«Грек Зор­ба» — 20 ве­ре­сня, На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Лі­бре­то і по­ста­нов­ку ба­ле­ту здій­снив хо­ре­о­граф Лор­ка Мя­сін за ро­ма­ном Ні­ко­са Ка­зан­дза­кі­са « Я, грек Зор­ба » на­му­зи­ку Мі­кі­са­Те­о­до­ра­кі­са ( ди­ри­гент — Оле­ксій Бо­клан, ху­до­жни­ки — Ма­рія Ле­вит­ськаі На­та­лія Ку­че­ря). Це емо­цій­на істо­рія про вмі­н­ня жи­ти і лю­би­ти, яка від­бу­ва­є­ться під аком­па­не­мент зна­ме­ни­то­го «Сир­та­кі» — ме­ло­дії Те­о­до­ра­кі­са, яка ста­ла ду­же по­пу­ляр­ною пі­сля ви­хо­ду в 1960-х на екра­ни філь­му «Грек Зор­ба» й від­то­ді на­віть ста­ла сим­во­лом Гре­ції. У «Сир­та­кі» по­єд­на­ні по­віль­ні та швид­кі вер­сії ха­са­пі­ко — ста­ро­вин­но­го тан­цю во­ї­нів. У дра­ма­ти­чно­му ба­ле­ті є й лю­бов­ний три­ку­тник між вдо­вою Ма­ри­ною (Оле­на Фі­ліп’єва), ан­глій­ським ту­ри­стом Джо­ном (Оле­ксандр Ша­по­вал) та гре­ком Мо­но­лі­у­сом (Ян Ва­ня). Це — ви­ста­ва про зі­ткне­н­ня двох сві­тів: з одно­го бо­ку, Але­ксіс Зор­ба (Ма­ксим Мо­тков) — са­мо­до­ста­тня осо­би­стість, а з ін­шо­го — мо­ло­дий, ам­бі­тний, ци­ві­лі­зо­ва­ний ан­глі­єць. Грек Зор­ба го­во­рить те, що ду­має, ро­бить те, що хо­че. Ча­сто йо­го по­ве­дін­ка ви­хо­дить за ме­жі умов­но­стей та за­галь­но­прийня­тих норм. Та­нок Зор­би «Сир­та­кі» уосо­блює сим­вол жит­тє­ра­ді­сно­сті.

ФО­ТО ОЛЕКСАНДРА ПУТРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.