ДУ­ЖЕ ЛЬВІВСЬКА ЛІ­ТЕ­РА­ТУ­РА

Den (Ukrainian) - - Культура -

І, зро­зумі­ло, не обі­йти­ся на Форумі у Льво­ві без кни­жок і за­хо­дів із ви­ра­зним львів­ським ко­ло­ри­том. З їхньої ве­ли­че­зної кіль­ко­сті тут хо­ті­ло­ся б зу­пи­ни­ти ува­гу на одно­му. Це та­ке со­бі по­двій­не чи­та­н­ня. По-пер­ше, ав­то­біо­гра­фі­чно­го ро­ма­ну Ста­ні­сла­ва Ле­ма «Ви­со­кий За­мок» (як ві­до­мо, Лем — уро­дже­нець Льво­ва, й це мі­сто чи­ма­ло для ньо­го ва­жи­ло). По-дру­ге, ро­ма­ну мо­ло­дої су­ча­сної львів­ської пи­сьмен­ни­ці Ві­кто­рії Аме­лі­ної (про її по­пе­ре­дню книж­ку «День» сво­го ча­су пи­сав) «Дім для до­му» — сю­жет цьо­го тво­ру роз­кру­чу­є­ться нав­ко­ло жит тя зви - чай ної львівсь - кої ро­ди­ни, яка жи­ве на­при­кін­ці ХХ сто літ тя в то му са мо му львів­сько­му бу­дин ку, де ко - лись на­ро­див­ся Ста ніс лав Лем. Ось та кі « пе ре - хрес ні стеж - ки » . Зда єть ся, ін­три­га обі­цяє бу­ти ці­ка­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.