Пе­ре­за­ван­та­же­н­ня

Що буде пі­сля ре­кон­стру­кції Го­стин­но­го дво­ру?

Den (Ukrainian) - - Культура -

У бу­дів­лі Го­стин­но­го дво­ру на Кон­тра­кто­вій пло­щі в сто­ли­ці Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри пла­нує від­кри­ти Те­атр і Му­зей істо­рії Ки­є­ва. Про це по­ві­до­мив мі­ністр Єв­ген Ни­щук, пи­ше ви­да­н­ня 44.ua. «У нас ба­га­то ідей по Го­стин­но­му дво­ру. Мі­сто має на­мір ство­ри­ти там Му­зей істо­рії Ки­є­ва. А у дво­ри­ку існу­ють пла­ни ство­ри­ти якийсь атрі­ум. У березні ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що за­вер­ши­ться бу­дів­ни­цтво і з’яви­ться су­ча­сний те­атр в істо­ри­чно­му аре­а­лі Ан­дрі­їв­сько­го узво­зу. Це буде су­ча­сний те­атр. Тут від­бу­ва­ти­му­ться те­а­траль­ні фе­сти­ва­лі», — за­явив мі­ністр.

На­га­да­є­мо, рі­ше­н­ня про ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди на бу­дів­лю Го­стин­но­го дво­ру з ком­па­ні­єю «Укр­ре­став­ра­ція» прийня­ли в гру­дні 2015 року пі­сля об­сте­же­н­ня при­мі­ще­н­ня. З’ясу­ва­ли, що на об’єкті жо­дних бу­ді­вель­них ро­біт не про­во­ди­ли. Дах, ві­кна, две­рі, вну­трі­шнє і зов­ні­шнє оздо­бле­н­ня зов­сім від­су­тні. Пі­дваль­ні при­мі­ще­н­ня час­тко­во під­то­пи­ли. 2012 р. рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди про від­ве­де­н­ня зем­лі й бу­дів­ни­цтво тор го вель но- роз ва жаль но го цен­тру при­зве­ло до ма­со­вих про­те­стів ки­ян.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.