«ВЕЛИКЕ ПО­ВЕР­НЕ­Н­НЯ» НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­е­зія Нью-Йоркської групи (гур­тка емі­гран­тів, ко­трі пи­са­ли в п’ят­де­ся­тих, ші­ст­де­ся­тих і піз- ні­ших ро­ках зде­біль­шо­го мо­дер­ні­сти­чні й аван­гар­дист­ські ре­чі, тво­ря­чи та­ким чи­ном аль­тер­на­ти­ву під­цен­зур­ній офі­цій­ній лі­те­ра­ту­рі УРСР) усе глиб­ше вко­рі­ню­є­ться в Укра­ї­ні. При­га­дую, в 1990—2000-х де­які ав­то­ри цьо­го ко­ла на­рі­ка­ли на бай­ду­жість «ма­те­ри­ко­во­го» чи­та­ча до їхньої спад­щи­ни, пев­ною мі­рою не­до­ін­те­гро­ва­ність у лі­те­ра­тур­ний ка­нон ілю­стру­ють пу­блі­ка­ції де­ко­го з «нью-йор­кців» у жур­на­лі іно­зем­ної лі­те­ра­ту­ри «Все­світ». Але си­ту­а­ція змі­ню­є­ться. Книж­ки пред­став­ни­ків Нью-Йоркської групи та ін­ші пу­блі­ка­ції з’яв­ля­ю­ться дру­ком усе ча­сті­ше, по­стій­но від­бу­ва­ю­ться за­хо­ди за їхньою уча­стю. Так і на цьо­му Форумі ви­дав­ців від­бу­де­ться ці­ла се­рія за­хо­дів під за­галь­ною на­звою «Велике по­вер­не­н­ня Нью-Йоркської групи». Це і ле­кції, і ви­ступ Юрія Тар­нав­сько­го 15 ве­ре­сня о 17-й у Те­а­трі іме­ні Ле­ся Кур­ба­са (вул. Ле­ся Кур­ба­са, 3), і ви­ступ Бо­г­да­на Бой­чу­ка 16 ве­ре­сня о сьо­мій ве­чо­ра в то­му ж за­кла­ді, й ве­ли­кий ве­чір за уча­стю Юрія Тар­нав­сько­го, Же­ні Ва­силь­ків­ської, Оле­га Ко­вер­ка, Бо­г­да­на Бой­чу­ка, Бо­г­да­на Руб­ча­ка і зов­сім не нью­йор­кця Іго­ря Ка­лин­ця (на­пев­но, для кон­текс­ту і кон­тра­сту) 17 ве­ре­сня о 16-й зно­ву в те­а­трі Кур­ба­са. І на­ре­шті по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Аква­рі­ум в мо­рі. Істо­рія Нью-Йоркської групи» в кі­но­те­а­трі «Кі­но­па­лац Ко­пер­ник» на ву­ли­ці Ко­пер­ни­ка, 9.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.