«ТАМПЛІЄРИ»: МІФОЛОГІЯ І БУДНІ МИРУ ТА ВІЙ­НИ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пев но ж, не за ли шить ся не - по міт ною на Фо ру мі ви дав ців пре зен та ція но вої книж ки Сер - гія Жа­да­на. «Тамплієри» (ви­дав Meridian Czernowitz) про­дов­жу­ють те­ма­ти­чну й кон­це­пту­аль­ну лі­нію твор­чо­сті по­е­та остан­ніх кіль­кох ро­ків: мі­фо­ло­гі­за­ція із тро­хи ре­лі­гій­ним під­ґрун­тям на тлі по­си­ле­ної емо­цій­но­сті, спро­ще­ної та за­го­стре­ної фор­ми. Ав­тор ілю­стра­цій до книж­ки — Оле­ксандр Ройт­бурд. По­ча­ток пре­зен­та­ції «Там­плі­є­рів» — 17 ве­ре­сня, 16.00. Мі­сце — кав’яр­ня Meridian Czernowitz на дру­го­му по­вер­сі Па­ла­цу ми­стецтв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.