ВІД АНТОЛОГІЇ ДО МЕМУАРІВ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Дві ці­ка­ві по­дії лі­те­ра­ту­ро­знав­чо-істо­ри­чно­го ха­ра­кте­ру обі­цяє пред­ста­ви­ти у Льво­ві ви­дав­ни­цтво «Смо­ло­скип». 16 ве­ре­сня опів­дні в Го­лу­бій за­лі Па­ла­цу По­то­цьких від­бу­де­ться дис­ку­сія «По­за ме­жа­ми ка­но­ну», при­свя­че­на на­у­ко­вим, лі­те­ра­ту­ро­знав­чим ви­да­н­ням, пе­ред­усім не­що­дав­ньо­му по­мі­тно­му фо­лі­ан­ту — «Антології укра­їн­ської лі­те­ра­тур­но-кри­ти­чної дум­ки пер­шої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя», впо­ряд­ко­ва­ній Ві­рою Аге­є­вою. Очі­ку­є­ться участь са­мої упо­ря­дни­ці, а та­кож Миколи Іль­ни­цько­го, Оле­ни Га­ле­ти, Юрія Зай­це­ва, Іри­ни Ста­ро­войт. На­сту­пно­го ж дня о 13-й го­ди­ні в Му­зеї Ідей на Ва­ло- вій, 18 від­бу­де­ться роз­мо­ва під на­звою «Ме­му­а­ри­сти­ка — крізь ча­со­ві кор­до­ни». Мо­ва бу­де про осо­бли­во акту­аль­не сьо­го­дні пи­та­н­ня спо­га­дів про укра­їн­ське ХХ сто­лі­т­тя (те­ма, що її ча­сто тор­ка­ю­ться в сво­їх пу­блі­ка­ці­ях і ав­то­ри «Дня»). По­штов­хом для по­лі­ло­гу бу­дуть що­ден­ни­ки Оси­па Зін­ке­ви­ча та спо­га­ди Сві­тла­ни Ки­ри­чен­ка про Ва­си­ля Сту­са. Участь у роз­мо­ві ма­ють узя­ти Ігор Ка­ли­нець і Ві­ра Аге­є­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.