«Про­філь­ний роз­різ»

«Ман­дрів­на екс­по­зи­ція» су­ча­сно­го ми­сте­цтва За­кар­па­т­тя ді­ста­ла­ся Ко­шиць

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ

На­при­кін­ці сі­чня цьо­го ро­ку в угор­сько­му Мі­школь­ці де­бю­ту­ва­ла пе­ре­сув­на ре­тро­спе­ктив­на ви­став­ка про­від­них жи­во­пи­сців та скуль­пто­рів За­кар­па­т­тя під на­звою «Про­філь­ний роз­різ» (див. «День» №11, 28 сі­чня 2016). Ек­спо­зи­цію склав 71 твір 31 ав­то­ра, ко­трі на­ле­жать до кіль­кох твор­чих ге­не­ра­цій, пред­став­ля­ють рі­зні ви­ди, жан­ри, сти­лі ми­сте­цтва, вхо­дять до рі­зних об’єд­нань. Се­ред них — В. Ми­ки­та, І. Бров­ді, І. Шу­тєв, З. Мі­чка, В. Сва­ляв­чик, С. Шол­тес, Б. Ку­зьма, О. Кон­дра­тюк, І. Ді­дик, Ф. Ер­фан, Б. Корж, Л. Ма­дяр, В. Вов­чок, А. Ко­при­ва, П. Матл, Н. Сі­ма-Пав­ли­шин, А. Іван­чо та ін­ші.

Від­то­ді з твор­чим до­роб­ком ви­да­тних май­стрів пен­зля та різ­ця Срі­бної Зем­лі ма­ли на­го­ду озна­йо­ми­ти­ся по­ці­но­ву­ва­чі ви­со­ко­го сти­лю ще трьох угор­ських міст — Де­бре­цен, Бу­да­пешт та Ерд. А 10 ве­ре­сня фі­наль­ною то­чкою цьо­го своє­рі­дно­го ман­дрів­но­го вер­ні­са­жу ста­ли сло­ва­цькі Ко­ши­ці — мі­сто, яке у 2013 ро­ці, ра­зом із фран­цузь­ким Мар­се­лем, ма­ло ста­тус «Куль­тур­ної сто­ли­ці Єв­ро­пи».

Сло­ва­ки роз­мі­сти­ли ви­став­ку у мо­дер­ній га­ле­реї мі­сько­го ар­тком­пле­ксу Kulturpark, роз­та­шо­ва­ній у ко­ли­шніх вій­сько­вих ка­зар­мах, пе­ре­тво­ре­них ста­ра­н­ня­ми зод­чих під час під­го­тов­ки до куль­тур­ни­цьких акцій 2013 ро­ку в над­су­ча­сний куль­тур­ний парк-ком­плекс.

«Ідея про­ве­де­н­ня та­кої ви­став­ки за­кар­пат­сько­го ми­сте­цтва в Угор­щи­ні існу­ва­ла дав­но, однак її ре­а­лі­за­ція ста­ла мо­жли­вою ли­ше сьо­го­дні ста­ра­н­ня­ми Ге­не­раль­но­го кон­суль­ства Угор­щи­ни в Ужго­ро­ді, — пи­ше у пе­ред­мо­ві спе­ці­аль­но ви­да­но­го до ці­єї по­дії ка­та­ло­гу «Ко­рі­н­ня і кро­на. Зріз су­ча­сно­го ми­сте­цтва За- кар­па­т­тя» ди­ре­ктор За­кар­пат­сько­го ху­до­жньо­го му­зею іме­ні Й. Бо­кшая Фран­циск Ер­фан. — Зна­че­н­ня по­ді­бних ви­ста­вок не­мо­жли­во пе­ре­оці­ни­ти з по­зи­цій віль­но­го спіл­ку­ва­н­ня та озна­йом­ле­н­ня твор­чої ін­те­лі­ген­ції з про­бле­ма­ми та до­ся­гне­н­ня­ми в куль­тур­но­му про­сто­рі Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та усві­дом­ле­н­ня на­шо­го мі­сця у ньо­му».

«Обмін­ні куль­тур­ні за­хо­ди є ду­же ва­жли­ви­ми, адже, за ви­ня­тком осо­би­стих зв’яз­ків між окре­ми­ми ми­тця­ми, яки­хось си­стем­них і ре­зо­нан­сних за­хо­дів для озна­йом­ле­н­ня най­ближ­чих су­сі­дів із су­ча­сним ми­сте­цтвом одне одно­го, май­же не від­бу­ва­є­ться і над цим ма­є­мо спіль­но пра­цю­ва­ти, — за­ува­жив ві­це-ген­кон­сул Угор­щи­ни в Ужго­ро­ді Ла­сло Ві­да, ко­трий зі сво­їм ко­ши­цьким ко­ле­гою від­кри­ли ви­став­ку. — У від­по­відь на пре­зен­та­цію твор­чо­сті за­кар­пат­ських ми­тців, уже на­сту­пно­го ро­ку пла­ну­є­мо пред­ста­ви­ти до­роб­ки групи ху­до­жни­ків-гра­фі­ків з Мі­школь­ца та ми­тців-по­стмо­дер­ні­стів з мі­ста Ерд в Ужго­ро­ді, Му­ка­че­ві, а та­кож у Львів­ській, Іва­но-Фран­ків­ській та Чер­ні­ве­цькій обла­стях».

Ви­став­ка у Ко­ши­цях три­ва­ти­ме до 25 ве­ре­сня. Тим ча­сом «ман­дрів­ною екс­по­зи­ці­єю» су­ча­сно­го ми­сте­цтва За­кар­па­т­тя уже ви­яви­ли ба­жа­н­ня по­зна­йо­ми­тись у Льво­ві та Чер­нів­цях.

А 15 ве­ре­сня ме­три обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва За­кар­па­т­тя зно­ву бу­дуть у цен­трі ува­ги. Го­ло­ва обла­сно­го осе­ред­ку НСХУ Бо­рис Ку­зьма по­ін­фор­му­вав, що у сто­ли­чно­му Цен­траль­но­му бу­дин­ку ху­до­жни­ка від­бу­де­ться від­кри­т­тя юві­лей­ної ви­став­ки За­кар­пат­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції НСХУ, при­уро­че­ної до її 70-лі­т­тя.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ АВ­ТО­РА

РОБОТА ІВА­НА ШУТЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.