ПАМ’ЯТАЮЧИ ПРО ОКУ­ПО­ВА­НИЙ ПІВОСТРІВ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цьо­го­річ у Льво­ві бу­де ці­ла «крим­ська про­гра­ма». Пе­ред­усім — крим­сько­та­тар­ська. Що ж, це ду­же ва­жли­во в ни­ні­шніх об­ста­ви­нах: під­три­му­ва­ти куль­тур­ний, ін­те­ле­кту­аль­ний діа­лог із оку­по­ва­ною ча­сти­ною на­шої кра­ї­ни, до якої біль­шість із нас — хо­че­ться ві­ри­ти, тим­ча­со­во — не має фі­зи­чно­го до­сту­пу. Діа­лог із на­ро­дом, що на ньо­го з «ма­те­ри­ко­вої» Укра­ї­ни ра­ні­ше звер­та­ли на­ба­га­то мен­ше ува­ги, ніж вар­то бу­ло. В цьо­му кон­текс­ті ці­ка­вою має ста­ти дис­ку­сія «Що та­ке крим­сько­та­тар­ська ав­то­но­мія» за уча­стю Ре­фа­та Чу­ба­ро­ва, Та­ра­са Во­зня­ка, Гуль­на­ри Бе­кі­ро­вої та Юлії Ти­щен­ко 16 ве­ре­сня о 16-й го­ди­ні в кон­фе­ренц-за­лі Па­ла­цу ми­стецтв. Крим­сько­та­тар­ський по­е­ти­чний пер­фо­манс «У ба­хчи­са­рай­сько­му са­ду» роз­по­чне­ться то­го ж дня о 18-й го­ди­ні в ре­сто­ра­ції «Ба­хчи­са­рай» (вул. Дру­кар­ська, 11). А дис­ку­сія «Су­ча­сна крим­сько­та­тар­ська лі­те­ра­ту­ра: ви­кли­ки та мо­жли­во­сті» — 17 ве­ре­сня о 14-й го­ди­ні в ре­сто­ра­ні го­те­лю «Жорж» на пло­щі Мі­цке­ви­ча, 1. Так са­мо 17 ве­ре­сня о п’ятій ве­чо­ра в то­му ж го­те­лі «Жорж» по­ка­жуть фільм «Крим­ські істо­рії» ре­жи­се­ра На­рі­ма­на Алі­є­ва. Він скла­да­є­ться з трьох ко­ро­тко­ме­тра­жок «По­вер­ну­ти­ся зі сві­тан­ком» («Tan Atqanda Qaytmaq»), «Те­бе ко­хаю» ( «Seni Sevem»), «Без те­бе» («Sensiz»).

На сам кі нець мож на хі ба що за­про­си­ти вас, ша­нов­ні чи­та­чі, при­їзди­ти на Фо­рум ви­дав­ців до Льво­ва. І — за­гля­дай­те у про­грам ку на їхньо му офі цій но му сай­ті, адже там мо­жли­ві змі ни.

Під­го­ту­вав Олег КОЦАРЕВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.