Су­дний день для га­ман­ця «На­фто­га­зу»

Мі­сце­ва вла­да, екс­пер­ти та гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ви­ма­га­ють від уря­ду спра­ве­дли­вих цін на енер­го­но­сії

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Хар­ків­ська обла­сна ра­да за­кли­ка­ла Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни та На­цко­мі­сію, що ре­гу­лює енер­ге­ти­ку й сфе­ру ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКУ), пе­ре­гля­ну­ти та­ри­фи на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги в бік зни­же­н­ня. «Про­си­мо прийня­ти рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів від 1 жов­тня 2015 ро­ку №758 і від 27 кві­тня 2016 №315 та ска­су­ва­н­ня нор­ма­тив­них актів НКРЕКУ, ухва­ле­них на під­ста­ві за­зна­че­них по­ста­нов, і на­по­ля­га­є­мо на опри­лю­днен­ні ме­то­ди­ки роз­ра­хун­ку й об­грун­ту­ван­ні під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги», — го­во­ри­ться у звер­нен­ні обл­ра­ди до Ка­бмі­ну і НКРЕКУ, прийня­то­му на се­сії.

В обл­ра­ді ро­зу­мі­ють не­об­хі­дність ре­фор­му­ва­н­ня сфе­ри жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг і усві­дом­лю­ють усю скла­дність со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні, про­те при­йма­ють це звер­не­н­ня «з ме­тою зни­же­н­ня со­ці­аль­ної на­пру­же­но­сті се­ред на­се­ле­н­ня та спри­я­н­ня ста­біль­ним роз­ра­хун­кам гро­ма­дян за отри­ма­ні жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги». На дум­ку ав­то­рів до­ку­мен­та, уря­до­ва по­ста­но­ва №315 істо­тно збіль­ши­ла ці­ну на при­ро­дний газ для спо­жи­ва­чів без про­ве­де­н­ня ана­лі­зу і будь-яких со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних об­грун­ту­вань.

Як на­слі­док, НКРЕКУ ухва­ли­ла низ­ку нор­ма­тив­них актів, яки­ми вста­нов­ле­ні но­ві, істо­тно біль­ші та­ри­фи на те­пло й га­ря­чу во­ду. Це, на дум­ку ав­то­рів, ве­де до зна­чно­го по­гір­ше­н­ня фі­нан­со­во­го ста­но­ви­ща на­се­ле­н­ня; зро­ста­н­ня за­бор­го­ва­но­сті що­до опла­ти жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг, про­блем для під­при­ємств, що за­без­пе­чу­ють енер­го­без­пе­ку ре­гіо­ну й кра­ї­ни в ці­ло­му; істо­тно­го зро­ста­н­ня об­ся­гів суб­си­дій на­се­лен­ню, які тре­ба пе­ред­ба­чи­ти в дер­жав­но­му бю­дже­ті.

Остан­ній з цих ви­снов­ків під­твер­див то­го ж дня й мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Ан­дрій Ре­ва. «Суб­си­дія в се­ре­дньо­му зро­сте від­со­тків на 25, але це ли­ше про­гноз», — ска­зав мі­ністр пе­ред за­сі­да­н­ням уря­ду. На­ра­зі, за йо­го да­ни­ми, суб­си­дії офор­ми­ли близь­ко 6 міль­йо­нів до­мо­го­спо­дарств. З по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, за про­гно­зом мі­ні­стра, кіль­кість суб­си­ді­ан­тів мо­же зро­сти на 3,5 міль­йо­на.

Але з 1 ве­ре­сня ста­ло­ся та­кож чер­го­ве під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на еле­ктро­енер­гію. «У ро­ки прав­лі­н­ня па­на Яну­ко­ви­ча про­ми­сло­вість пла­ти­ла (за еле­ктро­енер­гію) за ви­со­ки­ми та­ри­фа­ми за­мість нас з ва­ми, — по­яснює си­ту­а­цію спів­го­ло­ва Фон­ду енер­ге­ти­чних стра­те­гій Дми­тро Ма­ру­ніч, — ця рі­зни­ця ста­но­ви­ла по кра­ї­ні при­бли­зно три мі­льяр­ди гри­вень. З то­чки зо­ру лі­бе­раль­ної еко­но­мі­ки, це — не­пра­виль­но. Пе­ре­хре­сне фі­нан­су­ва­н­ня спо­тво­рює ри­нок, по­збав­ляє сти­му­лу для роз­ви­тку й ін­ве­сти­цій». І з 2015 ро­ку ре­гу­лю­валь­ник прийняв по­ета­пний план під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію. За сло­ва­ми Ма­ру­ні­ча, з по­ча­тку 2015 ро­ку до бе­ре­зня 2017 ро­ку та­ри­фи на еле­ктро­енер­гію ма­ють зро­сти в 3,6—3,8 ра­зу. З 1 ве­ре­сня че­твер­тий етап цьо­го за­бі­гу — та­риф під­ви­ще­но в се­ре­дньо­му на 26%. Спо­жи­ва­чі, що ви­ко­ри­сто­ву­ють від 100 до 600 кі­ло­ват, пла­ти­ти­муть за один кі­ло­ват 1,29 грив­ні, кон­ста­тує екс­перт.

У бе­ре­зні на­сту­пно­го ро­ку бу­де ще один етап, який на­чеб­то, має бу­ти остан­нім, але, як про­гно­зує Ма­ру­ніч, «це ще не факт». Річ у то­му, що всі ці під­ви­ще­н­ня про­во­ди­ли­ся для то­го, щоб лі­кві­ду­ва­ти пе­ре­хре­сне фі­нан­су­ва­н­ня, але цьо­го не ста­ло­ся. За оцін­ка­ми НКРЕКУ об­сяг пе­ре­хре­сно­го суб­си­ду­ва­н­ня 2015 ро­ку до­сяг 44 мі­льяр­дів гри­вень, то­ді як за Яну­ко­ви­ча во­но ста­но­ви­ло при­бли­зно 30 мі­льяр­дів. Оче­ви­дно, що й за 2016 рік ба­жа­них змін не бу­де, го­во­рить екс­перт, то­му що НКРЕКУ бу­де зму­ше­не під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи на еле­ктро­енер­гію для під­при­ємств і да­лі, бо є про­бле­ми із за­без­пе­че­н­ням те­пло­вої еле­ктро­ге­не­ра­ції ву­гі­л­лям, а вза­єм­ні за- бор­го­ва­но­сті на енер­го­рин­ку кра­ї­ни досягли 40 мі­льяр­дів гри­вень.

Уряд, як пра­ви­ло, не при­слу­ха­є­ться ні до звер­нень обла­сних рад, чи­ма­ло яких на­віть прийня­ли ме­мо­ран­ду­ми, що «зу­пи­ня­ють» зро­ста­н­ня та­ри­фів, ні до дум­ки екс­пер­тів. У цих умо­вах екс­пер­тне спів­то­ва­ри­ство взя­ло курс на з’ясу­ва­н­ня та­ри­фних сто­сун­ків з уря­дом у су­дах. Екс­перт з енер­ге­ти­чних пи­тань, екс-член НКРЕКУ Ан­дрій Ге­рус звер­нув­ся до су­ду з по­зо­вом про ви­зна­н­ня не­за­кон­ною й ска­су­ва­н­ня по­ста­но­ви На­цко­мі­сії від 3 бе­ре­зня 2016 ро­ку, якою бу­ла за­про­ва­дже­на фор­му­ла на ці­но­утво­ре­н­ня ву­гі­л­ля для те­пло­вих еле­ктро­стан­цій, що отри­ма­ла в на­ро­ді на­зву «Рот­тер­дам плюс до­став­ка». На дум­ку Ге­ру­са, НКРЕКУ до­сі не на­да­ла пов­но­го роз­ра­хун­ку ці­ни ву­гі­л­ля й еле­ктро­енер­гії за ці­єю фор­му­лою. Він та­кож упев­не­ний, що «Рот­тер­дам-плюс» не дав обі­ця­но­го ефе­кту що­до не­за­ле­жно­сті й га­ран­то­ва­но­сті по­ста­ча­н­ня ву­гі­л­ля. За йо­го да­ни­ми, за­па­си ву­гі­л­ля на кі­нець сер­пня на 40—45% ниж­чі, ніж рік то­му, ко­ли зга­да­ної фор­му­ли не бу­ло. Екс­перт пе­ре­ко­на­ний, що цю фор­му­лу за­про­ва­дже­но ви­клю­чно для до­да­тко­вої ви­го­ди («до­да­тко­вих ча­йо­вих») де­яким ви­ро­бни­кам еле­ктро­енер­гії.

«Ми­ну­лої п’ятни­ці я теж від­ніс по­зов до Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду м. Ки­є­ва, — роз­по­від­ає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень CASE Укра­ї­на Дми­тро Бо­яр­чук, — це мій пер­ший по­зов про­ти дер­жа­ви». Бо­яр­чук під­три­мує Ге­ру­са, який пер­шим пу­блі­чно по­ру­шив пи­та­н­ня сум­нів­ної схе­ми. «Ан­дрій зро­бив стра­шну річ, — го­во­рить еко­но­міст, — ви­ніс за рам­ки вузь­ко­го ко­ла «енер­ге­ти­чних еліт» одну з ко­мер­цій­них та­єм­ниць ву­гіль­но­го бі­зне­су. І на­віть біль­ше, він по­яснив це на­стіль­ки про­сто й до­сту­пно, що й шко­ля­рі зро­зумі­ли, як тре­ба «пра­виль­но» про­да­ва­ти ву­гі­л­ля, а сам «Рот­тер­дам+» став ши­ро­ко впі­зна­ва­ним ме­мом».

«Чо­му чи­нов­ни­ки про­сто про­і­гно­ру­ва­ли на­стіль­ки скан­даль­ну си­ту­а­цію? — за­пи­тує Бо­яр­чук і від­по­від­ає: — Якщо пра­виль­но пе­ре­мі­шу­ва­ти ка­шу в го­ло­вах, то ду­ма­ти­муть, що «Рот­тер­дам+» пов’яза­ний зі зро­ста­н­ням та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію для на­се­ле­н­ня. А це на­чеб­то ре­фор­ми, і їх на­віть МВФ під­три­мує». Дру­га при­чи­на, на дум­ку екс­пер­та, по­ля­гає в то­му, що є й ін­ші не­по­пу­ляр­ні рі­ше­н­ня, як, на­при­клад, під­ви­ще­н­ня вар­то­сті опа­лю­ва­н­ня, на тлі яких «не­ве­ли­ке ху­лі­ган­ство» з по­ку­пкою ву­гі­л­ля про­сто не при­вер­та­ти­ме ува­ги.

Тим ча­сом, 6 ве­ре­сня Окру­жний адмін­суд Ки­є­ва вже по­чав роз­би­ра­ти­ся з по­ді­бною спра­вою. Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Та­ри­фна мо­бі­лі­за­ція» оскар­жує по­ло­же­н­ня по­ста­но­ви Ка­бмі­ну, що вста­но­вив за­ви­ще­ну вдві­чі ці­ну на газ для на­се­ле­н­ня й те­пло­ко­мун­енер­го. Ро­з­гляд спра­ви по су­ті за­пла­но­ва­но на 27 ве­ре­сня. Як по­ві­до­мив «День» ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Пу­блі­чний ау­дит» і спів­за­снов­ник «Та­ри­фної мо­бі­лі­за­ції» Ма­ксим Голь­дарб, «юри­сти ор­га­ні­за­ції в по­зо­ві акцен­ту­ють, що у вка­за­ній по­ста­но­ві від­су­тні будь-які еко­но­мі­чні роз­ра­хун­ки й стру­кту­ра гра­ни­чної роз­дрі­бної ці­ни. Крім то­го, во­ни звер­та­ють ува­гу су­ду на те, що ці­на на при­ро­дний газ для по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів бу­ла вста­нов­ле­на за від­су­тно­сті фі­нан­со­во­го пла­ну га­зо­до­був­ної ком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» за 2015—2016 ро­ки та її ін­ве­сти­цій­них про­грам роз­ви­тку».

На дум­ку Голь­дар­ба, ці­на укра­їн­сько­го га­зу, вклю­ча­ю­чи й при­бу­ток для ві­тчи­зня­ної га­зо­до­був­ної га­лу­зі, має ста­но­ви­ти не більш як 3,5 ти­ся­чі гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. А в за­твер­дже­ній ці­ні на газ до неї до­да­но ще май­же стіль­ки ж не­о­б­грун­то­ва­них по­да­тко­вих на­ван­та­жень у ви­гля­ді рен­ти й спе­ці­аль­них по­да­тко­вих зо­бов’язань. «Ми всі пла­ти­мо дер­жа­ві рен­ту за газ, який, за Кон­сти­ту­ці­єю, на­ле­жить нам, гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни, — за­зна­чає юрист. — Так від­бу­ва­є­ться шту­чне на­пов­не­н­ня «га­ман­ця» під на­звою «На­фто­газ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.