По­сла­н­ня Юн­ке­ра

У ви­сту­пі «Про стан Со­ю­зу» пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії на­го­ло­сив, що ре­а­лі­за­ція про­е­кту об’єд­на­ної Єв­ро­пи ви­ма­гає смі­ли­во­сті

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Еко­но­мі­чна та мі­гра­цій­на кри­зи, те­ро­ри­сти­чна за­гро­за у Єв­ро­пі, а та­кож на­слід­ки Брек­зи­ту для ЄС бу­ли се­ред го­лов­них тем під час що­рі­чно­го звер­не­н­ня пре­зи­ден­та Єв­ро­ко­мі­сії до Єв­ро­пар­ла­мен­ту. Учо­ра у сво­їй про­мо­ві «Про стан Со­ю­зу» Жан-Клод Юн­кер акцен­ту­вав, що ЄС не є Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми Єв­ро­пи, однак йо­му все біль­ше за­гро­жує по­пу­лізм і на­ціо­на­лізм, який спо­від­у­ють уль­тра­пра­ві та уль­тра­лі­ві єв­ро­пей­ські пар­тії. Та­кож пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії ви­сло­вив жаль з при­во­ду ви­хо­ду Британії з ЄС, однак за­пев­нив, що це не за­гро­жує спіль­но­ті.

«Ми по­ва­жа­є­мо і во­дно­час су­му­є­мо че­рез рі­ше­н­ня Спо­лу­че­но­го Ко ро лів ст ва. Але ЄС як та ко - му ні­чо­го не за­гро­жує», — ска­зав Юн­кер. Во­дно­час він ви­знав, що Єв­ро­со­юз на да­ний мо­мент пе­ре­жи­ває «ек­зи­стен цій­ну кри­зу».

На дум ку пре зи ден та Єв­ро - ко­мі сії, Єв­ро пі бра кує єд нос ті. « Єв­ро пейсь ко му Со ю зу бра кує со ю зу. Мас ш таб, в яко му ми спів­пра цю є мо, є за над то ма - лим, — за зна чив Юн­кер. — За­над то час то на ці о наль ні ін те - ре­си ви­но­сять на­пе­ред». Ре­а­лі­за­ція про ек ту об’ єд на ної Єв­ро пи « ви ма гає смі ли вос ті » , вва жає Юн­кер. Вод но час він за зна чив, що со лі дар ність у по до лан ні кри­зи бі­жен­ців не мо­же нав’язу - ва­ти­ся си­лою.

Го во ря чи про еко но міч ні про­бле­ми Со­ю­зу, він за­явив, що « Єв­ро па не є до стат ньо со ці аль - ною» че­рез ви­со­кий рі­вень без­ро­бі­т­тя. «Бу­ти єв­ро­пей­цем — озна­чає гра­ти за че­сни­ми пра­ви­ла­ми: ро біт ни ки по вин ні от ри му ва ти одна­ко­ву пла­ту за одна­ко­ву ро­бо­ту в одна­ко­во­му мі­сці», — та­ким чи ном Юн­кер об ґ рун ту вав ідею ди рек ти ви що до пра ців ни ків, яких ро бо то да вець від прав ляє ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту до ін­шої кра­ї­ни ЄС на обме­же­ний пе­рі­од ча­су.

За сло­ва­ми Юн­ке­ра, будь-яка ком па нія, не за леж но від сво го роз­мі­ру, по­вин­на спла­чу­ва­ти по - да­тки за мі­сцем сво­єї ді­яль­но­сті. Крім цьо­го, пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії за­про­по­ну­вав по­дво­ї­ти три­ва­лість ро­бо­ти і об­сяг Єв­ро­пей­сько­го ін вес ти цій но го фон ду: « Наш Єв­ро пейсь кий ін вес ти цій ний фонд на­дасть за­га­лом що­най­мен­ше 500 млрд єв ро ін вес ти цій до 2020 року і пра­цю ва­ти­ме над до­сяг нен ням су ми у 630 млрд до 2022 ро ку. Якщо кра ї ни- чле ни до­кла­дуть зу­силь, ми до­ся­гне­мо цьо­го ще швид­ше».

Го ло ва Єв­ро ко мі сії звер нув ува­гу і на пи­та­н­ня роз­ви­тку те­ле­ко му ні ка цій них тех но ло гій в Єв­ро пі та їх ній вплив на ри нок пра ці в ЄС. Юн­кер, зок ре ма, за - зна­чив, що по­ши­ре­н­ня в усіх єв­ро пейсь ких міс тах без дро то во го ін­тер­не­ту 5G ство­рить до­да­тко­во два міль­йо­ни ро­бо­чих місць.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.