САЛМАН РУШДІ УКРАЇНСЬКОЮ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Уже стає до­брою тра­ди­ці­єю по­ява до Львів­сько­го фо­ру­му укра­їн­сько­го пе­ре­кла­ду яко­го-не­будь чер­го­во­го ду­же зна­ко­во­го тво­ру сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри. На­при­клад, то­рік це був «Улісс» Джейм­са Джой­са. Ни­ні ж укра­їн­ці змо­жуть озна­йо­ми­ти­ся сво­єю мо­вою з одіо­зним ро­ма­ном Сал­ма­на Рушді «Са­та­нин­ські вір­ші» (че­рез ко­трий ав­то­ро­ві за­о­чно при­су­ди­ли смер­тну ка­ру). На­дру­ку­ва­ло йо­го ви­дав­ни­цтво Жу­пан­сько­го, а пе­ре­клав з ан­глій­ської Та­рас Бой­ко. Пре­зен­та­ція книж­ки від­бу­де­ться 17 ве­ре­сня о 16 го­ди­ні в Дзер­каль­ній за­лі Па­ла­цу По­то­цьких (вул. Ко­пер­ни­ка, 15). У пре­зен­та­ції ві­зьме участь пе­ре­кла­дач, а та­кож лі­те­ра­тур­ний кри­тик Єв­ген Ста­сі­не­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.