«Основ­ні зу­си­л­ля – по­нов­ле­н­ня на­ви­чок»

По­над ти­ся­ча ре­зер­ві­стів-де­сан­тни­ків взя­ли участь у бри­га­дних та­кти­чних на­вча­н­нях

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Від­був­ся за­клю­чний етап про­ве­де­н­ня збо­ру осо­бо­во­го скла­ду ре­зер­ву 80-ї окре­мої де­сан­тно-штур­мо­вої бри­га­ди Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни, йде­ться на сай­ті Мі­н­обо­ро­ни.

На ба­зі одно­го з вій­сько­вих по­лі­го­нів За­хі­дно­го ре­гіо­ну бу­ло про­ве­де­но пе­ре­вір­ку у фор­мі бри­га­дних та­кти­чних на­вчань із за­лу­че­н­ням до­да­тко­вих сил та за­со­бів під за­галь­ним ке­рів­ни­цтвом на­чаль­ни­ка шта­бу — пер­шо­го за­сту­пни­ка ко­ман­ду­ва­ча Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни Ге­роя Укра­ї­ни пол­ков­ни­ка Ан­дрія Ко­валь­чу­ка.

«Во­ни вже ма­ють чи­ма­лий бо­йо­вий до­свід, здо­бу­тий під час ви­ко­нань зав­дань за при­зна­че­н­ням урай оні АТО, — до­по­вів Ко­валь­чук, — тож основ­ні зу­си­л­ля впро­довж збо­ру осо­бо­во­го скла­ду ре­зер­ву ко­ман­ду­ва­н­ня бу­ли ске­ро­ва­ні на по­нов­ле­н­ня на­бу­тих вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми знань, умінь і на­ви­чок, не­об­хі­дних їм для ви­ко­на­н­ня зав­дань за при­зна­че­н­ням».

Всьо­го у по­льо­во­му ви­шко­лі взя­ли участь по­над ти­ся­ча ре­зер­ві­стів та осо­бо­вий склад, який не­що­дав­но при­був із ра­йо­ну про­ве­де­н­ня АТО. За під­сум­ка­ми на­вчань, п’ятнад­цять вій­сько­во­слу­жбов­ців-ре­зер­ві­стів бу­ли за­охо­че­ні на­чаль­ни­ком Ге­не­раль­но­го шта­бу Зброй­них сил Укра­ї­ни.

ФО­ТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.