12 ме­да­лей і 8 ре­кор­дів

Під­сум­ки п’ято­го дня Па­ра­лім­пі­а­ди-2016 для Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Бо­г­дан ПРОСКУРОВ

Укра­їн­ці у п’ятий зма­галь­ний день на XV Лі­тніх па­ра­лім­пій­ських іграх не ли­ше здо­бу­ли 12 ме­да­лей, а й вста­но­ви­ли ві­сім ре­кор­дів (чо­ти­ри сві­то­вих, один Єв­ро­пи, три па­ра­лім­пій­ські). З по­ча­тку зма­гань на ра­хун­ку на­ших спортс­ме­нів два­над­цять ре­кор­дів сві­ту, п’ять ре­кор­дів Єв­ро­пи та де­сять па­ра­лім­пій­ських ре­кор­дів.

Уже тра­ди­цій­но плі­дним на ви­со­кі до­ся­гне­н­ня є пла­ва­н­ня. Один із най­кра­щих ре­зуль­та­тів про­де­мон­стру­вав Де­нис Ду­бров: сто­ме­трів­ку ба­тер­фля­єм він по­до­лав за 54.71 се­кун­ди, що ста­ло но­вим сві­то­вим та па­ра­лім­пій­ським ре­кор­дом. До цьо­го у ква­лі­фі­ка­ції Де­нис уже вста­но­вив ре­корд, ко­трий цьо­го ж дня і пе­ре­вер­шив. Дру­гим фі­ні­шу­вав Ма­ксим Крі­пак. Йо­го ре­зуль­тат склав 54.90 се­кун­ди. Ста­ном на ра­нок вів­тор­ка оби­два спортс­ме­ни ма­ють най­біль­шу кіль­кість на­го­род се­ред усьо­го пред­став­ни­цтва: у Де­ни­са два «зо­ло­та», одне «срі­бло» та дві «брон­зи», у Ма­кси­ма дві зо­ло­ті та дві срі­бні ме­да­лі.

Ще одним ре­кор­дом від­зна­чи­ла­ся плав­чи­ня Оль­га Сві­дер­ська. У за­пли­ві 150 ме­трів ком­пле­ксом Оль­га ста­ла дру­гою, по­кра­щив­ши сві­то­вий ре­корд, ко­трий во­на вста­но­ви­ла в ква­лі­фі­ка­цій­но­му за­пли­ві. Її ре­зуль­тат — 2:54.14.

Ре­кор­дний час про­де­мон­стру­вав і Єв­ген Бо­го­дай­ко. У за­пли­ві на 50 ме­трів ба­тер­фля­єм укра­ї­нець став дру­гим, вста­но­вив­ши най­кра­щий ре­зуль­тат Єв­ро­пи — 29.35 се­кун­ди.

У за­пли­вах на 400-ме­тро­ву ди­стан­цію Ан­на Сте­цен­ко та Яро­слав Де­ни­сен­ко ви­бо­ро­ли срі­бні на­го­ро­ди. У за­пли­ві на 50 ме­трів віль­ним сти­лем брон­зо­ву на­го­ро­ду здо­бу­ла Ма­ри­на Під­ду­бна. Ра­зом із пред­став­ни­цею Ні­дер­лан­дів укра­їн­ка роз­ді­ли­ла тре­тю схо­дин­ку, про­де­мон­стру­вав­ши час 31.23 се­кун­ди.

Вра­жа­ю­чі ре­зуль­та­ти цьо­го дня по­ка­за­ли й лег­ко­атле­ти. Ігор Цвє­тов у бі­го­ві на 200 ме­трів уста­но­вив но­вий сві­то­вий та па­ра­лім­пій­ський ре­кор­ди. Під час від­бо­ру до фі­на­лу Ігор по­ка­зав ре­зуль­тат 25.64 се­кун­ди, а вже у фі­на­лі наш спів­ві­тчи­зник оно­вив до­ся­гне­н­ня, по­кра­щив­ши час на 0.53 се­кун­ди.

На­ре­шті за три­ва­лий час «зо­ло­то» до сво­єї скар­бни­чки по­кла­ли фе­хту­валь­ни­ки на віз­ках. Укра­ї­нець Ан­тон Да­цко на ша­блях спо­ча­тку здо­лав фран­цу­за Мар­ка-Ан­дре Кра­те­ра, да­лі — по­ля­ка Адрі­а­на Ка­стро. У фі­на­лі на­ш­спів­ві­тчи­зник здо­лав пред­став­ни­ка Гре­ції Па­на­гі­о­ті­са Трі­ан­та­фі­лоу.

Ін­ший укра­ї­нець, Ан­дрій Дем­чук, спо­ча­тку без про­блем ро­зі­брав­ся із су­пер­ни­ка­ми з групи, не за­знав­ши жо­дної по­раз­ки, да­лі за хо­дом тур­ні­ру він ви­бив фран­цу­за Ро­ма­і­на Но­бле. У фі­на­лі наш спортс­мен здо­лав угор­ця.

За­га­лом у ме­даль­но­му за­лі­ку ста­ном на вів­то­рок на­ша кра­ї­на змі­цни­ла свою тре­тю схо­дин­ку, здо­був­ши ще 12 на­го­род. На­ра­зі в акти­ві «жов­то-си­ніх» 22 зо­ло­ті на­го­ро­ди, 19 срі­бних та 20 брон­зо­вих. Пер­ши­ми за­ли­ша­ю­ться ки­тай­ці, на дру­гій схо­дин­ці — бри­тан­ці. За крок від нас — пред­став­ни­ки США.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.