Уль­ріх ШПЕК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (carnegieeurope.eu)

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Тран­са­тлан­ти­чної ака­де­мії у Ва­шинг­то­ні:

На­пад Ро­сії на схо­ді Укра­ї­ни став ім­пуль­сом об’єд­на­н­ня на­ції і транс­фор­му­ва­н­ня ре­форм у па­трі­о­ти­чний про­ект. Під­трим­ка За­хо­ду до­по­мо­гла ство­ри­ти по­лі­ти­чний про­стір для про­ве­де­н­ня ре­форм і во­дно­час про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській агре­сії. До­ся­гне­н­ня за­ли­ша­ю­ться кри­хки­ми, і си­ту­а­ція у схі­дній ча­сти­ні Дон­ба­су да­ле­ка від розв’яза­н­ня. Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться вра­зли­вою. Чі­тка перспектива ін­те­гра­ції кра­ї­ни в ЄС ду­же до­по­мо­гла б за­без­пе­чи­ти здо­бу­тки і по­сла­би­ти руй­нів­ні си­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.