Як не пропу­сти­ти най­ва­жли­ві­шо­го?

10 пун­ктів про­гра­ми цьо­го­рі­чно­го Фо­ру­му ви­дав­ців: по­ра­ди «Дня»

Den (Ukrainian) - - Культура - http://bookforum.ua/events/

На що че­ка­ти від Фо­ру­му ви­дав­ців у Льво­ві? Ко­жно­го ро­ку та­ке за­пи­та­н­ня став­лять со­бі чи­ма­ло лю­би­те­лів лі­те­ра­ту­ри. Са­ме на ви­хі­дні по­се­ред ве­ре­сня (то­чні ше цьо го річ — 15— 18 ве рес ня) ба га то хто на вмис но при їз дить до Льво ва, щоб від­ві­да­ти ці­ка­ві за­хо­ди з ав­то­ра­ми, ку­пи­ти книж­ки у ви­дав­ців (тоб­то в шир­шо­му асор­ти­мен­ті й де­шев­ше), про­сто за­ну­ри­ти­ся в «на­лі­те­ра­ту­ре­ну» атмо­сфе­ру, якою про ся кає то ді ці лий центр міс та. Від так «День» хо­че по­ре­ко­мен­ду­ва­ти вам кіль­ка ці­ка­ви­нок фо­ру­му. А пов­ну про­гра­му мо­жна по­ди­ви­ти­ся в iн­тер­не­ті, за адре­сою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.