Бе­не­фіс Ца­ре­град­ської

21 ве­ре­сня ви­ста­вою «Шель­мен­ко­ден­щик» актри­са На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка свя­тку­ва­ти­ме юві­лей

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Іра­ї­да Фе­до­рів­на на­ле­жить до то­го по­ко­лі­н­ня фран­ків­ців, яким ви­па­ло ща­стя пра­цю­ва­ти з ви­да­тни­ми ре­жи­се­ра­ми, зокре­ма з Гна­том Юрою та Мар’яном Кру­шель­ни­цьким. Во­на вва­жає, що зов­сім не ва­жли­во, чи го­лов­ну, чи епі­зо­ди­чну роль про­по­нує ре­жи­сер, а най­цін­ні­ше — це мо­жли­вість ви­йти на сце­ну ко­ри­фе­їв. Її де­бю­том ста­ла роль Ме­лан­ки в дра­мі «Свіч­чи­не ве­сі­л­ля» І. Ко­чер­ги узна­ко­вій по­ста­нов­ці Г. Юри. Мо­ло­да актри­са про­де­мон­стру­ва­ла свій ви­ра­зний лі­ри­ко-дра­ма­ти­чний та­лант пе­ре­вті­ле­н­ня, емо­цій­но­го про­жи­т­тя сце­ні­чно­го обра­зу. Це по­тім під­твер­ди­ло­ся уви­ко­нан­ні та­ких яскра­вих сце­ні­чних обра­зів, як: Ан­на в «Укра­де­но­му­ща­сті» І. Фран­ка, Вар­ка в «Без­та­лан­ній», Ма­ру­ся в « Жи­тей­сько­му мо­рі » І. Кар­пен­ка-Ка­ро­го, Ма­ру­ся в «Ма­ру­сі Бо­гу­слав­ці» М. Ста­ри­цько­го. Ці ро­лі ста­ли сер­йо­зним іспи­том на твор­чу­ін­ди­ві­ду аль­ність май­стри­ні і ста­нов­лять осно­ву­ви­ко­нав­ської па­лі­три Іра­ї­ди Ца­ре­град­ської. Кри­ти­ки й гля­да­чі за­пам’ята­ли актри­сув та­ких ро­лях, як Єли­за­ве­та в «Ярос- ла­ві Му­дро­му» І. Ко­чер­ги, Ге­ле­на в «Кас­сан­дрі» Ле­сі Укра­їн­ки, Ле­ді Мак­дуф у «Мак­бе­ті» В. Шек­спі­ра. Са­ме на фран­ків­ській сце­ні за­ся­яв та­лант Іра­ї­ди Фе­до­рів­ни як чу­до­вої мис­тки­ні ха­ра­ктер­но­го пла­ну. Жит­тє­ви­ми штри­ха­ми, по­бу­то­ви­ми дрі­бни­ця­ми бу­ли при­кра­ше­ні її Усти­мів­на в «Фа­ра­о­нах» О. Ко­ло­мій­ця, Габ­бі в ко­ме­дії «Ві­сім за­ко­ха­них жі­нок» А. То­ма, Лю­дми­ла в «Ре­тро» О. Га­лі­на, До­бро­зи­чли­ва Су­сід­ка в «Ка­са Ма­ре» І. Дру­це, Кар­ме­ло — «Рі­здво в до­мі па­на Куп’єл­ло» Е. де Фі­ліп­по. І сьо­го­дні актри­са з на­тхне­н­ням про­дов­жує своє тво­ре­н­ня сце­ні­чних обра­зів. А скіль­ки актор­ської май­стер­но­сті де­мон­струє Ца­ре­град­ська в ро­лях: Фен­ни Сте­па­нів­ни — «Шель­мен­ко-ден­щик» Г. Кві­тки­Основ’янен­ка, Па­лаж­ки — «Мар­тин Бо­ру­ля» І. Кар­пен­ка-Ка­ро­го, Гра­фи­ні — «Моя про­фе­сія — синь­йор з ви­що­го сві­ту» Д. Скар­нач­чі, Р. Та­ра­бу­зі. Аб­со­лю­тне від­чу­т­тя сце­ни, лег­ка вда­ча, со­ко­ви­тий на­ро­дний гу­мор та не­ймо­вір­на від­да­ність ми­сте­цтву— ці ри­си є ви­зна­чаль­ни­ми для та­лан­ту­Іра­ї­ди Фе­до­рів­ни, який є при­кла­дом для мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня фран­ків­ців.

ФО­ТО НАДАНО ТЕАТРОМ

ІРА­Ї­ДА ЦА­РЕ­ГРАД­СЬКА ТА АНАТОЛІЙ ГНАТЮК У ВИСТАВІ «ШЕЛЬ­МЕН­КО­ДЕН­ЩИК» ДЕ­МОН­СТРУ­ЮТЬ ЯСКРА­ВИЙ ТВОРЧИЙ ДУЕТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.