«День» НА ФОРУМІ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Звіс но, не міг не по ді ли ти ся сво­єю книж­ко­вою но­вин­кою й «День». Це — збір­ка « бол­гар­ських » ста тей « Сес т ра моя, Со - фія...», де­ко­трі ма­те­рі­а­ли з якої ви вже ма­ли на­го­ду про­чи­та­ти в по­пе­ре­дніх чи­слах на­шої га­зе­ти. В цій книж­ці ви про­чи­та­є­те про куль­тур­ні вза­є­мо­впли­ви Ки­їв­ської Ру сі та Бол га рії, про « ду - най­ські ам­бі­ції» Свя­то­сла­ва Хо­роб ро го, про від род жен ня бол - гар­ської дер­жав­но­сті та куль­ту­ри, про укра­їн­ських ін­те­ле­кту­а­лів у Бол­га­рії (зокре­ма, про бол­гар­ський пе­рі­од біо­гра­фії Ми­хай- ла Дра го ма но ва й Ле сі Укра їн - ки), про су час ні ре алії, зок ре ма про па ра док саль не по єд нан ня успі­шної єв­ро­ін­те­гра­ції Бол­га­рії, її всту­пу до НАТО з сен­ти­мен­та­ми сто сов но Ро сії та її ім персь - ких ідей. Пред­став­ле­н­ня но­вин­ки від­бу­де­ться 16 ве­ре­сня об 11-й го ди ні, так са мо в Дзер каль ній за­лі Па­ла­цу По­то­цьких, за уча­стю ав то рів ста тей Сер гія Ко та, Пе­тра Кра­лю­ка, Ма­рії Ча­дюк, Оле­ни Чмир, упо­ря­дни­ків ви­да­н­ня Іго­ря Сюн­дю­ко­ва й Ро­ма­на Гри­він­сько­го та го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла­ри­си Ів­ши­ної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.