По­над 20 ти­сяч гри­вень – зпен­сії

Най­по­ва­жні­шо­му во­лон­те­ру За­кар­па­т­тя вру­чи­ли від­зна­ку Пре­зи­ден­та

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

Юві­лей­ну­ме­даль до 25-річ­чя не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни в Ужго­ро­ді отри­ма­ла Ка­те­ри­на Омель­чак. Во­лон­те­ри па­ні Ка­те­ри­ну, якій зов­сім ско­ро ви­пов­ни­ться 90 ро­ків, на­зи­ва­ють сво­їм ян­го­лом-охо­рон­цем, во­на є при­кла­дом ві­ри і не­злам­но­сті та справ­жньо­го па­трі­о­ти­зму. За ро­ки вій­ни па­ні Ка­те­ри­на Омель­чак пе­ре­да­ла на по­тре­би во­ї­нів по­над 20 ти­сяч гри­вень. Що­мі­ся­ця ба­бу­ся при­но­сить ча­сти­ну­сво­го єди­но­го до­хо­ду— пен­сії. Крім то­го, пи­ше на фронт ли­сти та го­тує на свя­та сма­ко­ли­ки, а та­кож не пер­ший рік з по­да­рун­ка­ми на­ві­ду­є­ться до вій­сько­вої ча­сти­ни.

Во­лон­те­ри роз­по­від­а­ють, що з са­мо­го по­ча­тку вій­сько­вої агре­сії в Укра­ї­ні жін­ка по­ча­ла при­но­си­ти по­ло­ви­ну­сво­єї мі­ні­маль­ної пен­сії, і жо­дних вмов­лянь, що ба­бу­сі ці гро­ші теж ду­же по­трі­бні, чу­ти во­на не хо­ті­ла. При­ві­та­ти най­по­ва­жні­шо­го бла­го­дій­ни­ка зі­бра­ли­ся во­лон­те­ри та во­ї­ни АТО. Са­ма жін­ка за­зна­чи­ла, що ду­же мріє про те, аби в Укра­ї­ні за­па­ну­вав мир.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.