«Ка­псу­ла ча­су»

Під та­кою на­звою 18 ве­ре­сня на «Го­го­льfest» від­бу­де­ться ве­чір прем’єр

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Укра ї нсько- г ол ландсь - кий про ект TIME CAPSULE («Ка­псу­ла ча­су») від­бу­де­ться за про­гра­мою су­ча­сної ака­де­міч ної му зи ки « Бун кер » за під трим ки По соль ст ва Ні - дер­лан­дів в Укра­ї­ні. На «Го - го­льfest- 2016 » ви сту пить один із най кра щих блок ф - лей­ти­стів сві­ту Ерік Бос­гра­аф та вір ту оз на ви ко на ви ця на кла віш них ін стру мен тах Оль га Па щен ко, які в ду е ті ви ко на ють прем’ єри тво рів гол ландсь ких ком по зи то рів ( Лу їса Ан­дріс се на, Май к ла Сме та ні на, Ро де рі ка де Ма - на), а та­кож від­бу­де­ться все­сві­тня прем’єра тво­ру зна­но­го укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра Ві­кто рії По льо вої ( на фо то), який во на спе ці аль но на пи - са ла для цьо го му зич но го про­е­кту.

http://i-pro.kiev.ua/ http://i-pro.kiev.ua/

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.