«Ві­чні пи­та­н­ня» пе­ре­се­лен­ців

ООН від­сте­жує ста­но­ви­ще ВПО в Укра­ї­ні. Се­ред ре­ко­мен­да­цій — від­но­ви­ти пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня і до­по­мог­ти з жи­тлом

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

З1 до 9 ве рес ня в Укра ї ні пе ре бу вав з ві­зи­том спе­ці­аль­ний до­по­від­ач Ор­га­ні за ції Об’ єд на них На цій з пи тань прав внут ріш ньо пе ре мі ще них осіб Ча ло ка Бей я ні. Він ви вчав ста но ви ще пе - ре­мі­ще­них осіб в Укра­ї­ні, спіл­ку­ю­чись як з пе ре се лен ця ми, так і з пред с тав ни ка ми дер­жав­них та гро­мад­ських стру­ктур, зо­кре ма бла го дій но го фон ду « Пра во на за - хист » , ор га ні за цій « Вос ток SOS » , « Крим SOS», До­не­цької обла­сної ор­га­ні­за­ції ВГО « Ко мі тет ви бор ців Укра ї ни » . Го лов ною про­бле­мою Ча­ло­ка Бейя­ні вва­жає си­ту­а­цію з со ці аль ни ми га ран ті я ми для пе ре се лен - ців, а та кож, з огля ду на на бли жен ня зи - ми, — із за­без­пе­че­н­ням їх жи­тлом.

« Най біль ша проб ле ма — ви пла ти пен сій та со ці аль ної до по мо ги: 500— 600 ти­сяч гро­ма­дян не мо­жуть їх отри­му­ва­ти, оскіль ки сис те ма ре єс т ра ції при зве ла до при­пи­не­н­ня цих ви­плат. Я вва­жаю, що пи­тан ня пен сій та ін ших со ці аль них ви плат має бу­ти від­окрем­ле­но від ре­є­стра­ції. Це — на ша ре ко мен да ція уря до ві Укра ї ни, яку ми вно си мо по стій но. Спо ді ва є мо ся, що з ча­сом на неї звер­нуть ува­гу, — ска­зав Ча­ло­ка БЕЙЯ­НІ. — На під­кон­троль­них те­ри­то­рі­ях уряд має за­без­пе­чи­ти сво­бо ду пе­ре­су­ва­н­ня та ви­бо­ру мі­сця про­жи­ва­н­ня ВПО. Я від­ві­дав ба­га­то місць про­жи­ва­н­ня вну­тріш ньо пе ре мі ще них осіб, зу стрів ся з ба - гать ма і зро зу мів з їх ніх слів, що за раз основ­на проблема для ба­га­тьох, крім при­пи­не­н­ня ви­плат, — зна­йти по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня та мо­жли­во­сті утри­му­ва­ти се­бе, осо­бли­во — з огля­ду на зи­му. Ра­ні­ше я вже ро­бив ре­ко­мен­да­ції що­до цьо­го, і, оче­ви­дно, в кра­ї­ні не ви­ста­чає на­ла­го­дже­но­го ме­ха­ні­зму допомоги цим лю­дям».

Пред с тав ник ООН від зна чив, що Укра ї на на ле жить до гру пи кра їн, в яких най ви ща кіль кість ВПО. Йо го по пе ред ній ві­зит в Укра­ї­ну від­був­ся у ве­ре­сні 2014 ро­ку, то­ді уря­до­ві кра­ї­ни теж зро­би­ли ре­ко­мен­да­ції для по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції. Предс - тав ни ки гро мадсь кос ті, зок ре ма ГО « Дон­бас SOS», кон­ста­ту­ють, що 2016 ро­ку стан справ з пра­ва­ми вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб по­гір­шив­ся.

« Це час то пов’ яза но з ді ями уря - ду, — за ува жу ють пред с тав ни ки « Дон бас SOS » . — Спис ки СБУ, не що дав но за твер - дже на уря до ва по ста но ва № 365 — все це спри­яє по­гір­шен­ню си­ту­а­ції з пе­ре­се­лен­ця­ми, під ви щує на пру же ність у від но си нах між прий ма ю чи ми гро ма да ми, пра ців ни - ка ми управ лін ня соц за хис ту на міс цях та пе­ре­се­лен­ця­ми... Окре­мо ми на­го­ло­си­ли на не­об­хі­дно­сті якнай­швид шо­го за­твер­дже­н­ня ме­ха­ні­зму ви­пла­ти пен­сій гро­ма­дя­нам, які пе­ре­бу­ва­ють на не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії Дон­ба­су. При цьо­му тим гро­ма­дя­нам, які мо­жуть пе­ре­ти­на­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня, по­трі­бно на­да­ти мо­жли­вість отри­му­ва­ти пен сію, не ре єс т ру ю чись як пе ре се ле - нець, від к рі пив ши прив’ яз ку со ці аль них та пен­сій­них ви­плат до до­від­ки ВПО».

Акти­ві­сти акцен­ту­ва­ли ува­гу пред­став ни ка ООН на то му, що іс нує на галь на по­тре­ба у спів­пра­ці з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, щоб ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня ви­пла­ти пен­сій та іден­ти­фі­ка­ції осіб з ін­ва­лі­дні­стю й осіб лі­тньо­го ві­ку, які про­жи­ва­ють на не­під­кон­троль­ній те­ри­то рії, — за­ра­ди їхньо­го со­ці­аль­но­го за­хи­сту. Та­кож, за сло­ва­ми пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті, ува­ги ви­ма­га ють по точ ні проб ле ми, пов’ яза ні з про - пус к ною здат ніс тю та осна щен ням кон т - роль них пун к тів в’ їз ду- ви їз ду і сис те мою еле­ктрон­них пе­ре­пу­сток. Ва­жли­во й ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня про­жи­ва­н­ня гро­ма­дян у «сі­рих зо­нах», де не­рід­ко де-фа­кто не­має вла­ди, до сту пу до пра во суд дя, а та кож за без - пе­че­н­ня пра­ва на осві ту, охо­ро­ну здо­ров’я та ін­ших со­ці­аль­них га­ран­тій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.