Туск: Бра­ти­сла­ва має ста­ти по­во­ро­тним пун­ктом у по­до­лан­ні криз ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Фа­таль­ною по­мил­кою бу­ло б вва­жа­ти, що Brexit є на­слід­ком су­то бри­тан­ських про­блем. Про це за­явив пре зи дент Єв­ро пейсь кої Ра ди До­нальд Туск у ли­сті-за­про­шен­ні до глав дер­жав та уря­дів ЄС на са­міт, який має від­бу­ти­ся 16 ве­ре­сня у Бра­ти­сла­ві. Туск за­су­див «фаль­ши­ві ар­гу­мен­ти» при­хиль­ни­ків Brexit, але на­го­ло­сив, що бри­тан­ський ре­фе­рен­дум був «від­чай­ду­шною спро­бою від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня, які міль­йо­ни єв­ро­пей­ців став­лять со­бі що­ден­но»: що­до без­пе­ки гро­ма­дян, за­хи­сту вла­сних ін­те­ре­сів, куль­тур­ної спад­щи­ни та сти­лю жи­т­тя. Від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня до­ве­ло­ся б шу­ка­ти, на­віть як­би Brexit не від­був­ся, вва­жає пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди. На пе­ре­ко­на­н­ня Ту­ска, ба­га­то гро­ма­дян кра­їн Єв­ро­пи вва­жа­ють, що ЄС за­ва­жає ста­біль­но­сті й без­пе­ці, а то­му «за­ли­ша­ти все, як бу­ло, — це не ва­рі­ант». На дум­ку Ту­ска, са­міт ЄС у п’ятни­цю має до­по­мог­ти по­до­ла­ти кри­зи Єв­ро­со­ю­зу. Зокре­ма, йде­ться і про кри­зу бі­жен­ців. «Бра­ти­сла­ва по­вин­на ста­ти по­во­ро­тним пун­ктом у пи­тан­ні за­хи­сту на­ших кор­до­нів, — за­явив Туск. — За­над­то ча­сто єв­ро­пей­ці чу­ли по­лі­ти­чно ко­ре­ктні за­яви, що Єв­ро­па не мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на фор­те­цю, що во­на має за­ли­ша­ти­ся від­кри­тою». Се­ред ін­ших пи­тань, які, за сло­ва­ми Ту­ска, є акту­аль­ни­ми для ЄС сьо­го­дні, є від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­ки та бо­роть­ба з без­ро­бі­т­тям. На­при­кін­ці текс­ту за­про­ше­н­ня Туск до­дав, що сто­ли­ці окре­мих дер­жав­чле­нів по­вин­ні до­мов­ля­ти­ся про спіль­ні рі­ше­н­ня про­блем ЄС, а не від­да­ва­ти ці рі­ше­н­ня на роз­суд Брюс­се­ля. Єв­ро­ко­мі­сії слід бу­ло б «під­три­му­ва­ти прі­о­ри­те­ти, що­до яких до­мо­ви­ли­ся кра­ї­ни-чле­ни, а не ство­рю­ва­ти вла­сні», вва­жає Туск.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.