У Хер­со­ні від­кри­ли «зе­ле­ну шко­лу»

зав­дя­ки спів­пра­ці уря­до­вої про­гра­ми Фін­лян­дії та мі­ської ра­ди

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Но­ву­шко­лу­за су­ча­сни­ми енер­го­збе­рі­га­ю­чи­ми те­хно­ло­гі­я­ми від­кри­ли в се­лі Ан­то­нів­ка, яке те­ри­то­рі­аль­но на­ле­жить до Хер­сон­ської мі­ської ра­ди. Про­ект ре­а­лі­зо­ву­ва­ло пред­став­ни­цтво НЕФКО в Укра­ї­ні в ме­жах про­гра­ми фон­ду«Пів­ні­чна іні­ці­а­ти­ва гу­ма­ні­тар­ної під­трим­ки та енер­го­ефе­ктив­но­сті» (Фін­лян­дія) зі спіль­ним фі­нан­су­ва­н­ням із бю­дже­ту­мі­ської ра­ди. За­клад обла­дна­ний су­ча­сною си­сте­мою ре­ку­пе­ра­ції по­ві­тря, що за­без­пе­чує прохо­ло­ду в кла­сах влі­ткуі збе­рі­гає те­пло взим­ку, а та­кож со­ня­чни­ми па­не­ля­ми, які роз­та­шо­ва­ні на да­ху­шко­ли. Но­вий кор­пус шко­ли змо­же вмі­сти­ти до 210 учнів по­ча­тко­вих кла­сів і та­ким чи­ном роз­ван­та­жи­ти не­зру­чний гра­фік ро­бо­ти ан­то­нів­ської ЗОШ.

Це­ре­мо­нія від­кри­т­тя від­бу­ла­ся з уча­стю фін­ської де­ле­га­ції, яку очо­ли­ли мі­ністр зов­ні­шньої тор­гів­лі та роз­ви­тку­Фін­лян­дії Кай Мюк­кя­не­на і по­сол Фін­лян­дії в Укра­ї­ні Юха Вір­та­нен. Бу­ли при­су­тні й пер­ші по­са­дов­ці Хер­со­на та обла­сті. «Збу­до­ва­на за ка­но­на­ми енер­го- збе­ре­же­н­ня та енер­го­ефе­ктив­но­сті шко­ла — при­клад ефе­ктив­ної спів­пра­ці між Фін­лян­ді­єю та Укра­ї­ною, яка, пе­ре­ко­на­ний, тіль­ки мі­цні­ша­ти­ме. Май­же 100 ро­ків то­му­Фін­лян­дія бу­ла одні­єю з най­бі­дні­ших кра­їн Єв­ро­пи, і са­ме осві­та до­по­мо­гла ви­ве­сти на­шукра­ї­ну на но­вий рі­вень. Пе­ре­ко­на­ний, так буде й в Укра­ї­ні, то­му ми про­тя­гу­є­мо свою ру­ку до­по­мо­ги вам», — за­явив Кай Мюк­кя­не­на.

Мо­дуль­ну збір­ну бу­дів­лю шко­ли бу­ло ви­го­тов­ле­но у Фін­лян­дії. На ви­го­тов­ле­н­ня мо­ду­ля та йо­го уста­нов­ку уряд Фін­лян­дії на­дав 2,4 млн єв­ро. Зі сво­го бо­ку­Хер­сон­ська мі­ська ра­да ви­тра­ти­ла 3,5 млн гри­вень на під­го­тов­ку­фу нда­мен­ту­для мо­ду­ля, про­ве­де­н­ня зов­ні­шніх ко­му­ні­ка­цій, бла­го­устрій те­ри­то­рії, де­мон­таж ста­рих при­мі­щень, вста­нов­ле­н­ня ого­ро­жі й во­ріт, спо­ру­дже­н­ня під­пір­ної сті­ни, бу­дів­ни­цтво пе­ре­хо­ду між ста­рою та но­вою спо­ру­дою і за­ку­пів­лю ме­блів. У но­во­му­кор­пу сі пе­ред­ба­че­но роз­мі­ще­н­ня се­ми кла­сів, спаль­ні, ігро­вої кім­на­ти, чи­таль­но­го та акто­во­го за­лів, ту­а­ле­тів з ду­шо­ви­ми ка­бі­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.