Бо­роть­ба за Би­чок – в об­хід за­ко­ну

Щоб укрі­пи­ти свої по­зи­ції в су­ді, за­бу­дов­ник ур­очи­ща мо­же за­сто­су­ва­ти сум­нів­ні до­ку­мен­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Учо­ра Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд по­чав роз­гляд апе­ля­ції ТОВ «Аве­ста-Буд» на рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва за­бо­ро­ни­ти про­ве­де­н­ня ро­біт уза­по­від­но­муу рочи­щі Би­чок. Ро­бо­ти ма­ють зу­пи­ни­ти до кін­це­во­го рі­ше­н­ня го­спо­дар­сько­го су­ду, який роз­гля­дає по­зов про­ку­ра­ту­ри що­до роз­ри­ву­до­го­во­ру­орен­ди з «Аве­стою-Буд». На­га­да­є­мо, ком­па­нія по­ча­ла ви­ру­бу­ва­ти де­ре­ва уБи­чку , ко­трий є ча­сти­ною На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Го­ло­сі­їв­ський», щоб збу­ду­ва­ти ав­то­за­прав­ку. «Аве­ста-Буд» орен­дує 2,6 ге­кта­ра ур­очи­ща.

Апе­ля­цій­ний суд ще не ви­ніс рі­ше­н­ня по звер­нен­ню за­бу­дов­ни­ка: не з’ясо­ва­ні всі об­ста­ви­ни спра­ви, на за­сі­дан­ні чо­мусь не бу­ла при­су­тня тре­тя сто­ро­на — пред­став­ни­ки Ки­їв­ської мі­ської ра­ди. Роз­гляд апе­ля­ції про­дов­жи­ться 22 ве­ре­сня.

Тим ча­сом, як по­ві­до­мив акти­віст «Еко­за­го­ну» Ми­хай­ло По­гре- би­ський, «Аве­ста-Буд» для під­си­ле­н­ня сво­їх по­зи­цій в су­ді за­ре­є­стру­ва­ла у Би­чку свою вла­сність. «Це кри­мі­наль­ний зло­чин! Ми вва­жа­є­мо, що ре­є­стра­ція від­бу­лась не­за­кон­но, ще й за­днім чи­слом, — обу­рю­є­ться акти­віст. — Один об’єкт за­ре­є­стро­ва­ний 9 ли­сто­па­да 2015 року, йде­ться про го­спо­дар­ську­бу дів­лю, го­то­ву­на 63%, пло­щею 92 ква­дра­тні ме­три. Та­кої бу­дів­лі там ні­ко­ли не бу­ло і не­має. До остан­ніх днів уБи­чку був один ліс». Крім цьо­го, 7 ве­ре­сня 2016 року«Аве­ста-Бу д» за­ре­є­стру­ва­ла на те­ри­то­рії Би­чка ав­то­са­лон з ав­то­за­прав­ним ком­пле­ксом. Спо­ру­да скла­да­є­ться з фун­да­мен­ту під бу­дів­лю ком­пре­сор­ної і го­то­ва на 17%. При­кме­тно, що її зве­ли вже пі­сля за­бо­ро­ни су­ду­на бу­дів­ни­цтво уБи­чку .

«По цих фа­ктах на­пи­са­ні за­яви, бу­де­мо іні­ці­ю­ва­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, — ствер­джує Ми­хай­ло По­гре­би­ський. — Все, що тре­ба за­бу­дов­ни­ку, — щоб за­до­воль­ни­ли апе­ля­цію, і він зміг про­дов­жи­ти ро­бо­ти. Якщо су­д­дя аде­ква­тна і не­ко­рум­по­ва­на, во­на цьо­го не зро­бить».

За­сі­да­н­ня з основ­но­го про­це­су що­до роз­ри­ву до­го­во­ру орен­ди за­пла­но­ва­но на 20 ве­ре­сня. «День» слід­ку­ва­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.