ВЕСЕЛА АЛЬТЕРНАТИВА

Den (Ukrainian) - - Культура -

Хо­ті­ло­ся б звер­ну­ти ува­гу на дві до­сить не­стан­дар­тні книж­ки від ви­дав­ни­цтва «Лю­та Спра­ва». Пер­ша — «Сті­хи о жи­зні» Ар­те­ма По­ле­жа­ки. Це той са­мий По­ле­жа­ка, що став одним із най­по­мі­тні­ших са­ти­ри­ків укра­їн­сько­го ін фор ма цій но го прос то ру під час Май­да­ну. Наш се­гмент iн­тер­не­ту був і за­ли­ша­є­ться пе­ре­пов - не ний йо го екс тра ва ган т ни ми жар­тів­ли­ви­ми вір­ша­ми, але, ма­буть, най­го­лов­ні­шим хі­том став « Гос по дин Ки се лев... » . Сам По - ле­жа­ка вже дав­но й актив­но ви­сту­пає на рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дах, ви грав сот ні слем- тур ні рів, але це пер­ша йо­го книж­ка. Пре­зен - та ція 18 ве рес ня о 16- й го ди ні в рес то ра ні « По ро хо ва ве жа » на Пі­дваль­ній, 4. Та­кож вель­ми не­спо­ді­ва­ним ста­не ро­ман «Пер­ші ук ра їнсь кі ро бо ти » Оле га Шин - ка рен ка ( який у по пе ред ньо му ро­ма­ні «Ка­гар­лик» пе­ред­ба­чив

ро­сій­сько-укра­їн­ську вій­ну). В цьо­му іро­ні­чно­му текс­ті чи­та­чі по­тра­плять у світ над­зви­чай­но див­но­го, хи­мер­но­го й аб­сур­дно­го май­бу­тньо­го, в яко­му не­ймо­вір­ні те­хні­чні но­вин­ки на кшталт ро­бо­тів із ін­те­ле­ктом чи на­пів­ро­бо­тів­на­пів­лю­дей ме­жу­ва­ти­муть із так і не розв’яза­ни­ми сьо­го­дні­шні­ми про­бле­ма­ми укра­їн­сько­го сус

піль­ства. Пре­зен­та­ція — 17 ве­ре­сня о 15-й го­ди­ні в кав’яр­ні-му­зеї фо­то­те­хні­ки «Фі­ксаж» на вул. Кня­зя Ро­ма­на, 6. А кра­що­го ав­то­ра нон-кон­фор­міст­ської лі­те­ра­ту­ри за цей рік ви­зна­ча­ти­муть у рам­ках вру­че­н­ня пре­мії іме­ні Оле­ся Улья­нен­ка 16 ве­ре­сня о 13.00 в Те­а­трі Ле­ся Кур­ба­са.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.