Не­зна­ний Гру­шев­ський

У «Львів­ській по­лі­те­хні­ці» від­бу­де­ться між­на­ро­дний сим­по­зі­ум, при­свя­че­ний ве­ли­ко­му укра­їн­цю

Den (Ukrainian) - - День України - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Львів

Са­ме уве­ре­сні цьо­го ро­ку­ві­д­зна­ча­є­мо 150-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня одно­го з най­більш впли­во­вих укра­їн­ців по­ча­тку­пе­рі­о­ду­но­ві­тньої істо­рії. До­ля і до­ся­гне­н­ня Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го на­стіль­ки ві­до­мі, на­скіль­ки і не­зна­ні спів­ві­тчи­зни­кам. Са­ме з ме­тою від­кри­т­тя ра­ні­ше не­ві­до­мих, але ва­го­мих фа­ктів йо­го жи­т­тя та ді­яль­но­сті як істо­ри­ка, по­лі­ти­ка і від­бу­де­ться на­у­ко­ве обго­во­ре­н­ня. Між­на­ро­дний сим­по­зі­ум у сті­нах «Львів­ської по­лі­те­хні­ки» ор­га­ні­зо­вує Між­на­ро­дний ін­сти­тут осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою (МІОК) спіль­но з укра­їн­сько-ту­ре­цьким цен­тром «Сяй­во» та Львів­ським то­ва­ри­ством «Холм­щи­на».

«Ор­га­ні­зо­ву­є­мо за­хід для то­го, щоб укра­ї­нець, як ка­же Ла­ри­са Ів­ши­на, «не мав жо­дно­го шан­су роз­ми­ну­ти­ся зі сво­ї­ми ро­зум­ни­ми по­пе­ре­дни­ка­ми». Вва­жаю, що є біль­ше не­зна­но­го, ніж зна­но­го для нас усіх про Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. Ще 30 ро­ків то­му­ви­да­тний істо­рик на­шо­го ча­су­Яро­слав Да­шке­вич роз­по­чав свою зна­ме­ни­ту до­по­відь уКи­є­ві про Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го сло­ва­ми: «Ми пі­зно, ду­же пі­зно від­кри­ва­є­мо Гру­шев­сько­го і як істо­ри­ка, і як по­лі­ти­чно­го ді­я­ча». То­му­пе­ре­ко­на­на, що до­по­віді, які ви­го­ло­сять на­ші го­сті, бу­дуть ці­ка­ви­ми не ли­ше для на­у­ков­ців, а й для ши­ро­ко­го за­га­лу. Не ля­кає нас на­віть те, що в ці дні уЛьво­ві від­бу­ва­ти­ме­ться Фо­рум ви­дав­ців — ін­те­ле­кту­аль­ний ви­бух, бо гро­ма­да при­йде слу­ха­ти і пі­зна­ва­ти то­го, хто ще в 1918 ро­ці на­пи­сав для усіх нас: «Я під­чер­кую, і кіль­ка ра­зів ро­бив се, що ми не яв­ля­є­мо­ся, як ча­сто ви­слов­лю­ю­ться, яко­юсь но­вою і мо­ло­дою ре­спу­блі­кою, ми від­нов­ля­є­мо тіль­ки на­шу­дер­жав­ність, якою ми жи­ли і яка бу­ла ві­ді­бра­на нам про­ти на­шої во­лі» (М. Гру­шев­ський, «На по­ро­зі но­вої Укра­ї­ни», кві­тень 1918 р.)», — го­во­рить ди­ре­ктор МІОКу­Іри­на Клю­чков­ська.

У кон­фе­рен­ції бра­ти­муть участь на­у­ков­ці не ли­ше з Укра­ї­ни, ай з Ні­меч­чи­ни, Поль­щі, Та­тар­ста­ну. До­по­від­а­чі роз­по­від­а­ти­муть про по­стать Гру­шев­сько­го в істо­ри­чній пам’яті Холм­сько­го краю, ка­зан­ський пе­рі­од йо­го жи­т­тя, про ви­зна­че­н­ня окре­мі­шно­сті укра­їн­ської на­ції у пра­цях до­слі­дни­ка та ін­ші не­ві­до­мі фа­кти з жи­т­тя Ве­ли­ко­го укра­їн­ця. Участь у за­хо­ді та­кож ві­зьмуть на­у­ков­ці, осві­тя­ни, пред­став­ни­ки рі­зних уста­нов та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій Львів­щи­ни і, без­умов­но, спра­глі до но­вих знань сту­ден­ти.

Сим­по­зі­ум від­бу­де­ться в акто­вій за­лі го­лов­но­го кор­пу­су На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» за адре­сою вул. С. Бан­де­ри, 12, дру­гий по­верх. Вхід віль­ний. Та­кож ви змо­же­те пе­ре­гля­ну­ти он­лайн­транс­ля­цію пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня з 10.45 до 11.45 на сто­рін­ці МІОКу (www.miok.lviv.ua) або за по­си­ла­н­ням: http://livestream.lp.edu.ua/.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.