ЛИСТУВАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фо­рум ви­дав­ців — до­бра на­го да зга да ти й про ук ра їнсь ку кла си ку. Точ ні ше, про кла сич - них укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків, а ще то­чні­ше — про Ле­сю Укра­їн­ку. «По­чи­та­е­мая, но не чи­та­е­мая» — го­во­ри­ла ко­лись во­на про се бе, і хай сьо год ні цю фор му лу вже не на­звеш спра­ве­дли­вою, вод но час і не ска жеш, що Ле ся Укра­їн­ка на­ле­жить до до­бре про­чи­та­них ав­то­рів. Від­так, чу­до­во і ва­жли­во, що ви­хо­дить дру­ком її листування без ку­пюр за 1876— 1897 ро­ки. Як за­пев­ня­ють ви­дав­ці — впер­ше. Упо­ряд­ку­ва­ла епі­сто ля рії Ва лен ти на Про кіп. Пред­став­ле­н­ня від­бу­де­ться 16 ве­ре­сня о 14-й го­ди­ні у кон­фе­ренц­за­лі Па­ла­цу ми­стецтв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.