Ди­ску­сій­на па­но­ра­ма

За­вер­ши­ли­ся ро­бо­ти з ре­кон­стру­кції те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії, які не­що­дав­но ви­кли­ка­ли су­пе­ре­чки в су­спіль­стві

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ві­днов­ле­ний огля­до­вий май­дан­чик з від­кри­ти­ми па­но­рам­ни­ми ви­да­ми на сто­ли­цю та обла­го­ро­дже­ну те­ри­то­рію з вдо­ско­на­ле­ни­ми зо­на­ми від­по­чин­ку уро­чи­сто пре­зен­ту­ва­ли вчо­ра. Те­ри­то­рію Ста­ро­ки­їв­ської го­ри обла­што­ву­ва­ли за про­е­ктом 1980-х ро­ків, роз­ро­бле­ним ар­хі­те­кто­ром Ав­ра­а­мом Мі­ле­цьким. Іні­ці­а­ти­ву ре­а­лі­зу­ва­ли за актив­ної уча­сті гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ан­дрі­їв­сько­Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» і за під­трим­ки со­ці­аль­но­го про­е­кту «Зро­би­мо ра­зом» та Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри.

«ДО­ЛУ­ЧИ­ТИ­СЯ МО­ЖУТЬ ВСІ»

Ті, хто вті лю вав про ект у жит тя, за до во ле ні ре зуль та том. « Це зда ча вже тре­тьої чер­ги цьо­го про­е­кту. Пер - шим ета­пом ста­ло тра­су­ва­н­ня фун­да­мен­тів Де­ся­тин­ної цер­кви, дру­гим — рес тав ра ція схо дів до цих фун да мен - тів по ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ській, ре­зуль­тат тре­тьо­го — те, що пред­став­ля­є­мо сьо­го­дні, від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рії Ста­ро­ки ївсь кої го ри, від крит тя пар ку та огля­до­во­го май­дан­чи­ка, від­нов­ле­н­ня мо­ще­н­ня та пі­шо­хі­дних зв’яз­ків, озе­ле нен ня те ри то рії, вста нов лен ня ла - вок та урн», — за­зна­чив за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Оле­ксій Ре­зні­ков.

За­галь­на вар­тість ро­біт з ре­конст - ру­кції та бла­го­устрою те­ри­то­рії скла - ла 19 міль­йо­нів гри­вень. «Гро­ші не ве­ли кі і не ма лень кі, — ка же ме це нат про­е­кту В’яче­слав Мо­ска­лев­ський. — Ідея про­е­кту з’яви­лась то­му, що я тут на­ро­див­ся, знав, як ви­гля­да­ло це мі­сце, по­ки не по­ча­лись див­ні роз­ко­пки, і во но не пе ре тво ри лось на сміт ник. Одна з ці лей про ек ту — при вер ну ти ува гу до та ких пи тань ки ївсь кої вла­ди, бо для неї теж за ли ши лось міс це до кла дан ня зу силь — вся Пей заж на алея, яка сьо год ні за рос ла і пе ре тво - ри­лась на га­дю­чник».

У за­хо­плен­ні від про­е­кту ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни Те­тя­на Со­снов­ська. «Чо­ти ри мі ся ці, які ре алі зо ву вав ся цей за дум, про май ну ли, як кіль ка днів. Лю ди, кот рі пра цю ва ли над ним, по - ка за ли се бе як згур то ва на ко ман да, на­вчи­ли­ся чу­ти одне одно­го, не під­да­ва­ти­ся ін­три­гам, — за­зна­чи­ла Те­тя­на Сос новсь ка. — І в кож но го з нас теж є мо­жли­вість до­лу­чи­ти­ся до обла­шту­ва­н­ня ці­єї те ри то рії: озе ле нен ням, утри - ма­н­ням її в по­ряд­ку, ді­я­ми, які при­кра­сять жи­т­тя мі­ста».

«МИ ПРА­ЦЮ­ВА­ЛИ ЗА ДОГОВОРОМ»

Під час пред­став­ле­н­ня онов­ле­ної те­ри­то­рії ба­га­то го­во­ри­ли про скан­дал, який роз­го­рів­ся ми­ну­ло­го ти­жня. То­ді ки­я­ни обу­ри­лись че­рез спи­лю­ва­н­ня де­рев на схи­лі Ста­ро­ки­їв­ської го­ри у рам­ках про­е­кту. Ко­му­наль­не об’єд­на­н­ня «Ки­їв­зе­лен­буд» одра­зу по­ві­до­ми­ло, що не до­зво­ля­ло ви­да­ле­н­ня зе­ле­них на­са­джень на Ста­ро­ки­їв­ській го­рі, а мі­стя­ни про­ве­ли акцію про­те­сту «Я де­ре­во — пи­ляй!» («День» пи­сав про це у ма­те­рі­а­лі «Де­ре­ва чи па­но­ра­ма?» у №161-162 за 9—10 ве­ре­сня). В офі­цій­ній за­яві ко­му­наль­не об’єд­на­н­ня «Ки­їв­зе­лен­буд» по­ві­до­ми­ло, що пра­ців­ни­ки ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства з утри­ма­н­ня зе­ле­них на­са­джень По­діль­сько­го ра­йо­ну за­фі­ксу­ва­ли по­ру­ше­н­ня і на­пра­ви­ли ін­фор­ма­цію до Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції. Пра­ців­ни­ки ін­спе­кції ма­ють про­ве­сти ро­бо­ти зі вста­нов­ле­н­ня фа­ктів по­ру­ше­н­ня і при­тя­гне­н­ня вин­них до від­по­від­аль­но­сті.

« Бу ла уго да з « Ки їв зе лен бу дом » , яку я опри­лю­дни­ла на Facebook, на роз­чи­ще­н­ня Ста­ро­ки­їв­ської го­ри. Та­кож у му зею був акт на зрі зан ня пев них де - рев. За вдя ки то му, що тут про во ди лись та кі ро бо ти, ті де ре ва бу ли зрі за ні, — ствер д жує ке рів ник гро мадсь кої ор га - ні за ції « Ан­дрі ївсь ко-Пей заж на іні ці а - ти ва » Ма ри на Со ло вйо ва. — Тре ба ді - зна­ти­ся у «Ки­їв­зе­лен­бу­ду», скіль­ки де­рев бу ло у них на об лі ку, скіль ки за ли - ши ло ся, і не зви ну ва чу ва ти будь- ко го. Ми пра­цю­ва­ли за договором. Є ще один акт, який сьо год ні зна хо дить ся у до - звіль но му цен т ру. За ним ро бо ти ще не про во ди ли ся. Там йдеть ся про 54 де ре - ва. А 164 де ре ва ні за яки­ми до ку мен - та­ми у нас не про хо ди ли » .

«ДУ­ЖЕ ХО­ЧЕ­ТЬСЯ ДІА­ЛО­ГУ З ТИ­МИ, ХТО ВТІЛЮВАВ ПРО­ЕКТ»

« Ми за фік су ва ли спи лю ван ня і ви - кли­ка­ли по­лі­цію. Слід­чий ро­бить за­пи­ти до « Ки їв зе лен бу ду » , щоб от ри ма ти ін фор ма цію по де ре вах, — роз по ві дає Да­на Ко­смі­на, ар­хі­те­ктор, одна з іні­ці­а­то­рів акції про­ти зни­ще­н­ня зе­ле­них на­сад жень. — Тре ба сте жи ти за хо дом слід­ства, за тим, що чи­сти­ться на те­ри­то­рії, чи ні­чо­го не бу­ду­є­ться».

По си­ту­а­ції зі спи­лю­ва­н­ням де­рев є до ру чен ня на про ве ден ня служ бо во го роз­слі­ду­ва­н­ня, по­ві­до­мив Оле­ксій Ре­зні ков. « Якщо бу де вста нов ле но, що є вин­ні у по­ру­шен­ні, во­ни по­не­суть від­по­від­аль­ність згідно чин­но­го за­ко­но­дав­ства», — обі­цяє за­сту­пник го­ло­ви КМДА.

Місь кі ак ти віс ти хо чуть про вес ти від кри тий круг лий стіл, під час яко го по­спіл­ку­ва­ти­ся з лю­дьми, які за­йма­ли­ся про ек том з від нов лен ня те ри то рії у цен­трі сто­ли­ці. «Я не про­ти про­е­кту як та­ко­го і чо­гось но­во­го у мі­сті. Але по­стає пи тан ня прин ци пу і за кон нос ті. Ко ли ро­бля­ться та­кі да­рун­ки Ки­є­ву, і зов­сім не от ри му ють ся не об хід ні до зво ли, не йдуть гро­мад­ські слу­ха­н­ня, а всіх став­лять пе ред фа­ктом — з’ яв ля єть ся та ка ре ак ція сус піль ст ва, — ак цен тує Да на Ко­смі­на. — Ду­же хо­че­ться про­ве­сти ди­ску сію у від кри то му фор ма ті, щоб був спо кій ний діа лог з ти ми, хто зай мав ся цим про­е­ктом. Щоб ви­яви­ти, в чо­му пи­та­н­ня — у цін­но­сті де­рев чи ети­ці під­хо­ду до пла­ну­ва­н­ня те­ри­то­рії мі­ста».

Хоч як це див­но, із ці­єї си­ту­а­ції мо­жна зро би ти втіш ний ви сно вок: у Ки є ві де­да­лі біль­ше лю­дей, ко­трі хо­чуть дба­ти про мі­сто. За­ли­ши­лось їм по­ро­зу­мі­ти­ся.

ФОТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.