­чі По­спо­ли­тої в 1943 — 1945 ро­ках».

Аб­со­лю­тно не­при­пу­сти­мою є ан­ти­укра­їн­ська по­зи­ція, яка пев­ним чи­ном зна­хо­дить своє про­дов­же­н­ня в за­зна­че­ній стат­ті (це дру­гий мо­мент): «Са­ме то­му в ді­а­ло­зі з укра­їн­ськи­ми пар­тне­ра­ми ми чі­тко на­го­ло­шу­є­мо, що не мо­же­мо спри­йма­ти на­ма­га­н­ня тлу­ма­чи­ти ці фа­кти прин­ци­пом си­ме­три­чної від­по­віді». Ви­хо­дить, що по­ля­ки в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку пе­ре­гля­ну­ли істо­рію і на­дба­н­ня по­пе­ре­дніх укра­їн­сько-поль­ських від­но­син, на­дав­ши аб­со­лю­тно по­лі­ти­чну оцін­ку, але за­сте­рі­га­ють укра­їн­ців від си­ме­три­чної від­по­віді. Справ­ді, не по­трі­бно від­по­від­а­ти на ана­ло­гі­чно­му рів­ні, ре­а­кція має бу­ти не по­лі­ти­чною, а дер­жав­ни­цькою. До пев­ної мі­ри са­ме та­кою і бу­ла від­по­відь укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту. «Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни за­су­джує одно­сто­рон­ні дії Се­на­ту і Се­йму Ре­спу­блі­ки Поль­ща, спря­мо­ва­ні на пе­ре­гляд по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів спів­пра­ці... Пар­ла­мент Укра­ї­ни вва­жає, що одно­сто­рон­ні по­лі­ти­чні оцін­ки істо­ри­чних по­дій мі­стять ви­со­кий ри­зик спри­чи­не­н­ня кон­флі­ктів між на­ши­ми су­спіль­ства­ми та дер­жа­ва­ми і спри­я­ють подаль­шій ра­ди­ка­лі­за­ції як укра­їн­сько­го, так і поль­сько­го су­спільств, що по­сла­блює кон­со­лі­да­цію зу­силь на­ших гро­ма­дян, спря­мо­ва­ну на роз­ви­ток Укра­ї­ни та Поль­щі». Бу­ло б, зви­чай­но, до­ціль­но та­кож із бо­ку укра­їн­ської вла­ди за­кли­ка­ти поль­ський пар­ла­мент ска­су­ва­ти свою по­ста­но­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.