ОСОБЛИВА НАЙСУЧАСНІША ПО­Е­ЗІЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­бу­ва­ти на лі­те­ра­тур­но­му фе­сти­ва­лі й не по­слу­ха­ти ви­сту­пи мо­ло­дих су­ча­сних по­е­тів — це кон­це­пту­аль­но не­пра­виль­но. На Форумі ви­дав­ців у Льво­ві, зви­чай­но, бу­де ду­же ба­га­то акцій та­ко­го ро­ду. На­при­клад, мо­же­мо по­ре­ко­мен­ду­ва­ти пер­фо­манс «Кон­церт на 7 го­ло­сів», у яко­му по­е­те­си Ка­те­ри­на Ка­ли­тко, Юлія Ста­хів­ська, Ма­рія Гу­сей­но­ва, Ія Кі­ва, Ма­рія Бань­ко й Те­тя­на Ки­сель­чук де­кла­му­ва­ти­муть свої вір­ші під му­зи­ку від Бо­г­да­на По­лов­ка. Це від­бу­де­ться 18 ве­ре­сня о 18-й у кав’яр­ні «Дзи­ґа» на Вір­мен­ській, 35. А 16 ве­ре­сня о 17-й го­ди­ні в Му­зеї Ідей на Ва­ло­вій, 18 бу­дуть не про­сто ви­сту­па­ти мо­ло­ді укра­їн­ські по­е­ти, а охо­чі ще й змо­жуть при­дба­ти ли­стів­ки з їхні­ми тво­ра­ми від лі­те­ра­тур ної іні­ці­а­ти­ви «Літ­стейдж». Або — пре­зен­та­ція двох ан­то­ло­гій су­ча­сних, але не укра­їн­ських по­е­тів. Так, 17 ве­ре­сня о 20.00 в Те­а­трі Кур­ба­са ви­дав­ни­цтво «А-БА-БА-ГА­ЛА-МА-ГА» пред­ста­вить «Ан­то­ло­гію мо­ло­дої по­е­зії США». Се­ред пе­ре­кла­да­чів — Та­рас Мал­ко­вич, Ан­дрій Люб­ка, Лю­бов Яким­чук. Від­бу­де­ться й пре­зен­та­ція антології укра­їн­ських пе­ре­кла­дів по­е­тів Афри­ки. Во­на має на­зву «Я те­бе че­ка­ти­му під Ка­ї­се Дра» й по­ба­чи­ла світ у ви­дав­ни­цтві «Крок». Пре­зен­та­ція — 18 ве­ре­сня о 15-й го­ди­ні в ба­рі-кон­ди - тер­ській «Ча­рів­ний лі­хтар» на вул. Іва­на Фе­до­ро­ва, 12.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.