Ви­ко­на­ти – за три ро­ки

Львів­ські за­лі­зни­чни­ки роз­ро­би­ли стра­те­гію роз­ви­тку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Се­ред прі­о­ри­те­тів ці­єї три­рі­чної про­гра­ми (до 2020 ро­ку), зокре­ма, еле­ктри­фі­ка­ція ді­ля­нок Ко­вель — Ізов — держ­кор­дон і Львів — Хо­до­рів — Іва­но-Фран­ківськ — Хри­плин. Пе­ред­ба­че­но та­кож онов­ле­н­ня ва­гон­но­го і ло­ко­мо­тив­но­го пар­ку, ре­монт ко­лій­ної ін­фра­стру­кту­ри. Се­ред со­ці­аль­них за­хо­дів — за­лу­че­н­ня мо­ло­ді. З ці­єю ме­тою пе­ред­ба­ча­є­ться пе­ре­о­бла­дна­ти 45 слу­жбо­во-те­хні­чних при­мі­щень на квар­ти­ри для мо­ло­дих фа­хів­ців. Пе­ред­ба­че­но та­кож ство­ри­ти кор­по­ра­тив­ну си­сте­му до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня на ба­зі лі­кар­ня­ної ка­си або, за ба­жа­н­ня пра­ців­ни­ків — до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня у стра­хо­вих ком­па­ні­ях.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.