Ге­рой

Den (Ukrainian) - - Культура -

Не дав но до ве ло ся взя - ти участь у кру­гло­му сто лі, при свя че но му про­бле­мам на ці о - наль­но­го кі­не­ма­то­гра­фу. Се­ред ін­шо­го, ба­га­то го­во­ри­ли про ге­роя цьо­го кі­но. Яким він має бу­ти, як має впли­ва­ти на гля­да­чів, у якій епо­сі ді яти, чи є ак тор, здат ний йо го пе ре кон ли во зі гра ти, чи тре­ба впро­ва­джу­ва­ти спе­ці­аль­ну під­трим­ку філь­мам пев­но­го ти­пу то­що.

Вла­сне, са­ме під час ці­єї да ле ко не но вої дис ку сії я знай шов ціл ком ствер д ну від­по­відь: та­кий ге­рой у нас уже є. Ні чо го не тре ба ви - га­ду­ва­ти.

При­клад, мо­жна ска­за - ти, пе ред очи ма. До стат ньо ува­жні­ше при­ди­ви­ти­ся до ро біт та ких геть не схо жих, але без умов но ук ра їнсь ких ре­жи­се­рів, як Ми­ро­слав Сла­бо­шпи­цький, Сер гій Ло­зни­ця і Кі­ра Му­ра­то­ва.

У зна­ме­ни­то­му «Пле­ме­ні» Сла­бо­шпи­цько­го мо­ло - дий хло­пець при­їздить до ін­тер на ту для глу хо ні мих, опи ня єть ся в на скрізь кри - мі­на­лі­зо­ва­но­му се­ре­до­ви­щі ви хо ван ців, спо чат ку ко - ри­ться йо­го не­пи­са­ним, але жор­сто­ким за­ко­нам і на­віть ро­бить пев­ну кар’єру в зло­чин ній іє­рар хії, але по тім по встає, об рав ши по чут тя за мість обов’ яз ку пе ред по - діль­ни­ка­ми.

Про­та­го­ні­стом у «Май­да­ні» Ло­зни­ці є Май­дан як та­кий, тоб­то спіль­но­та мі­стян, що ви­йшли бо­ро­ти­ся за свої пра­ва, геть не ви­да­тних, пе­ре­сі­чних гро­ма­дян, які про­сто на на­ших очах, до­ла­ю­чи ру­ти­ну ви­сна­жли­во­го сто­я­н­ня на зи­мо­вій пло­щі, від­ки­да­ю­чи не тіль­ки вла­ду, а й без­дар­них во­ждів опо­зи­ції, ви­ро­ста­ють у по­лі­ти­чну на­цію.

Пер­со­на­жі філь­мів Му­ра­то­вої ча­сто екс­цен­три­чні, але зав­жди і на все ма­ють свій по­гляд, три­ма­ю­ться сво­їх пе­ре­ко­нань і зда­тні ін­ко­ли на ціл­ко­ви­то ди­кі вчин­ки, ви­хо­дя­чи в пер­шу чер­гу з вла­сно­го ви­бо­ру.

Оце і є наш на­ціо­наль­ний кі­но­ге­рой. Не ко за­чий ота­ман, не геть­ман, не чер­го­ва ре­ін­кар­на­ція Хмель­ни­цько­го/Бан­де­ри/Ма­зе­пи, не бра­нець істо­ри­чно­го мі­фу. Це су­ча­сна, впі­зна­ва­на за­лом, зви­чай­на лю­ди­на — але не хре­сто­ма­тій­на «ма­лень­ка лю­ди­на» одві­чно­го ро­сій­сько­го ди­скур­су — ні, це осо­би­стість, що має смі - ли­вість ки­да­ти ви­клик жит­тє­вим або су­спіль­ним об­ста­ви­нам, на­ба­га­то мо­гу­тні­шим від неї, при­ро­дже­ний анар­хіст, що не дасть сі­сти со­бі на го­ло­ву, за­бра­ти в се­бе щось дій­сно ва­жли­ве, в пер­шу чер­гу — сво­бо­ду.

Ота­кий він, наш ге­рой. Ме­ні по­до­ба­є­ться.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.