У Ва­шинг­то­ні ма­ють рі­ше­н­ня що­до подаль­шої спів­пра­ці з Укра­ї­ною

Ста­тут МВФ: «Єди­на кра­ї­на, яка мо­же са­мо­туж­ки за­бло­ку­ва­ти транш, — це США»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Сьо­го­дні Ра­да ди­ре­кто­рів Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду роз­гля­не пи­та­н­ня що­до ви­ді­ле­н­ня чер­го­во­го тран­шу для Укра­ї­ни в рам­ках про­гра­ми спів­пра­ці EFF. І, від­по­від­но до ін­фор­ма­ції з дже­рел «Дня», рі­ше­н­ня для нас бу­де по­зи­тив­ним. При­найм­ні так бу­ло ста­ном на по­ча­ток цьо­го ти­жня, ко­ли ста­фФон­ду по­го­джу­вав текст про­е­кту рі­ше­н­ня.

Схо­же, що укра­їн­ській вла­ді вда­лось пе­ре­ко­на­ти Фонд, що, якщо тран­шу не бу­де, еко­но­мі­ка Укра­ї­ни зай­де в зо­ну не­без­пе­чної тур­бу­лен­тно­сті.

На­га­да­є­мо, що на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня НБУ фа­кти­чно роз­пи­сав­ся в то­му, що на­вряд чи змо­же втри­ма­ти грив­ню від па­ді­н­ня без тран­шу МВФ. «Ва­жли­вим фа­кто­ром для змен­ше­н­ня ва­лю­тних ко­ли­вань ста­не від­нов­ле­н­ня спів­пра­ці з Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом, який ми очі­ку­є­мо най­ближ­чим ча­сом. Це і за­без­пе­чить ріст між­на­ро­дних ре­зер­вів, і по­сла­бить пси­хо­ло­гі­чний тиск на курс грив­ні», — за­явив за­сту­пник го­ло­ви НБУ Олег ЧУРІЙ. Як ві­до­мо, з кінця сер­пня грив­ня що­до до­ла­ра що­дня де­шев­ша­ла на 5—10 ко­пі­йок.

До­не­дав­на пи­та­н­ня Укра­ї­ни не сто­я­ло у по­ряд­ку ден­но­му зі­бра­н­ня Ра­ди ди­ре­кто­рів Фон­ду 14 ве­ре­сня. За пла­ном МВФ ма­ли обго­во­ри­ти ли­ше подаль­шу спів­пра­цю з Йор­да­ні­єю, Еква­то­рі­аль­ною Гві­не­єю і Сер­бі­єю. Але на ми­ну­ло­му ти­жні на сай­ті Фон­ду з’явив­ся онов­ле­ний по­ря­док ден­ний за­сі­да­н­ня Ра­ди ди­ре­кто­рів. І в ньо­му вже бу­ла Укра­ї­на. Вже ли­ше цей факт мо­жна бу­ло б роз­ці­ню­ва­ти як знак то­го, що рі­ше­н­ня мо­же бу­ти по­зи­тив­ним.

Та, як ста­ло ві­до­мо «Дню» з до­сто­вір­них дже­рел, на­бли­же­них до прав­лі­н­ня Фон­ду, МВФ справ­ді зби­рав­ся від­зна­чи­ти по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня в Укра­ї­ні. Йшло­ся зокре­ма про те, що в Укра­ї­ні та­ки від­ре­а­гу­ва­ли на лист з Ва­шинг­то­ну, і, хоч і че­рез пень-ко­ло­ду, але та­ки за­про­ва­ди­ли еле­ктрон­не де­кла­ру­ва­н­ня. Схваль­но від­гу­ку­ю­ться у Фон­ді і про ство­ре­н­ня НАБУ та під­ня­т­тя та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги.

Тож, ста­ном на по­ча­ток цьо­го ти­жня пра­кти­чно з 100%-ю упев­не­ні­стю мо­жна бу­ло ствер­джу­ва­ти, що транш ми та­ки отри­ма­є­мо.

До ре­чі, йде­ться про фі­нан­со­ву до­по­мо­гу у 1,7 мі­льяр­да до­ла­рів. Але це ще не все. Адже, як по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви НБУ Олег Чурій, слі­дом за тран­шем від МВФ Укра­ї­на отри­має 1 млрд до­ла­рів дер­жга­ран­тій від уря­ду США та 600 млн від Єв­ро­ко­мі­сії, які та­кож прив’яза­ні до про­гра­ми з МВФ.

ПРО ФА­КТОР РО­СІЇ

Однак у по­не­ді­лок мі­ністр фі­нан­сів Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Ан­тон Си­лу­а­нов за­явив, що РФ бу­де бло­ку­ва­ти рі­ше­н­ня МВФ ви­да­ти транш Укра­ї­ні.

«У ви­снов­ку МВФ (по Укра­ї­ні) йде­ться, що всі умо­ви для отри­ма­н­ня тран­шу бу­ли ви­ко­на­ні. Та­ке твер­дже­н­ня, на наш по­гляд, є без­під­став­ним і ство­рює умо­ви для та­ких пре­це­ден­тів у подаль­шо­му», — ска­зав Си­лу­а­нов. За йо­го сло­ва­ми, Укра- їна так і не по­ча­ла пе­ре­го­во­ри з Ро­сі­єю про ре­стру­кту­ри­за­цію зов­ні­шньо­го бор­гу на 3 млрд до­ла­рів. Від­по­від­ну по­зи­цію, за сло­ва­ми Си­лу­а­но­ва, Мін­фін Ро­сії на­пра­вить ке­рів­ни­цтву МВФ Крі­стін Ла­гард. Крім то­го, ві­дом­ство вже да­ло роз­по­ря­дже­н­ня сво­є­му пред­став­ни­ко­ві в Ра­ді ди­ре­кто­рів Фон­ду не го­ло­су­ва­ти за по­зи­тив­не для Укра­ї­ни рі­ше­н­ня на за­сі­дан­ні 14 ве­ре­сня.

Мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни Оле­ксандр Да­ни­люк вже за­явив, що Ро­сія ні­як не змо­же пе­ре­шко­ди­ти МВФ на­да­ти 1,7 мі­льяр­да до­ла­рів. Він по­яснив, що Ро­сія ні­ко­ли не під­три­му­ва­ла на­да­н­ня Фон­дом гро­шей дер­жа­ві, втім ві­дом­ство вже ухва­лю­ва­ло та­кі рі­ше­н­ня дві­чі, по­при не­зго­ду кра­ї­ни-агре­со­ра.

І мі­ністр справ­ді має ра­цію. Адже, від­по­від­но до ста­ту­ту МВФ, єди­на якра­ї­на, яка має мо­жли­вість са­мо­туж­ки за­бло­ку­ва­ти рі­ше­н­ня Ра­ди ди­ре­кто­рів Фон­ду, — це США. Са­ме її пред­став­ник має сьо­го­дні най­по­ту­жні­шу ва­гу го­ло­су на го­ло­су­ван­ні — тро­хи біль­ше 16%. Єди­ний ва­рі­ант, який мо­же про­вер­ну­ти РФ, щоб зі­рва­ти транш для Укра­ї­ни — це під­го­во­ри­ти пред­став­ни­ків ін­ших кра­їн про­го­ло­су­ва­ти про­ти. Для то­го, щоб рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то, му­сить у су­мі зі­бра­ти­ся 85% го­ло­сів. У Ро­сії є тро­хи біль­ше 2%. Тоб­то те­о­ре­ти­чно їй по­трі­бно зна­йти со­ю­зни­ків ще на 14% від­со­тків. Дже­ре­ла «Дня» ствер­джу­ють, що це ма­ло­ймо­вір­ний сце­на­рій. Єди­на гру­па кра­їн, лі­де­ри яких від­кри­то за­яв­ля­ють про те, що по­ді­ля­ють по­лі­ти­ку Крем­ля — це БРІКС. Та су­ку­пно во­ни ма­ють ли­ше 11,07% го­ло­сів у Ра­ді ди­ре­кто­рів МВФ.

Хо­ча го­лос Ро­сії і справ­ді не є ви­зна­чаль­ним для прийня­т­тя рі­шень МВФ, у Фон­ді все ж по­мі­тно не­за­до­во­ле­ні та­кою по­зи­ці­єю РФ. По су­ті за два дні нам не вда­лось отримати жо­дно­го офі­цій­но­го ко­мен­та­ря що­до то­го, яким бу­де рі­ше­н­ня Ра­ди ди­ре­кто­рів Фон­ду, якщо пред­став­ник Ро­сії го­ло­су­ва­ти­ме про­ти. Чи мо­же це за­бло­ку­ва­ти транш для Укра­ї­ни? І яка в та­ко­му ви­пад­ку до­ля подаль­шої спів­пра­ці? Єди­не, що ми ді­зна­лись, і то не під за­пис, це те, що це пра­во Ро­сії так го­ло­су­ва­ти, але на рі­ше­н­ня Ра­ди це не ма­ти­ме впли­ву. Фонд ба­чить по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня в Укра­ї­ні, і бу­де її під­три­му­ва­ти на цьо­му транс­фор­ма­цій­но­му шля­ху, хо­ча у Фон­ді все ще ду­же не­вдо­во­ле­ні си­ту­а­ці­єю в бан­ків­ській та фі­нан­со­вій сфе­рі.

МВФ РОЗГЛЯДАЄ ВА­РІ­АНТ ДРУГОГО ТРАН­ШУ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ У 2016-му

До ре­чі, у МВФ і справ­ді роз­гля­да­ють мо­жли­вість ви­ді­ле­н­ня ще одно­го тран­шу для Укра­ї­ни вже цьо­го ро­ку, про що в ЗМІ по­ві­дом­ля­ли пред­став­ни­ки НБУ. Як ста­ло ві­до­мо «Дню»,від­по­від­не рі­ше­н­ня го­ту­є­ться на гру­день. Всьо­го цьо­го ро­ку Нац­банк про­гно­зу­вав отри­ма­н­ня двох тран­шів від МВФ на 2,3 млрд до­ла­рів. У МВФ су­му не ко­мен­ту­ють.

На­га­да­є­мо, во­се­ни 2015 ро­ку Ки­їв мав прой­ти дру­гий пе­ре­гляд про­гра­ми й отримати тре­тій транш у розмірі 1,7 мі­льяр­да до­ла­рів, про­те Фонд при­зу­пи­нив спів­пра­цю з Укра­ї­ною спер­шу че­рез су­пе­ре­чки нав­ко­ло по­да­тко­вої ре­фор­ми і фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту, а по­тім — че­рез по­лі­ти­чну кри­зу і змі­ну уря­ду. Ще одні­єю з при­чин не­о­три­ма­н­ня но­во­го тран­шу цьо­го ро­ку екс­пер­ти на­зи­ва­ли не­вда­лу спро­бу при­ва­ти­за­ції Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду та ін­ших акти­вів, че­рез що бю­джет не­до­о­три­мав май­же 17 мі­льяр­дів гри­вень.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.